Emma Karlsson

Marketing Manager +358 20 7205 721 emma.karlsson@fondia.com Helsinki

Emma Karlsson