Yhteistyö toimialajärjestön piirissä johti sakkoihin isännöintiyhtiöille

Fondia
Blogit 19. joulukuuta, 2022

Markkinaoikeus on 15.12.2022 antanut ratkaisun isännöintialan kartellitapaukseen. Sekä Suomen Isännöintiliiton että vastaajina olleiden yksittäisten isännöintiyritysten todettiin syyllistyneen kilpailulain kieltämään hintayhteistyöhön. Yhteistyön tarkoituksena oli sekä hintojen korottaminen että hinnoittelumallin muuttaminen.

Passiivinen osallistuminen viestiketjuun katsottiin osallistumiseksi kartelliin

Markkinanoikeuden ratkaisun mukaan hinnoittelusta sovittiin erityisesti Isännöintiliiton hallituksen kokouksien yhteydessä sekä liiton laatimien hinnoittelua ohjaavien tiedotteiden laatimisen yhteydessä. Aktiivisina toimijoina kilpailulain rikkomisessa toimivat pääosin Isännöintiliiton henkilökunnan jäsenet sekä jäsenyritysten edustajat hallituksen jäsenten roolissa.

Markkinaoikeus katsoi, että isännöintiyritysten osalta näytöksi kartelliin osallistumisesta riitti mm. osallistuminen viestien vaihtoon ja keskusteluihin hallituksen kokouksissa ja tiedoteluonnosten kommentoinnissa. Hintayhteistyön hyväksymiseksi katsottiin jo esimerkiksi se, että hallituksen jäsenet kommentoivat hintaohjausta sisältävän liiton tiedoteluonnoksen muita kohtia kuin hinnoitteluun liittyviä kohtia tai olivat kokonaan kommentoimatta. Vain suora kritiikki hinnoitteluun liittyvää tiedotetta kohtaan on ollut riittävä näyttö siitä, että yritys ei ole osallistunut kyseisessä tilanteessa kiellettyyn hintojen yhdenmukaistamiseen.

Liiton suositukset vaikuttivat yhtiöiden markkinakäyttäytymiseen

Osa Kilpailu- ja kuluttajaviraston markkinaoikeudelle esittämistä tapahtumista ei markkinaoikeuden näkemyksen mukaan ollut suoranaisesti kielletyn tyyppistä yhteistoimintaa, kuten esimerkiksi yleisemmällä tasolla hinnoittelusta käyty keskustelu. Markkinaoikeuden näkemyksen mukaan nämäkin tapahtumat ovat kuitenkin luoneet otollisen ilmapiirin hinnoitteluaihepiirin myöhemmälle käsittelylle.

Markkinaoikeus arvioi myös sitä, vaikuttiko kielletty yhteistyö siihen osallistuneiden yritysten toimintaan. Sen mukaan hinnankorotusten maltillisuus tai vähäisyys suhteessa suosituksiin ei riitä kumoamaan olettamaa, että toiminnan yhdenmukaistaminen on vaikuttanut vastaajayhtiöiden markkinakäyttäytymiseen. Yhtiöiden markkinakäyttäytyminen on ollut ainakin joiltakin osin seurausta niiden toiminnan yhdenmukaistamisesta.

Vahingonkorvausten saaminen haastavaa

Mikäli ratkaisu jää lainvoimaiseksi, kyseisten isännöintiyhtiöiden asiakkailla on mahdollisuus hakea vahingonkorvauksia kyseisiltä yhtiöiltä. Tämä tulee useassa tapauksessa kuitenkin olemaan haasteellista, koska vahinkoa kärsineen taloyhtiön on osoitettava kärsityn vahingon määrä, eli kuinka paljon heidän kohdallaan hinnat olisivat olleet alhaisemmat ilman kartellia.

Suora irtisanoutuminen hinnoittelukeskusteluista suositeltavaa

Kaikki vastaajayhtiöt sekä Isännöintiliitto ovat saaneet toimintaansa nähden merkittävän suuruisia seuraamusmaksuja, vaikka markkinaoikeus pienensikin KKV:n esittämiä seuraamusmaksuja. Tämä ratkaisu onkin muistutus siitä, että toimialajärjestöjen toiminnan yhteydessä yrityksen on oltava tarkkana, mikäli keskusteluja kohdistuu hintoihin tai hinnoitteluun. Tällaisen katsotaan hyvin herkästi olevan kiellettyä hinnoittelun yhdenmukaistamista. Jopa passiivinen läsnäolo tai viestien kommentoimatta jättäminen tulkitaan toiminnan hyväksymiseksi. Suositeltava toimintatapa tässä yhteydessä on avoin ja dokumentoitu irtisanoutuminen hinnoittelun tai muuhun strategisen toiminnan yhteiseen ohjaamiseen tähtäävästä keskustelusta.

Mietityttääkö yritystäsi koskevat kilpailusäännöt? Tarvitsetko kilpailuoikeudellista neuvontaa? Haluatko apua kilpailuoikeusriskien hallintaan? Ota rohkeasti yhteyttä kilpailuoikeuden asiantuntijoihimme.