Yhdenvertaisuuslain osittaisuudistus voimaan 1.6.2023 – Uudistuksella on vaikutuksia myös työnantajiin

Yhdenvertaisuuslaki muuttuu 1.6.2023. Samassa yhteydessä muutoksia tulee myös yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta annettu lakiin, yhdenvertaisuusvaltuutetusta annettuun lakiin sekä työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelutoiminnasta annettuun lakiin. Muutoksilla on vaikutusta myös työnantajiin ja työnantajien velvollisuuksiin. Alla on kerrottu olennaisimmista muutoksista.

Yhdenvertaisuuden arviointia ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa koskevat muutokset

Työnantajan velvoitetta edistää yhdenvertaisuutta on selkeytetty sen osalta, mitä työnantajan tulee ottaa huomioon arvioidessaan yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla. Arviointi tulee tehdä kaikki yhdenvertaisuuslaissa mainitut eri syrjintäperusteet huomioon ottaen. Lisäksi työpaikan yhdenvertaisuustilannetta tulee arvioida sekä työpaikalla että työhönotossa.

Säännöllisesti vähintään 30 työntekijää työllistävällä työnantajalla on oltava yhdenvertaisuussuunnitelma yhdenvertaisuuden edistämiseksi tarvittavista toimenpiteistä.  Jatkossa yhdenvertaisuussuunnitelmassa tulee olla selvitys edellä mainitulla tavalla tehdyn arvioinnin johtopäätöksistä. Työnantaja siis ratkaisee ja kirjaa arvioinnin perusteella, mitä toimenpiteitä tarvitaan syrjinnän ehkäisemiseksi ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Toimenpiteissä voidaan keskittyä oman organisaation kannalta tärkeimpiin syrjintäperusteisiin sekä niihin liittyvien ongelmien poistamiseen ja yhdenvertaisuuden edistämiseen. Suunnitelmaan olisi hyvä kirjata mahdollisimman konkreettisia toimenpiteitä, joilla yhdenvertaisuutta organisaatiossa edistetään.

Suunnitelman sisältöä koskevilla muutoksilla on tarkoitus helpottaa viranomaisten valvontaa sen osalta, miten laissa asetetut työnantajavelvoitteet on täytetty.

Yhdenvertaisuussuunnitelma tulee päivittää uuden lain mukaiseksi 2 vuoden kuluessa lain voimaantulosta eli 31.5.2025 mennessä.

Vammaisille tehtävien kohtuullisten mukautusten arviointi

Työnantajalla on yhdenvertaisuuslain mukaan velvollisuus tehdä tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jota vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti saada työtä, suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla.

Lakimuutoksen myötä kohtuullisia mukautuksia koskevassa arvioinnissa korostetaan ensisijaisesti vammaisen henkilön tarpeita. Tämän lisäksi huomioidaan edelleenkin työnantajan koko, taloudellinen asema, toiminnan luonne ja laajuus sekä mukautusten arvioidut kustannukset ja mukautuksia varten saatavissa oleva tuki. Käytännössä tulee ensin tunnistaa ne asianmukaiset mukautukset, jotka olisivat kyseisessä tilanteessa tarpeen vammaisen henkilön työllistämiseksi tai työtehtävien hoitamiseksi. Sen jälkeen arvioidaan, ovatko kyseiset mukautukset kohtuullisia työnantajan näkökulmasta.

Valvonnan tehostaminen

Yhdenvertaisuuslakia on muutettu niin, että lain noudattamista työelämässä valvo0 työsuojeluviranomaisten lisäksi yhdenvertaisuusvaltuutettu. Yhdenvertaisuusvaltuutetulla on jatkossa oikeus tehdä tarkastus työnantajan toimitiloissa lain noudattamisen valvomiseksi ja saada salassapitosäännösten estämättä tietoja työnantajalta tehtäviensä hoitamiseksi tai syrjintäasioiden selvittämiseksi. Yhdenvertaisuusvaltuutettu voi myös antaa yksittäistapauksessa perustellun kannanoton lain vastaisen menettelyn ennaltaehkäisemiseksi taikka sellaisen jatkamisen tai uusimisen estämiseksi, jollei kyse ole työ- tai virkaehtosopimuksen tulkinnasta.

Työsuojeluviranomainen voi jatkossa muiden jo aiemmin säädettyjen toimenpiteiden lisäksi antaa työnantajalle kehotuksen korjata toimintaansa liittyen työnantajan velvollisuuteen arvioida ja edistää työpaikan yhdenvertaisuutta. Kehotusta voidaan tehostaa uhkasakolla.

Työsuojeluviranomaiset ja yhdenvertaisuusvaltuutettu toimivat valvontatoimessaan itsenäisesti ja voivat käyttää erikseen niille säädettyjä valvontakeinoja. Syrjintää työelämässä epäilevä henkilö voi olla yhteydessä kumpaan tahansa viranomaiseen asian selvittämiseksi.

Työoikeuden asiantuntijamme auttavat mielellään muun muassa yhdenvertaisuustilanteen arvioinnissa ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittämisessä.