Hinnat nousevat – mitä sanoo YSE1998?

Euroopan ja koko maailman epävakaa tilanne, Ukrainan sota ja pakotteet Venäjää vastaan ovat aiheuttaneet markkinoille huomattavia muutoksia raaka-aineiden hintoihin. Tällä hetkellä useat miettivätkin sovittuja sopimus- ja urakkahintoja sekä mitä mahdollisuuksia on niiden muuttamiselle markkinatilannetta vastaavaksi.

Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE1998 hinnankorotuslausekkeet löytyvät pykälästä 49.

Pykälän ensimmäisen kohdan mukaan hinta- ja palkkatason muutosten vaikutuksista on tullut sopia urakkasopimuksessa, jotta ne otetaan huomioon hintoja lisäävänä tai vähentävänä. Hintamuutosten tekeminen on mahdollista (kohta 3), jos valtiovallan lainsäädäntötoimenpiteiden johdosta kustannusmuutos tapahtuu ja muutoksen yhteisvaikutus on vähintään 0,5 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Lisäksi muutoksen huomioon ottamisen edellytyksinä on muutoksen perusteen syntyminen sopimuksen solmimisen jälkeen siten, että muutosta ei ole voitu ottaa huomioon tarjousta tai sopimusta tehtäessä ja että muutos vaikuttaa välittömästi urakkasuoritukseen. Jos osapuolet ovat sopineet indeksiehdon soveltamisesta, ei hintamuutoksia lähtökohtaisesti huomioida.

Mikäli sopimuksessa ei ole sovittu hintojen muutosmahdollisuudesta, tuleekin arvioida, olisiko muutos mahdollinen kohdan 3 perusteella. Tulee kuitenkin huomioida, että kaikkien edellä mainittujen edellytysten tulee täyttyä, jotta osapuoli on oikeutettu tekemään hintoihin muutoksen.

Mikäli YSE ei oikeuta hintojen muutosta, asiaa voi tarkastella lainsäädännön kautta. Oikeustoimilaissa on yleinen sovittelusäännös (36§), jonka mukaan sopimusta voidaan sovitella, jos oikeustoimen ehto on kohtuuton tai sen soveltaminen johtaa kohtuuttomuuteen. Lisäksi kauppalaissa tuodaan esille ns. liikavaikeus (KL 23§). Tämän mukaan, jos myyjällä on olemassa sellainen este, jota myyjä ei voi voittaa, ja että sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia, myyjä ei ole velvollinen sopimusta täyttämään. Jos este tai epäsuhta lakkaa kohtuullisessa ajassa, ostaja saa kuitenkin vaatia myyjältä sopimuksen täyttämistä.

Oikeuskäytännössä Kouvolan hovioikeuden tuomiossa (17.1.2014 nro 25, Dnro S 13/383) oli hyväksytty hintaehdon soveltaminen oikeustoimilain 36 § nojalla yritysten välisessä pitkäkestoisessa sopimuksessa, vaikka lähtökohtaisesti sopimusoikeudellinen periaate ”sopimukset on pidettävä” pätee ja osapuolet olivat olleet tasaveroisessa asemassa sopimusta solmittaessa. Tapauksessa polttoöljyn hinta oli kohonnut lähes kolminkertaiseksi ja toimittaja toimitti lämpöenergiaa kohonneiden kustannusten johdosta tuotantokustannuksia alhaisemmalla hinnalla. Asiassa todettiin, että kustannusnousu ei ollut ennakoitavissa sopimusta tehtäessä. Hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden päätöksen ja perustelut, jonka mukaan mm. todettiin, että sopimus oli hinnan määräytymisen osalta syntynyt toimittajalle (A Oy:lle) kohtuuttomaksi. Vaihtoehtoisia suoritusmahdollisuuksia ei todettu olevan olemassa.

Oikotietä asian tarkasteluun ei näin ollen ole, joten jokainen tapaus joudutaan arvioimaan erikseen. Fondian raksajuristit auttavat mielellään arvioimaan näitä tilanteita kanssanne.