5 tips för att skapa hållbara leverantörsled

Göteborg

Det ställs idag allt högre krav på företag att arbeta med att integrera hållbarhet i leverantörsledet, inte minst av kunder, investerare och andra intressenter. Men vad innebär det och hur gör man för att det ska bli mer än en tandlös policy? David Malmkvist och Matilda Lindblad berättar mer!


Hållbara leverantörsled med juridiken som verktyg

Det finns flera internationella ramverk och riktlinjer som ålägger företag ansvar för leverantörsledet, såsom OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s Global Compact och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Bolag som väljer att hållbarhetsrapportera i enlighet med GRI ska vidare redovisa eventuell väsentlig hållbarhetspåverkan som finns i leverantörsledet. Dessutom väntas EU-kommissionen inom kort lägga fram förslag på lagstiftning som kräver att företag identifierar och agerar på risker kopplade till miljö och mänskliga rättigheter inte bara i den egna verksamheten utan även i leverantörsledet.

Hur integreras hållbarhet i leverantörsledet?

En viktig del av arbetet med hållbarhet i leverantörsledet är att ställa hållbarhetskrav och kontrollera efterlevnaden av dessa. Det är viktigt att det är tydligt vad ni som beställare förväntar er av leverantören, vilka möjligheter ni har att följa upp leverantörens hållbarhetsarbete och vilka åtgärder ni kan vidta vid eventuella brister. Hållbarhetsbrister i leverantörsledet kan leda till stora varumärkesskador, störningar eller avbrott i verksamheten och, med tanke på ökade lagkrav inom området runtom i världen, även legalt ansvar i vissa fall och länder. Att ställa hållbarhetskrav och införliva dessa på ett juridiskt bindande och effektivt sätt i era leverantörsavtal är därför en viktig pusselbit i arbetet med hållbarhet i leverantörsledet.

5 saker att tänka på när ni jobbar med hållbarhet i leverantörsledet

1.       Kartlägg era leverantörer och identifiera risker, bland annat vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, anti-korruption.

2.       Upprätta en uppförandekod för leverantörer där ni formulerar era förväntningar på leverantören vad gäller hållbarhet. Lägg extra krut på det ni identifierat som riskområden.

3.       Upprätta rutiner och strukturer för leverantörsbedömningar att utföra innan ni ingår avtal med nya leverantörer.

4.       Integrera hållbarhetsklausuler i era leverantörsavtal på ett juridiskt bindande och effektivt sätt. Tänk på att:

  • Införliva hållbarhetskrav eller gör uppförandekoden till en integrerad del av avtalet med era leverantörer

  • Säkerställ att ni har goda möjligheter att följa upp hur hållbarhetskraven efterlevs

  • Överväg att tydliggöra hur leverantören ska säkerställa efterlevnad internt, om det exempelvis ska finnas ett visselblåsarsystem på plats

  • Se till att ni har rätt att vidta åtgärder om hållbarhetsbrister uppdagas. Tänk gärna längre än möjlighet att häva avtalet och ta med åtgärder som kan bidra till förbättringar i leverantörens hållbarhetsarbete

  • Säkerställ att övriga villkor i leverantörsavtalet, exempelvis vad gäller leveranstider och priser, inte gör det omöjligt för leverantören att uppfylla hållbarhetskraven. Har ni satt tillräckligt långa ledtider för att undvika systematisk övertid? Möjliggör prisnivån hållbarhetsinvesteringar? 

  • Överväg om och i så fall vilka krav som ska ställas på leverantören i förhållande till underleverantörer. Är det ni eller leverantören som ska kontrollera efterlevnaden hos underleverantörer? Hur ska det gå till?

5.       Kombinera ovan med löpande kunskapshöjande åtgärder, konstruktiva dialoger, förbättringsincitament för leverantörer och utvärdering av grundorsakerna till eventuella brister.

Fondia hjälper er att integrera hållbarhet i ert leverantörsled på ett juridiskt bindande sätt genom uppförandekoder och integration av hållbarhetskrav i era leverantörsavtal. Vi hjälper er även att säkerställa att leverantörsavtalen ger er möjligheter att följa upp efterlevnaden av kraven och vidta effektiva åtgärder vid eventuella brister. Kontakta oss för ett kostnadsfritt möte så berättar vi mer.

Mer från denna skribent