REMIT-asetuksen tulevat muutokset

Sähkön- ja maakaasun tukkumarkkinatuotteilla käytävässä kaupassa noudatettavista menettelytavoista on säädetty ns. REMIT-asetuksella (Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetus 1227/2011 energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta). Asetuksella pyritään varmistamaan, että tukkumarkkinoilla määräytyvät hinnat perustuvat aitoon kysynnän ja tarjonnan vuorovaikutukseen. Tavoitteena on, että markkinatoimijat eivät voi saada hyötyä markkinamanipulaatiosta taikka hyödyntää tukkumarkkinatuotteisiin liittyvää sisäpiiritietoa kaupankäynnissään. Tältä osin sääntely vastaa rahoitusmarkkinoilla sovellettavaa sääntelyä. Kummassakin tapauksessa, sääntelyllä pyritään edistämään luottamusta markkinoihin ja turvaamaan markkinoiden tehokasta toimintaa.

Uudistuksen tausta ja tilanne

Venäjän Ukrainassa aloittaman laajamittaisen hyökkäyssodan vaikutukset ilmenivät Euroopan energiamarkkinoilla sähkön- ja maakaasun hintojen poikkeuksellisena vaihteluna ja ennen näkemättömän korkeina hintoina. Tämä aiheutti poliittista painetta energiamarkkinoiden ja niitä koskevan sääntelyn uudelleen tarkastelulle.

Maaliskuussa 2023 EU-komissio julkaisi ehdotuksensa sähkömarkkinoiden rakenteiden uudistamiseksi. Uudistuksen tavoitteena oli

  • nopeuttaa uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa

  • parantaa kuluttajien suojelua hintapiikeiltä sekä

  • edistää teollisuuden kilpailukykyä ja vihreää siirtymää.

Säädöstasolla ehdotukset kohdistuivat EU:n sähkömarkkina-asetukseen (2019/943) ja direktiiviin (2019/944) sekä toisaalta REMIT-asetukseen. Sähkömarkkina-asetukseen ja -direktiivin esitettyjen muutosten käsittelyn ollessa vielä EU:n neuvostossa auki, saavutti neuvosto kesäkuussa yhteisnäkemyksen kannastaan REMIT-asetuksen uudistamiseksi, joka oli keskeisiltä osin linjassa komission ehdotuksen kanssa. Seuraavaksi lainsäädäntöprosessissa on edessä neuvottelut lainsäädännön lopullisesta muodosta Euroopan parlamentin kanssa. Neuvoston ja parlamentin on hyväksyttävä virallisesti neuvottelujen tulokset.

Komission ehdotuksen ja EU:n neuvoston kannan perusteella voidaan todeta, että REMIT-asetukseen sisältyvät markkinatoimijoiden keskeiset velvoitteet ja kiellot säilyvät olennaisilta osin ennallaan. Mikä sitten muuttuu? Seuraavassa on käsitelty komission ehdotuksen ja neuvoston kannan sisältämiä keskeisimpiä muutoksia.

EU:n energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (ACER) toimivaltuudet kasvavat

Nykyisen sääntelyn mukaan ACER kerää ja analysoi markkinoita koskevaa tietoa, mutta varsinaisten markkinatoimijoita koskevien valvontatoimenpiteiden suorittamisesta ja niihin perustuvien seuraamusten asettamisesta/esittämisestä vastaavat kansalliset viranomaiset. Suomessa REMIT-asetuksen noudattamista valvoo Energiavirasto. Jatkossa myös ACER:lla tulisi olemaan mahdollisuus suorittaa valvontatoimenpiteitä.

Valvontatoimenpiteet voisivat sisältää tietopyyntöjen esittämistä valvonnan kohteille sekä toiminnanharjoittajan tai muun tarkastuksen kohteena olevan henkilön hallinnassa olevien tilojen tarkastuksia. ACER:n toimivalta valvontatoimenpiteiden toteuttamiseen olisi useimmissa tapauksissa riippuvainen siitä, onko epäilyllä rikkomuksella rajat ylittäviä vaikutuksia vähintään kolmen jäsenvaltion alueella. Lisäksi kansallisella viranomaisella olisi mahdollisuus vastustaa ACER:n valvontatoimenpiteitä alueellaan, jos kansallinen viranomainen on jo aloittanut tutkinnan samassa asiassa.

Markkinatietojen raportointia ja sisäpiiritiedon julkistamista koskeva sääntely tarkentuu

Uudistuksilla pyritään parantamaan markkinoiden läpinäkyvyyttä ja ACER:n mahdollisuuksia kerätä tietoa markkinoiden seurantaa ja valvontaa varten. Tätä pyritään edistämään mm. säätämällä rekisteröityjen raportointimekanismien (RRM) ja sisäpiiritietoja keräävien ja julkaisevien alustojen (Inside Information Platform) hyväksyntämenettelystä. Näiden toiminta muuttuu ACER:n myöntämän luvanvaraiseksi. Samalla sääntelyyn kirjatut vaatimukset näiden palvelujen tuottamiselle kasvavat ja ACER:lle tulee myös mahdollisuus peruuttaa toiminnalle annettu hyväksyntä, mikäli toimija ei enää täytä sitä koskevia vaatimuksia.

Markkinatoimijoiden sisäpiiritiedon julkistamista koskevaa velvoitetta täsmennetään siten, että jatkossa sisäpiiritieto tulee julkaista hyväksytyn IIP-alustan kautta.

Seuraamuksia yhdenmukaistetaan EU:n tasolla

Voimassa olevassa REMIT-asetuksessa jäsenmaat on velvoitettu säätämään asetuksen rikkomisesta tehokkaita, varoittavia ja oikeasuhteisia seuraamuksia asetuksen rikkomisesta. Nyt sääntelyä ollaan viemässä yksityiskohtaisemmalle tasolle säätämällä mahdollisista eri seuraamuksista (menettelyn kielto, rahallisen hyödyn palautus, varoitus, uhkasakko, seuraamusmaksu) sekä seuraamusmaksujen katon vähimmäistasoista (mm. 15 % edeltävän vuoden liikevaihdosta koskien markkinamanipulaation kiellon rikkomista).

Seuraamusmaksujen kattotasoa koskevat säädökset edellyttävät kansallisesti säädettyjen seuraamusmaksujen kattotasojen tarkistamista myös Suomessa. Tämän käytännön vaikutukset eivät välttämättä nouse kovin suureksi ottaen huomioon, että ainakin Suomessa maksimisanktiot ovat jo kohtuullisen korkealla tasolla ilman, että näitä rajoja olisi viranomaiskäytännössä jouduttu soveltamaan. Merkittävämpänä muutoksena rahallisten seuraamusten näkökulmasta voitaneenkin pitää sitä, että jatkossa hallinnollisen seuraamusmaksun lisäksi viranomainen voisi määrätä rikkomuksella saadun hyödyn palautettavaksi. Esimerkkitapauksia taloudellisen hyödyn palauttamisesta markkinamanipulaatioon syyllistymisen johdosta löytyy Britanniasta. Yhdistyneiden Kuningaskuntien valvontaviranomaisen (Ofgem) huhtikuussa 2022 julkaistussa ratkaisussa määrättiin markkinamanipulaatioon syyllistynyt InterGen Energy Trading and Shipping -yhtiö palauttamaan rikkomuksella saavutettuna taloudellisena hyötynä n. 12 miljoonaa puntaa sekä lisäksi maksamaan 32 miljoonan punnan seuraamusmaksu.

Kaiken kaikkiaan voimassa olevan REMIT-asetuksen mukaan jo nyt toimiville markkinatoimijoille uudistuksella ei ole suuria välittömiä merkityksiä. Sääntelyn tarkentuessa ja ACER:n toimivaltuuksien kasvaessa on kuitenkin suositeltavaa tarkistaa omien REMIT:n noudattamista koskevien prosessien ja ohjeistusten ajantasaisuus.