Ny praxis avseende beräkning av avdragsrätt för ingående moms vid blandad verksamhet

Bolag som bedriver blandad verksamhet, det vill säga både momspliktig och momsfri verksamhet, får genom ny praxis och ett ställningstagande från Skatteverket en större valfrihet att välja hur avdragsrätten för gemensamma inköp ska bestämmas. Det finns också möjlighet att korrigera tidigare gjorda avdrag, vilket till exempel kan vara av intresse för leasingbolag, finans- eller försäkringsbolag och fastighetsbolag. Nedan kan du läsa skatteexpert Björn Anefurs redogörelse på ämnet.

För bolag som bedriver blandad verksamhet, det vill säga både momspliktig och momsfri verksamhet måste en uppdelning av avdragsrätten för ingående moms göras för inköp som avser båda verksamheterna, så kallade gemensamma inköp. Den svenska momslagen anger att uppdelning vid gemensamma inköp ska göras enligt skälig grund. EU:s momsdirektiv anger att som huvudregel ska omsättningen i momspliktig, respektive momsfri verksamhet användas som fördelningsgrund. Direktivet anger även att medlemsstaterna kan införa regler som tillåter eller påtvingar bolag att använda en annan fördelningsgrund än omsättningen.

Skatteverket, och tidigare praxis från Högsta förvaltningsdomstolen, har angivit att momslagens bestämmelse om skälig grund innebär att den fördelningsgrund som bäst återspeglar resursförbrukningen i respektive verksamhetsgren ska användas. Det har under åren framförts en del kritik mot vilken fördelningsgrund Skatteverket har valt att tillämpa i det enskilda fallet och uppfattningen har ibland varit att fiskala intressen har styrt Skatteverkets bedömningar.

Högsta förvaltningsdomstolen har dock i en dom från hösten 2023 bedömt att ingen av momsdirektivets regleringar om uppdelning vid gemensamma inköp är införlivade i momslagen. Däremot har direktivets huvudregel om omsättning som fördelningsgrund direkt effekt och får därför alltid åberopas av den enskilde.

I februari har Skatteverket publicerat ett ställningstagande där de anger att den enskilde har rätt att använda omsättningen som fördelningsgrund men att det även finns en möjlighet att välja momslagens bestämmelser om skälig grund.

Fondias kommentar

I praktiken innebär den nya praxisen och Skatteverkets ställningstagande att ett bolag får en klart större valfrihet att välja hur avdragsrätten för gemensamma inköp ska bestämmas. Eftersom det inte rör sig om ny lagstiftning finns det även möjlighet att korrigera tidigare gjorda avdrag till och med år 2018 (om begäran om omprövning skickas in under 2024). Rättelse av tidigare år kanske framför allt är av intresse för bolag som dels har stora inköp, dels har stor del gemensamma inköp, till exempel leasingbolag, finans- eller försäkringsbolag och fastighetsbolag. Även för andra branscher kan den nya praxisen vara av intresse, till exempel sjukvård eller företag som erbjuder finansieringslösningar i samband med försäljning av varor och tjänster.

Vi på Fondia kan hjälpa dig med frågor kring moms och andra skatterättsliga frågeställningar. Tveka inte att höra av dig till vårt team inom skatt.