Uusi luonnonsuojelulaki eduskunnan käsittelyyn

Hallitus antoi 12.5.2022 eduskunnalle kauan odotetun esityksen uudeksi luonnonsuojelulaiksi. Uudistuksella pyritään parantamaan lain vaikuttavuutta luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön edistämiseksi tehostamalla lajien ja luontotyyppien suojelua, kehittämällä luontotiedon hallintaa, vahvistamalla luonnonsuojelun suunnittelua ja vapaaehtoisen suojelun edellytyksiä sekä edistämällä ilmastonmuutokseen sopeutumista.

Esitys vastaa pääpiirteissään lausuntokierroksella ollutta luonnosversiota.

Esitys sisältää muutamia uusia lukuja ja lakiin ehdotetaan uusia säännöksiä esimerkiksi luonnonsuojelusuunnittelun ja luontotyyppien suojelun vahvistamiseksi sekä vapaaehtoisen ekologisen kompensaation edistämiseksi.

Esityksen mukaisella uhanalaisten lajien huomioon ottamisella elinkeinotoiminnan lupia tai suunnitelmia hyväksyttäessä tulee olemaan huomattavia vaikutuksia elinkeinotoimintaan. Lisäksi varovaisuusperiaate vahvistuu entisestään, kun siitä tullaan säätämään lailla.

Uhanalaisia luontotyyppejä ei ole voimassa olevassa laissa suojeltu, mutta esitys sisältää uutena säännöksenä uhanalaisia luontotyyppejä koskevan suojelusäännöksen. Lakiin lisätään myös kokonaan uusi luku luku vapaaehtoisesta ekologisesta kompensaatiosta. Luvussa säädettäisiin luonnonarvojen tuottamisesta ja vapaaehtoisen hyvittämisen varmentamisesta. Kysymys on taloudellisesta ohjauskeinosta, joka luonnon monimuotoisuudelle aiheutuvien haittojen kustannukset hankkeen toteutuskustannuksiin.

Seuraamme Fondialla eduskuntakäsittelyä tarkkaan. Lakiesitys sisältää useita elinkeinovapauteen ja omaisuudensuojaan vaikuttavia säännöksiä, joten esitys tulisi käsitellä myös eduskunnan perustuslakivaliokunnassa.