Ny konsumentköplag - förstärkt skydd för digitala tjänster och varor

Fondia
Insikter 26 april 2022

Den 1 maj kommer en ny konsumentköplag som innehåller flera uppdateringar jämfört med den nuvarande konsumentköplagen.

En av de största nyheterna är att varor som har någon form av digitalt inslag, antingen som en digital tjänst, digitalt innehåll eller som en digital del av en fysisk vara, regleras specifikt. Det kan röra sig om exempelvis streaming- och molntjänster eller uppkopplade varor med integrerade digitala delar. Även fler nyheter föreslås, och förändringarna som införs genom den nya konsumentköplagen kommer beröra alla företag som säljer varor till konsumenter. Läs mer om nyheterna i den nya lagstiftningen nedan.   
 
Digitala innehåll, digitala tjänster och varor med digitala delar omfattas av den nya konsumentköplagen 
Den nya lagstiftningen innebär alltså ett stärkt konsumentskydd som är anpassat för en mer digital marknad. Digitala tjänster och digitalt innehåll som tillhandahålls både enskilt och kontinuerligt omfattas, liksom varor med digitala delar som exempelvis en smartphone eller andra uppkopplade varor. Det införs också skyldigheter för företag som säljer digitalt innehåll, digitala tjänster eller digitala varor att informera och uppdatera konsumenter om driftskompabilitet och att tillhandahålla säkerhetsuppdateringar.  

Längre omvänd bevisbörda, ny felbestämmelse och inget mer befintligt skick 
Även i den nya konsumentköplagen kommer konsumenters reklamationsrätt vid felaktiga varor, liksom idag, att uppgå till tre år. Däremot införs nya tidsfrister avseende näringsidkarens bevisbörda för att visa att ett fel inte fanns när varan avlämnades till konsumenten. Genom den nya konsumentköplagen kommer tidsfristen för den omvända bevisbördan att förlängas till två år. Här införs även specifika tidsfrister vid försäljning av digitala tjänster, digitalt innehåll och varor med digitala delar, beroende på om konsumenten tar del av sådana genom ett enskilt tillhandahållande eller på ett kontinuerligt sätt.  
 
Det införs även uppdateringar avseende felbestämmelsens uppbyggnad, där en vara ska anses felaktig om den avviker från subjektiva (avtalade) och objektiva krav (krav som gäller utöver de avtalade kraven). Exempel på subjektiva krav kan (något förenklat) vara att en konsument vill använda en viss vara för ett specifikt syfte, och objektiva krav utgörs bland annat av att varan kan användas på samma sätt som som varor av samma typ normalt sätt görs. Genom den nya uppbyggnaden av felbestämmelsen utgår även möjligheten att sälja varor i ”befintligt skick”, istället ska näringsidkaren och konsumenten komma överens om på vilka sätt en vara avviker från objektiva krav, och konsumenten måste godkänna en sådan avvikelse. Med den nya konsumentköplagen blir det även tydligare att konsumenten i ett första steg kan välja mellan att antingen få ett fel i en vara avhjälpt genom reparation, eller genom att en ny vara levereras till konsumenten (omleverans).  
 
Andra uppdateringar är att en utfästelse om garanti i marknadsföring kan komma att tillämpas om den lovar förmånligare krav än vad som framkommer i ett garantibevis. Regleringar införs även för köp som innebär att konsumenter istället för att betala tillhandahåller personuppgifter för att ta del av digitalt innehåll eller en digital tjänst.  
 
Vilka som omfattas av förändringarna i den nya lagstiftningen 
För alla företag som säljer varor till konsumenter är det viktigt att vara medveten om vilka förändringar som den nya lagstiftningen medför, särskilt vid försäljning eller tillhandahållande av varor med digitala delar, digitalt innehåll och digitala tjänster.   

Tips för de som omfattas av den nya lagstiftningen 
För att säkerställa att er verksamhet lever upp till de nya kraven som konsumentköplagen uppställer, kan det bl.a. krävas att ni genomför en översyn av era allmänna villkor och uppdaterar era rutiner för reklamationer.

Fler uppdateringar väntas den 1 juli 
Ytterligare ändringar i fler lagar som rör handel med konsumenter har föreslagits träda i kraft den 1 juli. Ändringarna som föreslås kommer bland annat innebära att möjligheten att utfärda marknadsstörningsavgifter och andra sanktioner utökas. De kommer också medföra utökade skyldigheter för näringsidkare att redovisa kriterier vid rankning av sökningar efter en produkt, utökad redovisningsskyldighet vid konsumentrecensioner och förbud mot att visa vissa sökresultat som utgör reklam utan att detta anges. Håll utkik på vår hemsida för mer information om de kommande ändringarna! 

Fondias team inom kommersiella avtal hjälper dig gärna med en analys av hur förändringarna i konsumentköplagen träffar just er verksamhet och vad ni kan behöva göra för åtgärder. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö – Välkommen till Fondia!

Konsumentköplagen

Läs fler aktuella artiklar