Koti- ja etämyynnin uudet säännöt – mikä muuttuu?

Fondia
Blogit 16. kesäkuuta, 2014

M&A and Finance

Koti- ja etämyyntiä koskevaa kuluttajansuojasääntelyä on uudistettu monelta osin 13.6.2014 alkaen. Keskeisimmät muutokset liittyvät kuluttajan palautusoikeuteen ja kauppiaan tiedonantovelvollisuuteen. Kuluttajansuojalain muutokset pohjautuvat EU-direktiiviin, jolla pyritään yhtenäistämään kuluttajansuojasääntelyä EU:ssa.

Koti- ja etämyynti

Kotimyynnissä kauppias tarjoaa tuotteitaan kuluttajalle muualla kuin vakituisessa toimipaikassaan, esimerkiksi ovelta ovelle tapahtuvana myyntinä ostajan kotona. Kotimyyntiä koskevien säännösten soveltamisala on kuitenkin lakimuutoksen myötä laajentunut entisestä. Jatkossa kotimyynniksi katsotaan myös tilanteet, joissa kuluttaja on nimenomaisesti kutsunut kauppiaan tiettyyn paikkaan ja osapuolet tekevät samassa yhteydessä sopimuksen tai kuluttaja tekee siitä sitovan tarjouksen. Etämyynti tapahtuu ilman kauppiaan ja kuluttajan fyysistä kohtaamista, jonkin viestimen välityksellä. Esimerkiksi puhelinmyynti, postimyynti ja verkkokauppa ovat tyypillistä etämyyntiä.

Kotimyynnissä kaupantekotilanne tulee kuluttajan eteen usein äkillisesti ja ostopäätökseen on käytettävissä suhteellisen vähän aikaa. Etämyynnissä puolestaan kuluttajan mahdollisuudet tutustua tuotteeseen ennen ostopäätöksen tekemistä ovat rajalliset. Koti- ja etämyyntiä koskevalla sääntelyllä onkin pyritty suojaamaan kuluttajaa tällaisissa poikkeuksellisissa kaupantekotilanteissa.

Kauppiaan tiedonantovelvollisuus

Koti- ja etämyynnissä kauppiaan on hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä annettava kuluttajalle tietyt ennakkotiedot. Lakimuutoksen myötä tätä kauppiaan tiedonantovelvollisuutta on merkittävästi laajennettu. Kuluttajalle on annettava kattavat tiedot muun muassa tuotteen ominaisuuksista ja sen kokonaishinnasta sekä sopimuksen peruuttamismenettelystä ja siihen liittyvistä kuluista, (ks. koko lista vaadittavista ennakkotiedoista VirtuaaliLakimies-palvelusta ). Tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnillä on erilaisia määräaikoihin sekä myyjän ja ostajan väliseen vastuunjakoon liittyviä myyjälle negatiivisia seurauksia.

Laki edellyttää myös varmistusta siitä, että kuluttaja nimenomaisesti hyväksyy tilaukseen liittyvän maksuvelvollisuuden. Uuden lain mukaan kuluttajalta on erityisesti pyydettävä suostumus kaikkiin lisämaksuihin, jotka eivät sisälly kokonaishintaan. Nimenomainen suostumus ei voi perustua ennalta rastitettuihin ruutuihin. Sopimus tai lisämaksujen maksuvelvollisuus ei sido kuluttajaa, ellei hän ole antanut nimenomaista suostumustaan.

Kuluttajan palautusoikeus

Koti- ja etämyyntiin liittyviin palautuskäytäntöihin on lakimuutoksen myötä tullut monia uudistuksia. Ennen pelkkä tuotteen palauttaminen on katsottu sopimuksen peruuttamiseksi. Jatkossa tämä ei kuitenkaan riitä, vaan kuluttajan on 14 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta tehtävä kauppiaalle erillinen peruuttamisilmoitus. Ilmoituksen tekemisestä alkaa uusi 14 päivän määräaika, jonka kuluessa kuluttajan on palautettava tuote. Vastaavasti kauppiaan on palautettava kuluttajalta saadut suoritukset saman määräajan kuluessa. Kauppiaalla on kuitenkin oikeus pidättyä maksujen palautuksesta, kunnes hän on saanut tavaran takaisin tai kunnes kuluttaja on osoittanut lähettäneensä tavaran takaisin.

Aiemmin kuluttajalle turvattu oikeus palauttaa tilaamansa tuote maksutta on poistettu ja kauppiaalla on nyt oikeus periä palautuksesta aiheutuneet kustannukset kuluttajalta, edellyttäen, että tästä on etukäteen kuluttajaa informoitu. Kauppias voi kuitenkin jatkossakin halutessaan sitoutua vastaamaan palautuskuluista.

Palautusoikeutta on lisäksi laajennettu antamalla kuluttajalle oikeus sopimuksen peruuttamiseen myös silloin, kun palvelusuoritus on jo ehditty aloittaa, mutta sitä ei ole vielä suoritettu loppuun. Tavaroiden osalta kuluttaja voi jatkossa tehdä palautuksen vielä tavaran käyttöönoton jälkeenkin. Tällöin kuluttajan on kuitenkin korvattava tavaran arvon alentuminen.

Selkeät säännöt kaikkien etu

Tehdyillä muutoksilla pyritään luomaan yhtenäiset käytännöt koko EU:n alueella ja entistä selkeämmät säännöt siitä, kuka vastaa mistäkin kuluista. Laajasta tiedonantovelvollisuudesta, läpinäkyvistä hinnoista sekä palautusoikeuden tehostumisesta hyötyvät loppupeleissä sekä kuluttaja että kauppias. Ensi vaiheessa muutokset kuitenkin edellyttävät molemmilta osapuolilta huolellista tutustumista uusiin sääntöihin ja avointa tiedonvaihtoa. Kauppiaan on viimeistään nyt syytä käydä läpi noudattamiensa käytäntöjen ja sopimusehtojen lainmukaisuus ja päivittää ne tarvittavilta osin. Muuttuvista käytännöistä on suositeltavaa tiedottaa asiakkaille selkeästi ja avoimesti.