Muistathan varautua ajoissa kilpailukieltoja koskevaan lakimuutokseen

Fondia
Uutiset 9. huhtikuuta, 2021

Fastigheter

Odottaessamme työsopimuslain kilpailukieltosopimuksia koskevan lakimuutoksen lopullisen sisällön vahvistumista palauttelemme mieliin ehdotetun muutoksen sisältöä. Lakiesitys on parhaillaan valiokuntakäsittelyssä ja sen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022.

Muutoksiin on hyvä varautua ajoissa etukäteen ja miettiä ennakollisesti, mitkä toimenpiteet ovat kunkin työnantajan kohdalla tarpeen ja minkälaisella aikataululla niihin ryhdytään.

Ehdotetut muutokset pääpiirteittäin

Ehdotettujen muutosten myötä työnantajalle tulisi velvollisuus maksaa korvausta kaikista työntekijöiden kanssa sovittavista kilpailukieltosopimuksista koko kilpailukiellon ajalta.

Laissa säädettäisiin myös työnantajan mahdollisuudesta kilpailukieltosopimusten irtisanomiseen.  

Korvausvelvollisuus tulisi koskemaan myös ennen lakimuutoksen voimaantuloa solmittuja kilpailukieltosopimuksia. Lakiesityksessä on kuitenkin ehdotettu vuoden siirtymäaikaa, jonka kuluessa työnantajalla olisi oikeus kilpailukieltosopimusten irtisanomiseen ilman irtisanomisaikaa.

Laajennettu korvausvelvollisuus

Lakiehdotuksen mukaan työnantajan tulisi jatkossa maksaa työntekijälle korvausta kilpailukiellon ajalta kilpailukiellon kestosta riippumatta. Korvausvelvollisuus koskisi siis jatkossa myös alle kuuden kuukauden pituisia kilpailukieltosopimuksia, jotka eivät tähän mennessä ole olleet korvausvelvollisuuden piirissä. Kilpailukiellon kesto voisi olla enintään yksi vuosi.

Korvausvelvollisuus laajennettaisi koskemaan myös johtajien kilpailukieltosopimuksia.

Korvauksen suuruus riippuisi työntekijän palkasta ja kilpailukiellon kestosta. Enintään kuuden kuukauden kilpailukiellosta työnantaja olisi velvollinen maksamaan vähintään 40 % työntekijän tavanomaisesta palkasta kilpailukieltoajalta. Jos kilpailukieltosopimuksessa olisi sovittu yli kuuden kuukauden kilpailukiellosta, työnantajan olisi maksettava vähintään 60 % palkasta kilpailukieltoajalta. Kilpailukieltoajalta maksettavaa korvausta tulisi maksaa palkanmaksukausittain, ellei työsuhteen päättymisen jälkeen sovittaisi maksuajankohdasta toisin.

Kilpailukieltosopimuksen irtisanomismahdollisuus

Ehdotetun lakimuutoksen myötä työnantajalla olisi mahdollisuus irtisanoa kilpailukieltosopimus, jos olosuhteet muuttuvat työsuhteen aikana siten, että kilpailukielto ei enää olisi tarpeellinen. Käytännössä irtisanominen voisi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun työntekijän rooli muuttuu siten, ettei hänen tehtäviinsä enää kuulu liikesalaisuuksien käsittelyä tai tietyn projektin loppuessa. Kilpailukieltosopimuksen irtisanominen olisi tehtävä ennen kuin työntekijä itse päättää työsopimuksensa.

Kilpailukieltosopimuksen yksipuolinen irtisanominen työnantajan toimesta olisi mahdollista vain noudattaen irtisanomisaikaa, jonka tulisi olla vähintään kolmasosa kilpailukieltoajan kestosta, ja aina vähintään kaksi kuukautta.

Lakimuutoksen taannehtiva voimaantulo

Korvausvelvollisuus tulisi lakiesityksen mukaan koskemaan myös ennen lain voimaantuloa solmittuja kilpailukieltosopimuksia. Esityksessä ehdotetaan kuitenkin yhden vuoden siirtymäaikaa, jotta työnantajilla olisi mahdollisuus valmistautua muutokseen. Siirtymäajan kuluessa työnantaja voisi irtisanoa ennen lain voimaantuloa sovitun kilpailukieltosopimuksen ilman irtisanomisaikaa

Kuinka valmistautua muutoksiin

Lakimuutoksen myötä työnantajan on tarpeen entistä huolellisemmin pohtia, minkälaisissa tilanteissa kilpailukielto on tosiasiassa tarpeellinen, jotta ei jouduta maksamaan korvauksia tarpeettomista kilpailukielloista.

Työnantajan on hyvä ajoissa ryhtyä pohtimaan, miten ehdotetut muutokset vaikuttavat työnantajan toiminnassa ja mihin toimiin on syytä varautua. Työnantajan on suositeltavaa muun muassa:

  • käydä läpi se, onko yrityksessä tehty kilpailukieltosopimuksia

  • arvioida, missä rooleissa toimivien työntekijöiden kanssa kilpailukieltosopimuksia on jatkossa lakimuutoksesta huolimatta tarpeen säilyttää

  • arvioida, mistä kilpailukieltosopimuksista työnantaja on halukas luopumaan ja ryhtyä toimenpiteisiin tarpeettomista kilpailukieltosopimuksista luopumiseen

  • käydä läpi työsopimukset ja päivittää ne vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä.

Seuraamme aktiivisesti kilpailukieltoja koskevan uudistuksen etenemistä ja olemme mielellämme avuksi siihen liittyvissä kysymyksissä!