Startup-sijoitus: henkilökohtaisesti vai yhtiön kautta?

Private equity and venture capital
Taxation

Bisnesenkelisijoitukset ovat henkilökohtaisia, oman pääoman ehtoisia sijoituksia potentiaalisiin kasvuyrityksiin. Sijoitukset voi tehdä henkilökohtaisesti tai oman sijoitusyhtiönä toimivan osakeyhtiön kautta. Molempien sijoitusmuotojen kohdalla löytyy hyötyjä ja haittoja, ja siksi itselleen soveltuva muoto kannattaa valita tapauskohtaisesti.

Erityisesti aloittelevalle enkelille, jolla on vähemmän sijoituskohteita, on tärkeää niputtaa sijoitukset yhteen yksityiseen tai yrityssalkkuun, jotta tappiot ja voitot kohtaavat verotuksessa. Pähkinänkuoressa sijoitustoiminnan harjoittaminen osakeyhtiön kautta on erityisen suositeltavaa mikäli:

 • yhtiömuotoisen toiminnan harjoittaminen on entuudestaan tuttua eikä sen edellyttämä hallinto aiheuta kohtuutonta taakkaa

 • yhtiö on jo valmiiksi olemassa eikä varoja tarvitse siirtää sinne

 • nettovarallisuus on riittävän suuri kevyemmin verotettujen osinkojen nostamiseksi

 • sijoittajan ei ole tarvetta saada mahdollisia tuottoja nopeasti henkilökohtaiseen käyttöönsä

 • sijoittajalle ei ole paljon muita henkilökohtaisia pääomatuloja (esim. vuokratuloja), joiden verotusta voitaisiin keventää mahdollisia tappioita hyödyntäen.

Alla listaus niistä hyödyistä ja haasteista, joita osakeyhtiön kautta ja vastaavasti yksityishenkilönä sijoittamiseen liittyy:

Sijoitustoiminta osakeyhtiön kautta

Hyödyt

 • Osakeyhtiössä voi tehdä kuluista verovähennyksiä helpommin ja laajemmin (esim. matkakulut).

 • Yhteisövero on alhaisempi kuin yksityishenkilöiden pääomatulovero. Osakeyhtiön kautta sijoittaessa tuottojen ja luovutusvoittojen verotus toteutetaan 20 prosentin yhteisöverokannalla.

 • Lainoista aiheutuneet luottotappiot ovat pääsääntöisesti vähennettävissä.

 • Nettovarallisuuden kerryttyä osakeyhtiöstä voi nostaa kevyemmin verotettuja pääomatulo-osinkoja. Listaamattoman yhtiön jakamista osingoista vain 25 prosenttia on veronalaista pääomatuloa edellyttäen, että kalenterivuosittainen saajakohtaisen osingon määrä ei ylitä 150.000 euroa eikä osinkoa jakavan yhtiön osakkeen matemaattiselle arvolle laskettua 8 prosentin vuotuista tuottoa.

 • Verovuodesta 2020 lähtien tulolähdejako on muuttunut siten, että osakeyhtiön tulo lasketaan pääsääntöisesti elinkeinoverolain mukaan toiminnan luonteesta riippumatta. Tulolähdejakomuutoksen myötä joidenkin sijoitustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden tuloverotus selkiytyi jonkin verran ja samalla tiettyjen erien vähennyskelpoisuus hiukan laajeni.

 • Mikäli osakeyhtiön toiminta täyttää tietyt kriteerit, osakeyhtiö voi hakea itselleen niin sanottua pääomasijoittajastatusta. Tämä status mahdollistaa tietyiltä osin luovutustappioiden laajemman vähennysoikeuden normaaliin tilanteeseen verrattuna.

 • Tiettyjen tiukkojen edellytysten täyttyessä käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoitto on verovapaa. Nämä edellytykset täyttyvät kuitenkin hyvin harvoin sijoitustoimintaa harjoittavissa yhtiöissä.

Haasteet

 • Hankintameno-olettama, joka on 20 % ja joka 10 vuoden omistuksen jälkeen nousee 40 prosenttiin, ei ole käytettävissä luovutusvoiton laskennassa.

 • Osakeyhtiön ylläpidosta ja hallinnosta koituu kustannuksia. Kuluja syntyy muun muassa yhtiön perustamisesta aiheutuvasta kaupparekisterimaksusta, vaikka osakeyhtiön perustaminen ei enää edellytäkään osakepääoman sijoittamista yhtiöön. Juoksevan toiminnan aikana kuluja voi aiheutua eri asiantuntijoiden, esimerkiksi tilitoimiston, käyttämisestä.

 • Kaikki tulot ja kulut eivät välttämättä ole keskenään vähennyskelpoisia.

Sijoitustoiminta yksityishenkilönä

Hyödyt

 • Hankintameno-olettama, joka on 20 % ja nousee 10 vuoden omistuksen jälkeen 40 prosenttiin, on käytettävissä luovutusvoiton laskennassa.

 • Kaikki (myös henkilökohtaiset) pääomatulot ja -tappiot ovat yhdistettävissä (esim. sijoitustappion voi vähentää vuokratuloista).

 • Sijoituksen tuotto eli osinko sekä luovutusvoitto ovat välittömästi sijoittajan käytettävissä myös sellaisiin sijoittajan yksityisiin tarkoituksiin, joihin yhtiö ei lähtökohtaisesti voisi tai sen ei veroseuraamuksista johtuen kannattaisi varojaan sijoittaa.

 • Sijoituskohteina olleet yhtiöt voivat onnistuessaan maksaa kevyesti verotettuja osinkoja suoraan yksityishenkilöille.

 • Kirjanpito-, tilintarkastus- ja raportointikuluissa tulee säästöjä.

Haasteet

 • Tuoton maksimoinnin kannalta yksityishenkilönä sijoittamista verotetaan lähtökohtaisesti yhtiötä epäedullisemmin, sillä pääomatulojen verokanta on 30 prosenttia ja 30.000 euron ylittäviltä osin 34 prosenttia.

 • Kirjanpito ja seuranta jäävät helposti huonommalle tasolle.

 • Rajoitetumpi mahdollisuus vähentää kuluja.

 • Oman veroilmoituksen tekeminen työläämpää.

Lisätietoa:

Elina Kumpulainen, Senior Legal Counsel, Fondia Oyj

(+358) 20 7205 627, elina.kumpulainen@fondia.com

Karri Nieminen, Tax advisor, Partner, Fiscales Oy

(+358) 20 7205 478, karri.nieminen@fiscales.fi, www.fiscales.fi