Kestävä rahoitus ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

Energi

Environment
Real Estate and Construction
General Counsel

Euroopan komissio julkisti 21.4.2021 lopullisen esityksensä kestävän rahoituksen luokittelusta eli taksonomiasta. Hyväksytyllä toimenpidepaketilla pyritään lisäämään kestäviin toimintoihin suunnattua rahoitusta kaikkialla Euroopan unionissa. Aiemmassa blogitekstissämme kerroimmekin enemmän taksonomiasta ja sen yhteydestä kiinteistöliiketoimintaan.

EU:n ilmastoluokitusjärjestelmästä selkeyttä investointien kestävyyden arviointiin

EU:n ilmastoluokitusjärjestelmää koskevan delegoidun säädöksen (EU Taxonomy Climate Delegated Act) tarkoituksena on tukea kestäviä investointeja tekemällä selvemmäksi, millainen taloudellinen toiminta edistää parhaiten EU:n ympäristötavoitteiden saavuttamista. Säädöstä aletaan soveltaa vuoden 2022 alusta, ja sen myötä yrityksille otetaan käyttöön ensimmäiset tekniset arviointikriteerit, joiden avulla määritetään, mitkä toiminnot edistävät merkittävästi luokitusjärjestelmäasetuksen mukaisten ympäristötavoitteiden saavuttamista.

Uusilla yritysten kestävyysraportointivaatimuksilla parempaa tiedonsaantia kestävyydestä

Uudella yritysten kestävyysraportointia koskevalla direktiivillä (Corporate Sustainability Reporting Directive) laajennetaan NFRD:n (Non-Financial Reporting Directive) mukaisia nykyisiä raportointivaatimuksia ja täten tehostetaan yritysten tiedonsaantia kestävyydestä. Direktiivi koskee kaikkia suuria yrityksiä ja pörssiyhtiöitä. Yritysten tulisi aikaisintaan vuonna 2024 raportoida kestävään kehitykseen liittyvien ongelmien (esim. ilmastonmuutoksen) vaikutuksista yrityksen toimintaan sekä yrityksen oman toiminnan vaikutuksista ympäristöön ja ihmisiin.

Muutoksia myös sijoitus- ja vakuutusneuvontaa sekä tuotehallintaa koskeviin säännöksiin

Sijoitus- ja vakuutusneuvontaa koskevilla kuudella delegoidulla muutossäädöksellä pyritään varmistamaan, että finanssimarkkinatoimijat, kuten sijoituspalveluyritykset ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita tarjoavat vakuutusyhtiöt, sisällyttävät kestävyyttä koskevat näkökohdat menettelyihinsä ja asiakkaille annettavaan sijoitusneuvontaan. Lisäksi näillä lokakuusta 2022 alkaen sovellettavilla muutossäädöksillä kannustetaan rahoitusjärjestelmää tukemaan yrityksiä niiden siirtyessä kohti kestävää toimintaa ja jatketaan jo nyt kestävästi toimivien yritysten tukemista.

Tulevaisuuden odotukset

Luokittelut eivät ole tarkoitettukaan vielä täydellisiksi, sillä ensimmäisessä vaiheessa katetaan vain ilmastonmuutosta ja ympäristövaikutuksia koskevat arviointikriteerit. Myöhemmin luokittelua laajennetaan koskemaan muita kestävän rahoituksen arviointikriteereitä ja siihen lisätään taloudellisia toimintoja. Työtä jatkaa ja luokittelun seuraavia vaiheita valmistelee kestävän rahoituksen foorumi – Sustainable Finance Platform. Komission on myöhemmin tarkoitus hyväksyä vielä taksonomia-asetusta täydentävä delegoitu säädös, joka kattaisi toiminnot, jotka eivät vielä kuulu EU:n ilmastoluokitusjärjestelmää koskevan delegoidun säädöksen piiriin, kuten maatalous, tietyt energia-alat (esim. ydinvoima) ja eräät valmistamistoiminnot.

Julkaistut kriteerit eivät luonnollisestikaan ole täydellisiä, eikä täten myöskään kaikkia osapuolia tyydyttäviä. Kritiikkiä on esitetty esimerkiksi siitä, ettei sähköä, lämpöä tai liikennepolttoaineita tuottava toiminta täytä kestävyyttä koskevia kriteerejä käyttäessään raaka-aineena muuta kuin biomassaa. Toiseksi esiin on noussut huoli teknologianeutraalisuudesta erilaisissa asennus- ja huoltotoiminnoissa, joiden kohdalla kriteeristöön ei sisällytetty bioenergialaitosten palveluliiketoimintaa.

Luokittelu tällä hetkellä tunnistaa bioenergian mahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillinnässä Euroopassa, mutta WWF ja useat muut kansalaisjärjestöt ovat silti päättäneet keskeyttää osallistumisensa Euroopan komission kestävän rahoituksen foorumiin vastustaakseen heidän mielestään bioenergian ja metsätalouden heikkoja ja ”epätieteellisiä” kriteerejä EU:n vihreän rahoituksen taksonomiassa. Komissio onkin todennut, että bioenergian ja metsätalouden osalta varmasti tehdään päivityksiä, kun EU:n metsästrategia saadaan päivitettyä ja uusiutuvaa energiaa koskeva direktiivi tarkastettua.

Kriteerien tarkoitus on olla helposti muutettavissa ja säädettävissä, joten jäämme odottamaan tulevaisuuden mahdollisia muutoksia esitettyjen kritiikkien perusteella.