EU-taksonomia kiinteistö- ja rakentamisalalla – mitä pitää nyt tietää

EU law

EU-taksonomia
Kiinteistöt
Rakentaminen
Vastuullisuus

Monien meistä työpöydälle lonkeronsa ulottanut taksonomia-asetus (EU 2020/852) tuli voimaan 12. heinäkuuta 2020. Asetukseen ja kestävyystietojen raportointiin liittyy todella paljon yksityiskohtia ja kokonaiskuva voi joskus hämärtyä. Koostimmekin seuraavaan olennaiset asiat taksonomiasta kiinteistö- ja rakentamisalan toimijoiden näkökulmasta. 

Taksonomia-asetuksen tavoitteena on ohjata rahoitusta ilmaston ja ympäristön kannalta kestäviin hankkeisiin. Tätä varten luodaan EU:n kattava yhteneväinen, tieteeseen perustuva määritelmä ympäristön kannalta kestävälle taloudelliselle toiminnalle, minkä tarkoituksena on mm. auttaa rahoittajia ja sijoittajia löytämään niin sanottuja vihreitä sijoituskohteita. Yhteisen kriteeristön ajatuksena on, että yritysten vertailu ilmasto- ja ympäristötavoitteiden näkökulmasta EU:n tasolla helpottuu.

Taksonomia-asetuksella on määritelty seuraavat ympäristötavoitteet:

 1. ilmastonmuutoksen hillintä

 2. ilmastonmuutokseen sopeutuminen

 3. vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu

 4. siirtyminen kiertotalouteen

 5. ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen

 6. biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen

Jotta taloudellinen toiminta voisi olla ympäristön kannalta kestävää asetuksen tarkoittamassa mielessä, sen tulisi merkittävästi edistää yhtä tai useampaa edellä mainittua ympäristötavoitetta, eikä se saa aiheuttaa yhdellekään ympäristötavoitteista merkittävää haittaa. Lisäksi toiminnan tulee täyttää sosiaaliset vähimmäistason suojavaatimukset, joihin sisältyy muun muassa YK:n, OECD:n ja ILO:n eettisten työ- ja ihmisoikeusperiaatteiden noudattaminen.

Voit lukea lisää kestävästä rahoituksesta ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta täältä ja täältä.

Ensimmäinen delegoitu asetus sekä tiedonantovelvoitteet voimassa vuoden 2022 alusta

Taksonomia-asetuksen perusteella tullaan antamaan EU komission delegoituja asetuksia. Vuoden 2022 alusta tuli voimaan ensimmäinen delegoitu asetus, jossa määritellään taloudelliset toiminnat ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa (kohdat 1–2). Asetuksessa määritellään tekniset arviointikriteerit erilaisille taloudellisille toiminnoille sekä määritellään kriteerit, joilla arvioidaan aiheuttaako jokin taloudellinen toiminta merkittävää haittaa muille ympäristötavoitteille.

Tämä ensimmäinen delegoitu asetus ilmastovaikutuksista kattaa muun muassa rakennukset ja kiinteistöalan. Toinen delegoitu asetus muiden ympäristötavoitteiden (kohdat 3–6) osalta on tarkoitus antaa vuoden 2022 aikana ja sitä olisi tarkoitus soveltaa vuoden 2023 alusta. Taksonomia-asetuksen tiedonantovelvoitteita koskevat artiklat ja niitä täydentävä delegoitu tiedonantovelvoitesäädös tulivat puolestaan sovellettavaksi vuoden alusta eli 1.1.2022.

Tiedonantovelvoitteet koskevat suuria PIE-yhteisöjä eli yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä. Tällaisia ovat mm. suuret pörssiyhtiöt, pankit ja vakuutusyhtiöt. Taksonomia-asetuksen mukaan näiden yhtiöiden (pl. rahoitusalan yritykset, joiden tiedonantovelvoitteet osittain poikkeavat muista) on jatkossa julkaistava tunnusluvut liikevaihdostaan, pääomamenoistaan sekä toimintakuluistaan liittyen ympäristön kannalta kestävään toimintaan.

Tällainen julkistaminen auttaa sijoittajia ja suurta yleisöä ymmärtämään yritysten kehityspolkua kohti kestävyyttä, kun yritykset julkaisevat vuosittain ympäristön kannalta kestäviin taloudellisiin toimintoihin liittyvät keskeiset tulosindikaattorinsa. Kestävää rahoitusta koskeva sääntely lisää näin ollen markkinoiden avoimuutta ja auttaa estämään viherpesua, kun sijoittajille tiedotetaan yritysten ympäristötehokkuudesta. Muut kuin taloudellisten tietojen raportointia koskevan direktiivin soveltamisalaan kuuluvat yritykset, kuten pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset), voivat ilmoittaa jotkin tai kaikki keskeiset tulosindikaattorit vapaaehtoisesti. Julkaisemalla luokitusjärjestelmäasetuksen mukaisen liikevaihdon tai sijoitusten prosenttiosuuden saadaan aikaan markkinoille uudenlaista läpinäkyvyyttä, joka voi auttaa yrityksiä hankkimaan rahoitusta kestäviin toimintoihin.

Mitä teknisiä arviointikriteereitä asetuksessa on rakennus- ja kiinteistöalan toiminnoille?

Komission ilmastovaikutuksia koskevan delegoidun asetuksen liitteenä on tekniset arviointikriteerit ilmastonmuutoksen hillintää merkittävästi edistäville toiminnoille sekä ilmastonmuutokseen sopeutumista edistäville toiminnoille. Edellä todetusti delegoitu asetus sisältää myös kriteerit sen arvioimiseksi, aiheuttaako jokin taloudellinen toiminta merkittävää haittaa muille ympäristötavoitteille.  Näitä kriteereitä arvioidaan aluksi erityisesti sellaisten PIE-yhteisöjen osalta, joiden henkilöstömäärä on yli 500. Lisäksi finanssimarkkinoilla toimivien kiinteistösijoitustoimijoiden tulee muistaa finanssitoimijoilta edellytettävät asiat, kuten tuotekohtainen kestävyystietoja koskeva raportointi.

Rakennus- ja kiinteistöalan toiminta jakautuu asetuksessa seuraaviin osa-alueisiin:

 • Uusien rakennusten rakentaminen

 • Olemassa olevien rakennusten korjaus

 • Energiatehokkuuslaitteiden asennus, huolto ja korjaus

 • Sähköajoneuvojen latausasemien asennus, huolto ja korjaus rakennuksissa (ja rakennusten yhteydessä olevissa pysäköintitiloissa)

 • Rakennusten energiatehokkuuden mittaamisessa, säätelyssä ja valvonnassa käytettävien välineiden asennus, huolto ja korjaus

 • Uusiutuviin energialähteisiin liittyvän teknologian asennus, huolto ja korjaus

 • Rakennusten hankinta ja omistaminen

Jokaiselle näistä osa-aluista on määritelty omat kriteerit, jotka löytyvät delegoidusta asetuksesta.

Miten taksonomia vaikuttaa yritykseemme?

Vuoden alusta voimaan tullut sääntely koskee suuria, julkisesti merkittäviä yrityksiä, jotka työllistävät yli 500 työntekijää. Tällaisia ovat esimerkiksi listatut yhtiöt, luottolaitokset, vakuutusyhtiöt ja muut paikallisesti merkittäväksi tunnistetut yritykset (ns. PIE-yhteisöt).

Taksonomiasta johtuvat vaatimukset kohdistuvat siis tällä hetkellä kiinteistö- ja rakennusalalla lähinnä kaikkein suurimpiin yrityksiin sekä finanssimarkkinoiden erityisvaatimusten osalta kiinteistösijoitustoimijoihin. Monelta osin kyse on raportoinnista: esimerkiksi pörssiyhtiöt joutuvat täyttääkseen oman tiedonantovelvoitteensa pyytämään tietoja muilta yrityksiltä omaa raportointivelvoitettaan varten. Nämä toimijat siis asettavat jo, ja tulevat taksonomian ja siihen liittyvien raportointikäytäntöjen myötä lisääntyvässä määrin asettamaan vaatimuksia ja edellyttämään taksonomian mukaisia raportointeja myös omilta yhteistyökumppaneiltaan ja arvoketjunsa muilta toimijoilta. Näin taksonomian vaikutukset heijastuvat suurimmilta yrityksiltä pienempiin jo nyt – hyvin konkreettisella tavalla.

Seuraamme Fondialla taksonomian eri osa-alueiden yksityiskohtaista toteutumista tarkkaan, joten jos kaipaat tukea velvoitteiden tulkinnassa tai jalkauttamisessa, ole yhteydessä!