Vastuullisuusraportointisääntelyn kansallinen täytäntöönpano etenee

M&A

Hallitus on 28.9.2023 antanut esityksen eduskunnalle laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi liittyen kestävyysraportointiin (HE 20/2023).

Ehdotetuilla laeilla pannaan täytäntöön kestävyysraportointidirektiivi (CSRD), eli yritysten kestävyysraportointia koskeva Euroopan unionin direktiivi. Vaikka direktiivi koskee pörssiyhtiöitä ja suuria osakeyhtiöitä, ehdotetaan direktiivin velvoitteita noudatettaviksi myös vastaavanlaisissa osuuskunnissa. Lisäksi direktiivissä tarkoitettu digitaalisuusvaatimus toimintakertomukseen sisällytettävälle kestävyysraportille ehdotetaan ulotettavaksi myös tilinpäätökseen.

Uutta?

Suomen täytäntöönpanossa raportointivelvoitteet ulotettaisiin koskemaan myös osuuskuntia sekä suuria eläkelaitoksia.

Suomessa osuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yhtiömuoto, jolla on tietyt kansalliset erityispiirteet. Osuuskunnat sekä suuret eläkelaitokset on haluttu Suomessa saattaa direktiiviä laajemmin kestävyysraportoinnin piiriin.

Näiden lisäksi digitaalisuusvaatimus ulotettaisiin koskemaan kestävyysraportoinnin ohella myös tilinpäätöstä.

Muilta osin CSRD:n osalta kansallisesti ei tehty tiukennuksia tai soveltamisalan rajauksia. Raportoinnista säännellään siis kuten direktiivitasolla, myös raportointistandardien osalta. Esimerkiksi Ruotsissa CSRD:n täytäntöönpanossa on tiettyjä eroja suomen täytäntöönpanoon. Mikäli sinulla on ruotsi-spesifejä kysymyksiä, kysy lisää.

Hallituksen esityksen lausunnoilla olleessa versiossa oli mukana kansallisen sääntelyn mukaan määräytyvät sanktiot mahdollisissa raportoinnin rikkomistilanteissa. Valmisteluvaiheessa oli mukana ehdotus, jonka mukaan kestävyystiedon raportointirikkomukset sanktiodaan samoin kuin talouden raportoinnin rikkomukset, eli rikoslaissa. Lopulliseen hallituksen esitykseen ei kuitenkaan sisälly ehdotusta rikosoikeudellisista seuraamuksista, vaan Suomessa seuraamusuhka olisi hallinnollinen, ja määräytyy tarkasti  raportin määräajassa ilmoittamisen laiminlyönnin kautta.

Aikajana?

CSRD hyväksyttiin lopullisena EU:ssa 14.12.2022. Se tuli voimaan 5.1.2023 ja sitä aletaan soveltaa asteittain raportointivuodesta 2024. Ensimmäisessä raportointiaallossa ovat jo nyt muuta kuin taloudellista tietoa raportoivat suuret listatut yhtiöt.

Mitä tehdä?

Varmistu, että raportointiaikataulu on selkeä, organisaation roolit ja vastuut määritelty tarvittaessa uudelleen suhteessa kestävyysraportointiin ja että hallitus on tietoinen ja linjannut uusista tiukentuvista vastuista ja seurantavelvollisuuksista sekä rooleista organisaatiossa.

Muuta ajankohtaista vastuullisuudessa