Koronaviruksen vaikutukset urakka- ja konsulttisopimuksiin

Kiinteistöt ja rakentaminen

Koronaviruksen leviämisellä voi olla merkittäviä vaikutuksia urakkasopimusten aikatauluihin.

Materiaalitoimitukset voivat viivästyä ja viranomaiset asettavat lainsäädännön (valmiuslainsäädäntö, tartuntatautilaki) perusteella erilaisia rajoituksia liikkumiselle ja elinkeinoelämälle.

Ylivoimainen este urakkasopimuksissa

Urakkasopimuksissa kyse on tällöin Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 20 §:n mukaisesta ylivoimaisesta esteestä. Kyse on siis muusta sopijapuolista riippumattomasta poikkeuksellisesta seikasta, joka huomattavasti vaikeuttaa urakkasopimuksen velvoitteiden täyttämistä ja jota sopijapuoli ei ole voinut ottaa edeltäpäin huomioon ja jonka tuottamaa haittaa hän ei ole voinut kohtuudella poistaa. Ylivoimaisen esteen käsilläolon toteaminen vaatii kuitenkin aina tapauskohtaista arviointia.


Reklamointi koronaviruksen vaikutuksista

Urakkasuhteessa on tärkeää reklamoida kaikista koronaviruksen aiheuttamista sellaisista vaikutuksista, joilla voi olla vaikutusta urakkasopimuksen toteuttamiseen. Toisaalta urakoitsijan on myös pyrittävä aktiivisin toimenpitein torjumaan poikkeuksellisesta tilanteesta aiheutuvaa viivästystä ja pitämään vaikutukset mahdollisimman pienenä esim. etsimällä korvaavia tuotteita tai tekijöitä. YSE 22§ mukaisesti tämä tarkoittaa sekä oma-aloitteisia toimia että tilaajan osoittamia toimenpiteitä viivästyksen estämiseksi. Jos viivästyksen rajoittamistoimista aiheutuu urakoitsijalle lisäkustannuksia, tulee toimenpiteistä sekä näistä aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta sopia urakoitsijan ja tilaajan kesken ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.


Urakkasuorituksen viivästyminen koronaviruksen vuoksi

Mikäli koronavirusepidemialla on vaikutuksia työmaiden aikatauluun, on tästä ilmoitettava viipymättä tilaajalle. Urakoitsijalla on tällöin YSE 20 §:n mukaan oikeus saada urakka-aikaan kohtuullinen pidennys sekä korvausta viivästyksestä aiheuttamista keskeytyskustannuksista YSE 50 §:n mukaisesti.

Mikäli työsuoritus koronaviruksen vuoksi viivästyy, urakoitsijalla on YSE 20 §:n mukaan oikeus kohtuulliseen lisäaikaan. Urakan viivästyksen aiheuttamia lisäkustannuksia ei kuitenkaan korvata tällaisessa tilanteessa kuin vähäisiltä osin. Jos urakkasuoritus keskeytyy osittain tai kokonaan sopijapuolista riippumattomista syistä, ja siitä aiheutuu urakoitsijalle vahinkoa, tilaaja korvaa urakoitsijalle YSE 50 §:n mukaan keskeytyksestä aiheutuneet vartiointikustannukset, lämmitys- ja muut energiakustannukset sekä työmaan suojaus, huolto- ja hoitokustannukset. Lisäksi tilaaja osallistuu urakoitsijalle aiheutuneisiin muihin kustannuksiin keskeytysajalta.

Poikkeuksellisessa tilanteessa neuvottelumieli on valttia: urakoitsijan on syytä pyytää tilaajaa neuvotteluun ja pyrkiä sopimaan aiheutuvan viivästyksen kiinnikuromisesta ja viivästyksestä aiheutuvista kustannuksista.

Voiko tilaaja vedota ylivoimaiseen esteeseen?

Myös tilaajalla voi olla yleisiin sopimusoikeudellisiin periaatteisiin perustuen oikeus vedota omalta osaltaan ylivoimaiseen esteeseen. Esimerkiksi valmiuslakiin perustuva yli 70-vuotiaiden eristäminen voi käytännössä tarkoittaa, ettei huoneistoissa tehtäviä korjaustöitä pystytä tekemään. Näissä tilanteissa tilaajan tulee luonnollisesti toimia vastaavasti kuin urakoitsijan eli ilmoittaa viipymättä omalle sopijakumppanilleen esteestä, viivästyksestä ja siihen liittyvistä vaatimuksestaan.

Koronan vaikutus konsulttisopimuksiin

Vastaavasti koronavirus voi vaikuttaa sopimusehtojen täyttämiseen konsulttisopimussuhteissa. Myös Konsulttitoiminnan yleisissä sopimusehdoissa 2013 (KSE2013) on määräykset kyseistä tilannetta ajatellen. Tällöin on ensi vaiheessa tärkeää varoittaa tilaajaa siitä, että jos korona leviää, sillä voi olla vaikutuksia konsultin henkilöstön riittävyyteen ja siten mahdollisesti viivästyksiin hankkeissa. Jos viivästyminen tai töiden keskeytyminen johtuu osapuolista riippumattomista syistä, tilaaja on velvollinen antamaan konsultille tätä vastaavan pidennyksen tehtävän suoritusaikaan sekä korvaamaan konsultille viivästymisestä tai keskeytymisestä johtuvat konsultin osoittamat palkkakustannukset, erityiset korvaukset ja kulut enintään 50 työpäivältä. Tämä aika lasketaan siitä, kun konsultti on saanut ilmoituksen keskeyttämisestä.

Konsulttisopimuksen kummallakin osapuolella on velvollisuus tehdä viivästymistä koskeva ilmoitus viipymättä havaittuaan, että viivästys on tapahtunut tai tulee tapahtumaan. Samalla on ilmoitettava viivästymisen syy ja tehtävä ehdotus uudeksi aikatauluksi. Tulee myös huomata, että jos konsultti tilaajan toimenpiteistä tai konsultista riippumattomista syistä joutuu keskeyttämään työnsä niin pitkäksi ajaksi, että jo valmiina oleviin suunnitelmiin joudutaan tekemään kehityksen mukanaan tuomia muutoksia ja parannuksia, konsultilla on oikeus saada näistä ylimääräisistä töistä korvaus.

Jos joku urakka- tai konsulttitoiminnan kysymys mietityttää, Fondian kiinteistö- ja rakentamisalan asiantuntijat ovat käytettävissäsi.

Voit varata ajan koronaepidemian kysymyksissäsi juristimme kalenterista täältä. Tavoitat tiimin myös sähköpostilla corona@fondia.com.