Vad du behöver känna till om kommande ändringar inom konsumenträtten

Fondia
Insikter 24 augusti 2022

I en tidigare blogg har vi skrivit om den nya konsumentköplagen som trädde i kraft 1 maj. Den 18 maj beslutade Riksdagen att fler ändringar på konsumenträttsområdet ska träda i kraft den 1 september för att införliva EU:s nya konsumentdirektiv – Omnibusdirektivet - i svensk rätt. Direktivet är en del av att EU:s arbete med att stärka konsumenternas rättigheter inom ett initiativ som kallas A New Deal for Consumers. I denna artikel försöker vi tydliggöra de viktigaste ändringarna med direktivet, vem som berörs av ändringarna och vilka åtgärder som kan vara lämpliga att överväga. 

De mest framträdande nyheterna    

De mest framträdande nyheterna som följer av EU:s Omnibusdirektiv och som är på väg att implementeras i svensk lagstiftning är följande: 

Prisinformation vid prissänkningar 

När priset på en vara sänks införs krav på att näringsidkaren ska informera om vilket tidigare pris som varan sålts för. Sådant ”tidigare pris” ska vara det lägsta pris som näringsidkaren sålt varan för under de senaste 30 dagarna före prissänkningen. Därmed ska det inte vara möjligt att höja priset på varan en kort tid innan planerad prissänkning för att senare marknadsföra en prissänkning från sådant högre pris. Kravet gäller även vid kommunikation om att priset på en vara sänkts med en viss procentsats eller en viss summa vid exempelvis rea eller andra utförsäljningar. Varor som snabbt kan försämras eller bli för gamla omfattas inte av kravet. 

Konsumentrecensioner 

För företag som visar konsumentrecensioner av produkter införs ett informationskrav att i samband med konsumentrecensionerna redovisa för hur företaget säkerställer att recensionerna kommer från konsumenter som faktiskt använt eller köpt produkterna. Information om hur detta säkerställs räknas som väsentlig information enligt Marknadsföringslagen, och utan sådan information kan marknadsföringen anses otillbörlig enligt den sk. svarta listan. Vidare, enligt en annan punkt i svarta listan, kommer det även anses otillbörligt att lägga ut falska konsumentrecensioner eller konsumentrekommendationer eller att ge en vilseledande bild av konsumentrecensioner på sociala medier. De svartlistade affärsmetoderna gäller automatiskt som svensk lag från 28 maj 2022.  

Rankning av produkter 

Näringsidkare ska informera om de kriterier som styr rankningen och hur sådana kriterier förhåller sig till varandra. Detta informationskrav gäller oavsett var rankningen tillhandahålls, dvs oavsett om det sker på en marknadsplats online, där konsumenter kan söka efter produkter online från olika säljare och där produkterna visas enligt en viss ranking, eller om rankningar förekommer på andra förmedlings- och jämförelsetjänster.

Distansavtalslagens tillämpningsområde justeras

För distansköp och köp online, så införs ändringar som medför att Distansavtalslagens tillämpningsområde utökas. Distansavtalslagen kommer även omfatta avtal som innebär överlåtelse eller upplåtelse av varor med digitala delar, digitalt innehåll och digitala tjänster som erbjuds mot betalning.  

Ångerrätten ska inte gälla vid vissa situationer

Ingen ångerrätt ska gälla för en rad olika avtal som ingås inom ramen för Distansavtalslagen, närmare bestämt 14 stycken olika sorters avtal räknas upp. Bland dessa återfinns till exempel avtal som avser tjänst som redan fullgjorts mot betalning om konsumenten uttryckligen samtyckt till att tjänsten börjar utföras eller avtal angående tillhandahållande av digitalt innehåll om exempelvis en uppspelning eller nedladdning och tillhandahållandet har påbörjats, och konsumenten innan dess informerats om och samtyckt till att ångerrätten inte längre gäller efter detta.  

Utökad informationsskyldighet 

Utökade informationskrav på vilken information som måste lämnas av näringsidkaren innan ett distansköp eller köp via internet görs av en konsument införs. Utöver tidigare krav på att lämna e-postadress, ska näringsidkaren även lämna uppgifter om andra kommunikationsmedel via internet, exempelvis chatt- eller meddelandefunktioner, där konsumenten kan kontakta näringsidkaren. Även information ifall ett visst pris som visas har personanpassats på grund av automatiskt beslutsfattande, så kallad profilering, ska anges innan ett avtal ingås. För varor med digitala delar, digitalt innehåll eller en digital tjänst ska funktionen hos dessa anges så att konsumenten kan skapa sig en uppfattning om hur produkterna/tjänsterna fungerar, samt information om driftskompabilitet och kompabilitet mellan varor med digitala delar, digitalt innehåll och digitala tjänster. 

Utvidgade möjligheter att utdöma sanktioner till företag som bryter mot konsumenträtten

En ytterligare nyhet är att möjligheterna till att utdöma sanktioner till företag som bryter mot olika konsumenträttsregler införs. Exempel på situationer då olika slags sanktioner kan komma att utdömas är till exempel om företag använder oskäliga avtalsvillkor gentemot konsumenter, som när en konsument är hänvisad till att använda ett telefonnummer med förhöjd taxa för att kunna kontakta företaget med anledning av ett avtal dem emellan eller om företag inte lämnar prisinformation i enlighet med regelverket. Marknadsstörnings- och sanktionsavgifterna ska uppgå till lägst 10 000 kronor och högst 4 % av näringsidkarens omsättning under det närmast föregående räkenskapsåret. 

Vem berörs av de kommande ändringarna? 

Utgångspunkten är att alla näringsidkare som marknadsför och säljer varor eller tjänster till konsumenter berörs av de nya reglerna.

Lämpliga åtgärder att vidta  

De nya reglerna träder i kraft i svensk lagstiftning den 1 september 2022. Det är alltså hög tid att se över de avtalsvillkor man tillämpar gentemot konsumenter, hur marknadsföringen ser ut vid prissänkningar samt hur man uppfyller informationsskyldigheterna vid rankningar och konsumentrecensioner mm. 

Om ni har frågor om hur ni ska anpassa er verksamhet eller vill ha hjälp med utbildning av er personal – kontakta oss så hjälper vi till.  Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö – Välkommen till Fondia!

Konsumentköplagen
Omnibusdirektivet

Läs fler aktuella artiklar