Taloyhtiöstä energiayhteisö - Aurinkosähkön uudet mahdollisuudet

Etenkin tänä talvena monissa taloyhtiöissä on käyty keskustelua sähkönkulutuksesta ja lämmitysjärjestelmistä, kun sähkön hinta on ollut ennätyksellisen korkealla ja kaukolämpö on kallistunut. Myös aurinkosähkö osana kiinteistön sähköjärjestelmää kiinnostaa yhä enemmän.

Taloyhtiössä sähkönkulutus koostuu taloyhtiön kiinteistösähköstä sekä asukkaiden huoneistoissa kuluttamasta sähköstä. Aiemmin aurinkosähköä hyödynnettiin lähinnä taloyhtiön yhteisten tilojen käyttämän kiinteistösähkön kulutuksessa. Tämä johtui siitä, että kiinteistön sisällä tapahtuvaa sähkönsiirtoa tuotantolaitteistoista käyttöpaikkoina oleviin huoneistoihin on aiemman lainsäädännön perusteella kohdeltu samalla tavalla kuin jakeluverkonhaltijan verkon kautta tapahtuvaa sähkönsiirtoa eli siitä on tullut maksaa siirtopalvelumaksu veroineen. Näin ollen tuotettua sähköä oli usein kannattamatonta hyödyntää huoneistojen osalta.

1.1.2021 tuli voimaan muutokset mittausasetukseen (nykyisin 767/2021), jonka myötä taloyhtiö voi muodostaa energiayhteisön hyödyntämään energiayhteisön tuottamaa sähköä energiayhteisön ja sen jäsenten käyttöpaikoille jakeluverkonhaltijan mittauslaitteistoja hyödyntäen. Näin taloyhtiön aurinkopaneeleilla tuotettu energia voidaan jakaa taloyhtiössä oleviin huoneistoihin ja täten pienentää myös asukkaiden sähkölaskua.

Taloyhtiöiden kannattaa harkita aurinkosähköä varsinkin muiden kiinteistöä koskevien muutostöiden, kuten erimerkiksi katon kunnostuksen, maalämpöpumpun tai muun energiatehokkuusremontin yhteydessä. Energiatehokkuutta parantaviin hankkeisiin voi saada Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (Ara) avustusta. Aurinkosähkö ja muut energiatehokkuuteen liittyvät investoinnit ovat myös taloyhtiöltä ympäristö- ja ilmastoteko, koska rakennuksethan kuluttavat huomattavan osan maailman energiasta.

Energiayhteisö

Energiayhteisö on yksi jakamistalouden muoto, jossa yhteisön jäsenet jakavat sähkön tuotannon ja hankinnan hyötyjä toistensa kanssa. Energiayhteisöistä on eri malleja eri käyttötarkoituksiin ja -kohteisiin. Esimerkiksi taloyhtiö voi perustaa kiinteistön sisäisen energiayhteisön.

Päätöksenteko taloyhtiössä

Energiayhteisön perustaminen vaatii taloyhtiössä tehtävää päätöstä. Päätöksentekoon vaikuttaa se, onko energiayhteisön perustaminen ja siihen liittyvät kustannukset tavanomainen uudistus. Silloin, kun aurinkosähkötuotanto mitoitetaan pääsääntöisesti vain taloyhtiön oman sähkönkulutuksen ja asukkaiden kuluttaman sähkön tarpeisiin, voidaan katsoa, että päätös on asunto-osakeyhtiölain mukaisesti tavanomainen uudistus ja se voidaan tehdä yhtiökokouksessa enemmistöpäätöksenä.

Aktiivisten asiakkaiden ryhmä

Energiayhteisön voi perustaa myös aktiivisten asiakkaiden ryhmä. Tällöin hanketta ei toteuteta taloyhtiön nimissä. Hankkeen kustannus jakautuu tällöin ainoastaan aktiivisten asiakkaiden ryhmän jäsenille, samoin oikeus hankkeen tuottamaan hyötyyn. Kuitenkin muutostyöt hankkeeseen liittyen vaativat aina taloyhtiön luvan.

Hyvityslaskenta

Hyvityslaskenta tarkoittaa energiayhteisön yhteisten energiaresurssien (sähköenergian) jakamista yhteisön jäsenille. Laskenta perustuu energiayhteisön ilmoittamiin jako-osuuksiin ja summaaminen tehdään jokaiselle sähkömarkkinan mittausjaksolle erikseen. Asiakkaan laskutus perustuu hyvityslaskettuun energiaan. Sähköverkkoyhtiöt voivat tarjota asiakkailleen aurinkosähkön hyvityslaskenta-palvelua. Hyvityslaskenta mahdollistuu kaikille taloyhtiöille viimeistään vuoden 2023 alusta osana valtakunnallista tiedonvaihtojärjestelmää datahubia, jolloin se on tarkoitus siirtyä Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridin tuottamaksi palveluksi.