Suomen avoimuusrekisteri on avattu – lobbausta koskeva sääntely muuttunut

Uusi yritysten vaikuttamistoiminnan avoimuusrekisteri on avattu Suomessa. Avoimuusrekisteri eli niin sanottu ’lobbausrekisteri’ on avoin rekisteri, johon vaikuttamistoimintaa harjoittava tai siihen liittyvää neuvontaa antavan on ilmoittauduttava. Suomen avoimuusrekisteriin ilmoitetaan eduskuntaan ja ministeriöihin kohdistuvasta vaikuttamistoiminnasta sekä sen neuvonnasta. Tavoitteena on parantaa päätöksenteon läpinäkyvyyttä, torjua epäasiallista vaikuttamista sekä vahvistaa kansalaisten luottamusta valtionhallintoon ja demokratiaan. 

Mikä muuttuu: Avoimuusrekisteriin kirjataan jatkossa perustiedot vaikuttamistoiminnasta sekä toiminnan pääpiirteinen sisältö sekä taloudelliset tiedot

Lobbaus eli vaikuttamistoiminta on sellaista omaan lukuun harjoitettavaa vaikuttamistoiminnan kohteeseen kohdistuvaa yhteydenpitoa, jolla pyritään vaikuttamaan asian valmisteluun ja päätöksentekoon edistämällä tiettyä etua tai tavoitetta. Vaikuttamistoiminnan neuvonta on sellaista elinkeinona harjoitettua toimintaa, jossa vaikuttamistoimintaa harjoitetaan asiakkaan puolesta tai tälle annetaan tukea vaikuttamistoiminnassa. 

Avoimuusrekisteriin on jatkossa ilmoitusvelvollisia yritykset, jotka tekevät niin sanottua parlamentaarista vaikuttamista, tai antavat tähän liittyvää neuvontaa. Rekisteriin on ilmoittautumisvelvollisuus, ja sinne tulee ilmoitusvelvollisista perustiedot. Lisäksi rekisteriin kirjataan seuraavat tiedot vaikuttamistoiminnan osalta: 

  • yrityksen oman vaikuttamistoiminnan osalta kohteet, yhteydenpidon aiheet ja pääasialliset yhteydenpitotavat 

  • vaikuttamistoiminnan neuvonnan osalta asiakkaan tiedot, joilla tämä voidaan tunnistaa, yhteydenpidon kohteet, aiheet ja yhteydenpitotavat 

  • vuosittain aina edellisen kalenterivuoden osalta vaikuttamistoiminnan taloudelliset tiedot: vuoden aikana vaikuttamistoimintaan osallistuneiden henkilöiden kokonaismäärä ja käytetyt henkilötyövuodet, euromääräiset kustannukset vaikuttamistoiminnan neuvonnasta (ostopalveluiden osalta), vaikuttamistoiminnan edustamiskulut 

  • vaikuttamistoiminnan neuvonnan osalta vastaavasti euromääräinen liikevaihto. 

Uusia velvollisuuksia: Avoimuusrekisteriin tulee jatkossa ilmoittaa määräajoin tietoja vaikuttamistoiminnasta

Vaikuttamistyötä tekevän yrityksen on itse tehtävä rekisteröinti-ilmoitus sekä toimintailmoitus avoimuusrekisteriin. Rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä viimeistään, kun vaikuttamistoiminta alkaa (aloituspäivä). Toimintailmoitus eli ilmoitus vaikuttamistoiminnasta sen sisällön osalta tehdään raportointijaksoittain kuuden kuukauden välien tammi-helmikuussa sekä heinä-elokuussa. Taloudelliset tiedot vaikuttamistoiminnasta ilmoitetaan kerran vuodessa. 

Avoimuusrekisteriä koskeva laki on tullut voimaan 1.1.2024. Sen tullessa voimaan kaikkien vaikuttamistyötä tai vaikuttamistyön neuvontaa tekevien yritysten on tehtävä rekisteröinti-ilmoitus avoimuusrekisteriin. Tässä yhteydessä ilmoitetaan yrityksen perustiedot. Yrityksen, joka on ilmoitusvelvollinen, tulee tehdä vuoden 2024 osalta rekisteröinti-ilmoitus viimeistään 31.3.2024. 

Soveltamisvuoden 2024 osalta ensimmäinen toimintailmoitus tehdään heinä-elokuun 2024 aikana, koskien raportointijaksoa 1.4.2024-30.6.2024. 

Avoimuusrekisterinlain myötä on perustettu myös avoimuusrekisterin neuvottelukunta vuonna 2023, joka pyrkii luomaan yhtenäiset eettisen edunvalvonnan toimintaohjeet (hyvä edunvalvontatapa). Ohjeistus valmistuu vuonna 2024. 

Seuraamukset ja riskit

Avoimuusrekisterin käyttö on lakisääteistä vaikuttamistoimintaa tekeville yrityksille. Rekisteriviranomaisena toimii Valtiontalouden tarkastusvirasto, jolla on laajat tiedonsaantioikeudet salassapitosäännösten estämättä. Valvontaviranomaisen toiminnassa keskeisiä tulevat olemaan neuvonta ja ohjeistaminen. Valvontaviranomaisella on mahdollisuus antaa kehotuksia. Kehotusta voidaan tehostaa uhkasakolla. 

Tee näin

Varmista, katsotaanko yrityksen tekemä yhteydenpito vaikuttamistyöksi uuden avoimuusrekisteriä koskevan lainsäädännön mukaan, ja tuleeko yhtiösi rekisteröityä sekä tehdä jatkossa toimintailmoitukset. 

Määräaika ensimmäiselle rekisteröitymiselle on 30.3.2024, ja ensimmäinen toimintaa koskeva raportointijakso on 1.4.2024-30.6.2024. 

Voimme auttaa avoimuusrekisteriin liittyvissä kysymyksissä, rekisteröinneissä ja sääntelyn tulkintakysymyksissä.