Yrityskaupat eivät ole rakettitiedettä – olennaista on huolellisuus ja oikeanlainen neuvonanto

M&A and Finance

On tärkeää ottaa juridinen neuvonantaja mukaan yrityskauppaprosessiin mahdollisimman varhain, koska juridisella neuvonannolla on olennainen merkitys jokaisessa yrityskauppaprosessin vaiheessa. Fondian yritys- ja rahoitusjärjestelytiimissä yhdistyvät sekä asiakkaan liiketoiminnan ymmärrys että yritys- ja rahoitusjärjestelyprojektien asiantuntemus.

Osakeyhtiön toimielinten tehtävät ja vastuu

Osakeyhtiön hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä yhtiön edustamisesta. Ylin päätösvalta yhtiössä kuuluu kuitenkin yhtiökokoukselle. Toimitusjohtajan tehtävänä on huolehtia yhtiön juoksevan hallinnon hoitamisesta, missä ohjeistaminen kuuluu hallitukselle osana yhtiön hallinnosta huolehtimista. Hallituksen vastuulla olevan hallinnon ja toiminnan asianmukaiseen järjestämiseen kuuluu toimitusjohtajan ohjeistaminen juoksevan hallinnon hoitamisessa. Jos päätettävä asia on epätavallinen, laajakantoinen, normaalista liiketoiminnasta poikkeava, yhtiön strategiaan liittyvä tai esimerkiksi yhtiön toiminnan laajentamista tai supistamista koskeva, päätösvalta kuuluu hallitukselle. Osakeyhtiölaki sisältää yhtiön johdolle asetetun yleisen huolellisuusperiaatteen, jonka mukaan hallituksella ja toimitusjohtajalla on velvollisuus huolellisesti toimien edistää yhtiön etua. Mikäli hallitus, yksittäinen hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja on toiminnassaan tai päätöksenteossaan huolellisuusvelvoitteen vastaisesti aiheuttanut yhtiölle vahinkoa tai altistanut yhtiön kohtuuttomalle riskille, on hänen korvattava aiheutunut vahinko. Korvausvastuun välttäminen edellyttää, että kyseinen henkilö kykenee osoittamaan, että hän ei ole asiasta päättäessään tai tietyn toimen tehdessään menetellyt huolimattomasti.

Yrityskauppaprosessin vaiheet

Yrityskauppaprosessi koostuu useasta eri vaiheesta. Prosessi alkaa strategisesta suunnittelusta, jossa yritysostajan johto arvioi, tukisiko yritysosto yhtiön strategiaa esimerkiksi markkina-alueen laajentamisen osalta. Tämän jälkeen kartoitetaan mahdollisia potentiaalisia kohdeyhtiöitä. Kun mahdollinen sopiva kohdeyhtiö tai -yhtiöt on kiikarissa, määritetään kunkin arvo. Lisäksi arvioidaan yrityskaupan mahdollistamat synergiaedut, tai vaihtoehtoisesti voiton tuotto, jos yritysostajana on pääomasijoittaja. Alustavissa neuvotteluissa potentiaalisten kohteiden kanssa selvitetään osapuolten näkemyserot. Usein osapuolten välillä on tarpeen laatia aiesopimus, joka sisältää pääasialliset kaupan ehdot ja takaa ostajalle yksinoikeuden kaupasta neuvotteluun.

Yrityskauppa voidaan lähtökohtaisesti toteuttaa joko osakkeiden tai liiketoiminnan kauppana. Tässä suunnittelussa määrittävänä tekijänä ovat useimmiten verotukselliset seikat. Lisäksi yrityskaupan rahoittaminen sekä ostettavan yhtiön kaupanjälkeinen pääoma- ja konsernirakenne vaativat perusteellisen suunnittelun ennen käytännön toimia. Kohdeyhtiöstä suoritetaan perusteellinen tarkastus, due diligence, jonka tarkoituksena on selvittää kohdeyhtiöön sisältyvät vastuut ja riskit ja varmentaa alustava arvio kohdeyhtiön arvosta. Due diligencessä tehdyillä juridisilla löydöksillä voi olla suuri vaikutus kauppahintaan sekä yritysoston kokonaisriskiarvioon. Toisin sanoen due diligencessä tehtyjen löydösten perusteella arvioidaan kannattaako kauppaa ylipäänsä toteuttaa. Due diligencessä havaittuja mahdollisia riskejä pyritään minimoimaan neuvoteltaessa varsinaisia yrityskaupan toteuttamisen ehtoja. Yrityskauppaprosessi ei pääty kaupan toteuttamiseen. Toteuttamisen jälkeen kohdeyhtiö integroidaan ostajayritykseen ja nämä sopeuttamistoimet voivat usein olla hyvin sensitiivisiä – eikä vähiten siirtyvien työntekijöiden kannalta.

Juridisen neuvonantajan merkitys yrityskaupoissa

Yrityksen osto on toimi, joka ei yleensä kuulu yhtiön normaaliin liiketoimintaan vaan se on ennen kaikkea strateginen toimenpide. Yrityskaupoilla tavoitellaan toki eri asioita riippuen siitä, onko yritystä ostava yhtiö teollinen ostaja vai pääomasijoittaja. Yrityskaupan toteuttaminen sisältää aina merkittäviä riskejä ja vaatii näin ollen ostajayhtiön johdolta erityistä huolellisuutta. Johdon on osattava huomioida liiketoiminnallisten tekijöiden lisäksi myös muun muassa taloudelliset, verotukselliset ja juridiset seikat. Koska yhtiön johdolla on harvoin riittävät resurssit yrityskauppaprosessin toteuttamiseen ja toisinaan myös siihen liittyvä osaaminen on rajallista, ulkopuolisten neuvonantajien hyödyntäminen on olennaista. Yrityskauppaa harkitsevan yhtiön on valittava itselleen riittävän pätevät ja ammattitaitoiset neuvonantajat yrityskaupan toteuttamiseen. Neuvonantajien tehtävänä on avustaa johtoa yrityskauppaan liittyvien riskien ja vastuiden kartoittamisessa. Mikäli yritysjärjestelyn jälkeen tulee jostain syystä arvioitavaksi, onko johto toiminut yrityskaupan toteuttamisen yhteydessä huolellisuusvelvoitteensa mukaisesti ja yhtiön etua edistäen, myös ulkopuolisilla neuvonantajilla on tässä arvioinnissa keskeinen asema.

On tärkeää ottaa juridinen neuvonantaja mukaan yrityskauppaprosessiin mahdollisimman varhain, koska juridisella neuvonannolla on olennainen merkitys jokaisessa yrityskauppaprosessin vaiheessa. Fondian yritys- ja rahoitusjärjestelytiimissä yhdistyvät sekä asiakkaan liiketoiminnan ymmärrys että yritys- ja rahoitusjärjestelyprojektien asiantuntemus. Tiimimme juristeilla on kokemusta suurissa asianajotoimistoissa työskentelystä. Olemme toimineet yritys- ja rahoitusjärjestelyiden sekä muiden projektiluonteisten hankkeiden kokonaisvaltaisessa toteuttamisessa niin ostajan, myyjän, rahoittajan, velallisen, sijoittajan kuin kohdeyhtiönkin neuvonantajana. Palvelumme kattavat yritysjärjestelyiden kaikki juridiset osa-alueet ja yrityskauppaprosessin vaiheet aina järjestelyn strukturoinnista kohdeyrityksen integraation jälkeiseen aikaan. Yrityksenne ei tarvitse olla LDaaS-asiakkaamme voidaksenne hyödyntää osaamistamme yritys- ja rahoitusjärjestelyitä toteuttaessanne. Mikäli yrityksenne suunnittelee mitä tahansa yritys- tai rahoitusjärjestelyä, otattehan meihin yhteyttä. Asiantunteva tiimimme toimii teitä varten.