Muovituotteita koskevat kiellot ja merkintävaatimukset voimaan Suomessa

Law stories

Environment

Valtioneuvoston asetus eräistä muovituotteista tuli voimaan 23.8.2021. Asetuksella pantiin Suomessa täytäntöön EU:n tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämistä koskevan direktiivin (eli ns. SUP-direktiivin) mukaiset tuotekiellot ja merkintävaatimukset, joiden tavoitteena on vähentää muoviroskan määrää ympäristössä, edistää kiertotaloutta sekä yhtenäistää tuotesääntelyä EU:n sisämarkkinoilla.

Mitä tuotteita kiellot koskevat?

Uusi asetus kieltää kaikkien oxo-hajoavaa muovia sisältävien tuotteiden markkinoille saattamisen Suomessa. Oxo-hajoavalla muovilla tarkoitetaan muovimateriaalia, jonka sisältämät lisäaineet aiheuttavat hapettumisen kautta materiaalin pilkkoutumisen mikrorakeiseksi tai sen kemiallisen hajoamisen. Koska tällainen muovi ei ole aidosti biohajoavaa, sen käyttämisen on katsottu lisäävän osaltaan mikromuovin aiheuttamaa ympäristön pilaantumista.

Oxo-hajoavien muovien lisäksi ei jatkossa saa saattaa markkinoille Suomessa myöskään tiettyjä muovia sisältäviä, monelle arjessa tuttuja kertakäyttötuotteita, kuten ruokailuvälineitä, pillejä tai polystyreenisiä ruokapakkauksia.

Varsinaisten tuotekieltojen lisäksi asetus velvoittaa valmistajia, markkinoille saattajia ja jakelijoita merkitsemään tietyt kertakäyttöistä muovia sisältävät tuotteensa kuva- tai tekstimerkinnöin, jotka kertovat tuotteen olevan valmistettu muovista tai sisältävän muovia. Nämä merkintävaatimukset koskevat juomamukeja, eräitä hygieniatuotteita sekä tupakkatuotteita, ja yksityiskohtaisemmat määräykset merkintöjen sisällöstä on annettu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/2151.

Mitä tapahtuu kaupan jo oleville tuotteille?

Tuotekieltoja ja merkintävaatimuksia sovelletaan 23.8.2021 alkaen markkinoille saatettuihin tuotteisiin. Näin ollen kaupan hyllyillä ja varastoissa olevat kielletyt tuotteet saa vielä myydä, kunhan ne on saatettu markkinoille ennen voimaantulopäivää. Tuotteet katsotaan Suomessa markkinoille saatetuksi esimerkiksi silloin, kun suomalainen valmistaja on valmistanut tuotteet ja markkinoi niitä, tai kun toisessa EU-maassa valmistetun tuotteen omistusoikeus on vaihtunut ja tuotetta markkinoidaan Suomessa.

Markkinoille saattaminen tapahtuu aina kyseisessä jäsenvaltiossa, ja muissa EU-maissa liiketoimintaa harjoittavien toimijoiden tulisikin selvittää kunkin jäsenvaltion lainsäädännön tilanne erikseen. Myös muiden maiden lainsäädäntöön voi olla syytä paneutua, sillä kertakäyttömuoveista on annettu SUP-direktiivin kanssa vastaavaa sääntelyä myös eräissä EU:n ulkopuolisissa maissa.

Tuotekiellot ja merkintävaatimukset eivät jää ainoiksi yritysten toimintaan vaikuttaviksi muutoksiksi, sillä SUP-direktiivi on tuonut mukanaan joukon muitakin toimia, kuten laajennetun tuottajavastuun, kuluttajavalistusta sekä tuotteiden ominaisuuksia koskevia vaatimuksia. Laajennettua tuottajavastuuta ryhdyttiin panemaan täytäntöön jo jätelain heinäkuussa voimaantulleilla muutoksilla ja direktiivin muiden vaatimusten kansallista täytäntöönpanoa valmistellaan parhaillaan. Muutoksia koskevan hallituksen esityksen on arvioitu etenevän lausuntokierrokselle lokakuussa 2021.