Työajan enimmäismäärän seuranta pakolliseksi 1.1.2021

Fondia
Uutiset 11. joulukuuta, 2020

Göteborg

Työoikeus

Uusi työaikalaki on ollut pian vuoden ajan voimassa. Uudistus on tuonut mukanaan paljon työaikasäpinää työpaikoille, kun yrityksissä on päivitetty työaikaa koskevat sopimukset ja käytännöt uuden lain tasolle. Päivityksen alla on ollut niin liukuvan työajan ja etätyön käytännöt kuin johtajasopimusten työaikakirjaukset. Lisäksi yrityksissä on saatettu ottaa käyttöön työaikalain mahdollistamia uusia työaikajärjestelyjä, kuten työaikapankkeja tai joustotyöaikaa.

Uusi laki on toiminut oivana välineenä myös olemassa olevien työaikajärjestelyjen ja -prosessien kriittiselle tarkastelulle, kun lain voimaantulon myötä useat yritykset ovat käyneet työaikaan liittyviä järjestelyitä ja prosesseja pala palalta läpi.

Vanhan, vuoden 2019 loppuun asti voimassa olleen työaikalain mukaan työnantajalla oli velvollisuus seurata työntekijöittäin näiden tekemien ylityötuntien määrää. Ylityötä sai teettää vuodessa enintään 250 tuntia, mutta kuitenkin enintään 138 tuntia 4 kuukaudessa. Tämän lisäksi työnantaja sai sopia henkilöstön kanssa vuosittain enintään 80 lisäylityötunnin tekemisestä.

Ylityön enimmäismäärä historiaan

Uudessa työaikalaissa näistä ylityön enimmäismääristä on kokonaan luovuttu ja työnantajalle on asetettu velvollisuus seurata työntekijän tekemää kokonaistyöaikaa. Työajan enimmäismäärää koskevan sääntelyn mukaan työntekijän työaika ei saa ylittää keskimäärin 48 tuntia viikossa 4 kuukauden ajanjakson aikana. Enimmäismäärään luetaan kaikki työntekijän tekemä työaika, oli sitten kyse säännöllisestä työajasta, lisä-, yli- tai hätätyöstä taikka aloittamis- ja lopettamistyöstä. Säännös määrittää työajan absoluuttisen enimmäismäärän, jota ei voida ylittää edes työntekijän kanssa sopien. Jos työpaikalla noudatetaan työehtosopimusta, tässä on kuitenkin voitu poiketa 4 kk:n tasoittumisjaksoa koskevasta määräyksestä niin, että enimmäistyöaika voi tasoittua pidemmän enintään vuoden mittaisen tasoittumisjakson aikana.

Työajan seuranta muuttuu – käyttöön viimeistään 1.1.2021

Työajan enimmäismäärän seurantaan siirtymiselle annettiin uudessa työaikalaissa vuoden mittainen siirtymäaika. Näin ollen työpaikoilla on voitu vielä tänä vuonna seurata ylityön enimmäismääriä, mutta uuden lain mukaiseen seurantaan tulee siirtyä viimeistään 1.1.2021. Jos työpaikalla tehdään kausiluontoisesti paljon ylityötä eikä työehtosopimus salli 4 kuukautta pidempää tarkasteluaikaa, voi työajan enimmäismäärä hyvinkin ylittyä. Koska tämä on työnantajalle ei-toivottava tilanne, kannattaa työaikoja seurata tarkalla silmällä. Työajan seurantajärjestelmään voi myös olla järkevää rakentaa hälytys, joka ohjaa esimiestä tiettyjen tuntirajojen täyttyessä purkamaan ylityötä paiskivan työntekijän työkuormaa ja huolehtimaan työntekijän jaksamisesta.