Tuotevastuuriskien ennakoiva hallinta

Fondia
Blogit 8. huhtikuuta, 2015

Product Liability

Tuotevastuulla tarkoitetaan yleisesti ottaen yrityksen korvausvelvollisuutta vahingoista, jotka tuote on aiheuttanut henkilölle tai yksityiseen käyttöön tai kulutukseen tarkoitetulle ja käytetylle omaisuudelle.

Jokaisella tuotteita valmistavalla ja markkinoivalla yrityksellä on tuotteisiinsa liittyvä tuotevastuuriski. Riskin suuruus on luonnollisesti riippuvainen tuotteen luonteesta sekä käyttötarkoituksesta ja -ympäristöstä. Tämä riski sisältää erilaisia elementtejä, kuten mahdollisen vahingon perusteella maksettavat vahingonkorvaukset, mahdollisista takaisinvedoista tai käyttökielloista aiheutuvat kustannukset sekä muut tuotteen turvallisuuspuutteen yhtiölle aiheuttamat haitat. Kansainvälisessä kaupassa näiden riskielementtien sisältö vaihtelee riippuen siitä, minkä maan lainsäädännön mukaan vastuuta tuotteen turvallisuuspuutteen aiheuttamasta vahingosta arvioidaan: riskin realisoituminen esimerkiksi Yhdysvalloissa tai Australiassa saattaa johtaa erittäin merkittäviin seuraamuksiin yhtiölle ja jopa sen vastuuhenkilöille.

Yhdysvalloissa merkittävän osan riskistä muodostavat usein määrättävät – joskus jopa kymmeniin tai satoihin miljooniin dollareihin kohoavat – rangaistuskorvaukset, joiden tarkoituksena on toimia pelotteena tuotteiden valmistajille ja näin ohjata heitä toimimaan oikein. Yhtiö voi myös joutua maksamaan miljoonaluokan sakot paikallisille viranomaisille, kuten erään suomalaisyhtiön osalta alkuvuodesta 2015 uutisoitiin. Kiinassa taas yhtiön liiketoimintalupa voidaan peruuttaa, jos yhtiö on toiminut tietoisesti vilpillisesti, ja Australiassa paikallisen yhtiön johtohenkilöt voivat joutua henkilökohtaisesti vastuuseen vaarallisen tuotteen markkinoinnista ja myymisestä. EY:n konedirektiivi puolestaan mahdollistaa sen, että vaaralliseksi havaittu laite voidaan asettaa koko EU:n laajuiseen käyttökieltoon.

Yhtiöiden vastuuhenkilöiden kuulee aika ajoin luottavan siihen, että yhtiön tuotevastuuvakuutus kattaa mahdolliset vahingot. Tämä saattaa pitää paikkansa esimerkiksi Suomessa tapahtuvan toiminnan osalta, mutta kansainvälisen kaupan yhteydessä näkemys saattaa olla suorastaan vaarallinen. Riittävän kattavat vakuutukset ovat erittäin kalliita, ja vakuutusehdoissa on usein rajattu esimerkiksi Yhdysvalloissa realisoituvat vahingot kokonaan vakuutuksen ulkopuolelle. Lisäksi Yhdysvalloissa on osavaltioita, joissa rangaistuskorvausten kattaminen vakuutuksella on nimenomaisesti lailla kiellettyä.

Kaikkeen liiketoimintaan liittyy luonnollisesti riskejä, ja kaikkien liiketoimintariskien täydellinen eliminointi tarkoittaisi liiketoiminnan eliminointia. Kuten muitakin liiketoiminnan riskejä, on myös tuotevastuuriskejä kuitenkin mahdollista pyrkiä hallitsemaan tunnistamalla ne ennalta ja luomaan yhtiön toimintaan asianmukaiset prosessit, joilla mahdollisiin ongelmatilanteisiin voidaan varautua. Olennaista on ymmärtää, mitä kysymyksiä esimerkiksi viranomainen EU:ssa tai kantajan asianajaja Yhdysvalloissa tulisi asiaan liittyvässä prosessissa todennäköisesti esittämään, ja miten eri maiden oikeusjärjestelmien erot vaikuttavat vastuun toteutumiseen ja tarvittavaan riskinhallintaan. Nämä kysymykset liittyvät muun muassa a) tuotteen tuotekehitysprosessiin ja sen yhteydessä tehtyihin havaintoihin, b) tuotteen markkinointiin ja mainontaan sekä c) yhtiölle saapuneiden reklamaatioiden ja vaarailmoitusten käsittelyyn ja niiden johdosta tehtyihin toimenpiteisiin.

Tuotteen valmistajan toiminnan tuottamuksellisuutta ja tästä mahdollisesti seuraavia sanktioita arvioidaan ensisijaisesti näiden asioiden kautta peilaten. Hiemankaan riskialttiimmilla aloilla toimivien yritysten onkin syytä ottaa tuoteturvallisuus ja -vastuu sekä edellä mainitut seikat huomioon mieluummin ennakolta kuin vasta kalliiden oppirahojen maksamisen jälkeen.