Sosiaali- ja terveydenhuollon toimija: keskeiset uudistukset, jotka organisaatiosi tulee huomioida 1.11. voimaan tulevan asiakastietolain myötä

Työoikeus
Yhtiöoikeus

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä hyväksyttiin 27.8.2021 ja se tulee voimaan 1.11.2021 alkaen. Laki luo edellytykset Kanta-palvelujen käyttöönotolle sosiaalihuollossa sekä asiakastietojen joustavalle ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiselle käsittelylle sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Palvelunantajien velvoite liittyä valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjäksi

Terveydenhuollossa valtakunnalliset sähköiset tietojärjestelmäpalvelut on otettu vaiheittain käyttöön jo vuodesta 2010 alkaen. Uusi asiakastietolaki velvoittaa nyt julkisen sosiaalihuollon palvelunantajat liittymään valtakunnallisiin Kanta-palveluihin. Velvollisuus koskee lisäksi kaikkia yksityisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajia, mikäli heillä on käytössään asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn tarkoitettu sähköinen tietojärjestelmä.

Palvelunantajien laaja informointivelvollisuus valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista

Uudistukset velvoittavat palvelunantajia informoimaan asiakasta tämän oikeuksista sekä asiakastietoihin liittyvistä tietojärjestelmäpalveluista ja niiden yleisistä toimintaperiaatteista. Tiedot on annettava asiakkaalle viimeistään hänen ensimmäisen asiointinsa yhteydessä. Palvelunantajan antamasta informoinnista tulee tallentaa merkintä Kanta-palvelujen Tahdonilmaisupalveluun. Informointimerkintä on edellytys Kanta-palvelujen kautta tapahtuvien asiakas- ja potilastietojen luovutuksille rekisterinpitäjien välillä.

Potilas- ja asiakastietojen luovuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien välillä mahdollistuu

Terveydenhuollon potilastietoja voi jatkossa luovuttaa salassapitosäännösten estämättä toiselle terveydenhuollon palvelunantajalle tai saman palvelunantajan potilasrekisteriin potilaan terveydenhuollon järjestämiseksi, tuottamiseksi ja toteuttamiseksi. Tietojen luovutus on mahdollista tilanteissa, joissa potilasta on informoitu ja siihen on potilaan antama luovutuslupa, eikä potilas ole kohdistanut kyseisiin tietoihin kieltoja. Tämä tulee edistämään tietojen tehokasta jakamista sosiaali- ja terveydenhuollon alalla, sillä vastaava säännös koskee myös sosiaalihuollon asiakastietoja. Keskeistä on huomioida, että informointimerkinnän puuttuminen sekä asiakkaan mahdollisesti asettamat kiellot estävät tietojen luovutuksen rekisterinpitäjien välillä. Tietojen luovutus valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen avulla terveydenhuollon ja sosiaalihuollon välillä edellyttää lisäksi aina asiakkaan antaman EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen suostumuksen.

Laaja suostumus poistuu – tilalle uusi luovutuslupa ja kattava kielto-oikeus

Terveydenhuollossa parhaillaan käytössä oleva laaja perussuostumus muuttuu luovutusluvaksi, joka on uusi, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen suojatoimi, joka vastaa vaikutuksiltaan nykyistä terveydenhuollon Kanta-luovutusten edellyttämää laajaa suostumusta. Luovutuslupa otetaan käyttöön sekä sosiaali- että terveydenhuollossa. Uuden lain myötä asiakas tai potilas voi yhdellä kertaa kohdistaa kiellon kaikkiin sosiaalihuollon asiakastietoihin ja/tai potilastietoihin eli asettaa toimialakohtaisen laajan luovutuskiellon. Kiellon voi jatkossa kohdistaa myös yksityisessä terveydenhuollossa työterveydenhuollon rekisteriin.

Valmistaudu ajoissa – THL:n määräykset tukemaan ja selkiyttämään lain toimeenpanoa

THL valmistelee asiakastietolain toimeenpanon ohjaamiseksi useita sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan liittyviä määräyksiä vuoden 2021 loppuun mennessä. Määräysten valmisteluun liittyvät kuulemiset toteutetaan lausuntokierrosten avulla ja eri toimijoilta toivotaankin omien näkemysten esittämistä. Uuden lain ja sen nojalla annettujen määräysten toimeenpano vaatii alan toimijoilta joutuisaa aikataulutusta – organisaatioissa onkin syytä käydä sisäistä keskustelua ja huolehtia myös asianmukaisesta henkilöstön kouluttamisesta, sillä määräysten vaikutukset ulottuvat lähes kaikkiin asiakas- ja potilastietoja käsitteleviin järjestelmiin.

Haluatko keskustella asiakastietolain vaikutuksista organisaatiosi toimintaan? Ole yhteydessä Fondian juristeihin.