Kiinteistöverolain muutokset: Kuinka maapohjan verotus muuttuu vuonna 2024?

FastigheterKiinteistöverouudistus on ottanut askeleen eteenpäin eduskunnan hyväksyessä kiinteistöverolain muuttamisen marraskuussa 2023. Uusien säännösten myötä maapohjan kiinteistöveroprosentti eriytetään yleisestä kiinteistöveroprosentista ja sen alarajaa korotetaan. Muutokset maapohjan kiinteistöverotukseen näkyvät jo ensi vuoden 2024 kiinteistöverotuksessa, sillä lakia sovelletaan 1.1.2024 alkaen.

Tähän asti maapohjasta on maksettu veroa tavallisesti yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan, ja sen vaihteluvälinä on sovellettu 0,93–2,00 prosenttia. Kunnat ovat voineet määrätä myös erillisen korkeamman veroprosentin rakentamattomalle rakennuspaikalle.

Kiinteistöverolain muutosten myötä maapohjan veroprosentti eriytetään yleisestä kiinteistöveroprosentista ja jatkossa sekä maapohjalla että rakennuksilla on oma yleinen kiinteistöveroprosentti. Maapohjan veroprosentin alaraja korotetaan nykyisestä 0,93 prosentista 1,30 prosenttiin. Yläraja säilyy nykyisellä tasolla eli 2,00 prosentissa. Suurimmassa osassa Suomea maapohjasta maksettava kiinteistövero tulee nousemaan ensi vuoden kiinteistöverotuksessa, pois lukien kunnat, joissa maapohjaa verotetaan jo yli 1,30 prosentilla.

Maapohjan alarajan korotus heijastuu myös rakentamattoman rakennuspaikan veroprosenttiin erityisesti pääkaupunkiseudulla ja sen kehysalueiden kunnissa, joissa rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin tulee jatkossa olla 3,00 prosenttiyksikköä maapohjan yleistä kiinteistöveroprosenttia korkeampia. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentiksi voidaan jatkossakin määrätä enintään 6,00.

Maapohjan verotuksen muutokset eivät vaikuta yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväliin, sillä tämä säilyy nykyisenä 0,93–2,00 prosenttina. 

Edellä mainittujen muutosten lisäksi lakiin sisällytettiin säännös lähimmän lain mukaisen veroprosentin soveltamisesta tilanteissa, joissa kunnan Verohallinnolle ilmoittama kiinteistöveroprosentti alittaa tai ylittää laissa säädetyn tason. Myös kiinteistön määritelmää tarkennettiin sekä kiinteistönomistajan ilmoittamisvelvollisuutta täydennettiin. Kiinteistönomistajien tulee jatkossa olla entistä huolellisempia siitä, että kiinteistöverotuksen perusteena olevat tiedot ovat ilmoitettu oikein.

Maapohjan kiinteistöverotuksen muutokset liittyvät laajempaan kiinteistöverotuksen uudistukseen. Nykyinen hallitus suunnittelee myös kiinteistöverotuksen arvostamisuudistuksen toteuttamista, ja tähän liittyvä hallituksen esitys on tarkoitus antaa kevätkaudella 2024.