EU:n kestävän rahoituksen taksonomia täydentyy

Löv

Taksonomian ympäristötavoitteiden kriteerit viimeistelyssä

EU:n kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvä sääntely täydentyy jatkuvasti. EU taksonomia on tärkeä työkalu toimintojen ympäristöllisen kestävyyden tarkastelussa. EU taksonomian tavoitteena on edistää kuuden ympäristötavoitteen etenemistä.

Ylätason tavoitteet on taksonomiassa tuotu konkreettisiksi arviointikriteereiksi. Tavoitteet ovat

  • ilmastonmuutoksen hillintä

  • ilmastonmuutokseen sopeutuminen

  • vesivarojen suojelu

  • ympäristön pilaantumisen ehkäisy

  • kiertotalouden edistäminen sekä

  • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja ennallistaminen.

EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä eli EU taksonomia täydentyy nyt neljän ympäristötavoitteen kriteeristöllä. EU komissio on julkaissut osana kesän 2023 kestävän rahoituksen pakettia taksonomian ympäristökriteerit. Uudet kriteerit koskevat luonnon monimuotoisuutta, vesistöjen ja merten suojelua, kiertotaloutta sekä ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä. Kriteerit on annettu niin sanotuilla delegoiduilla asetuksilla, jotka ovat menneet vielä EU lainsäätäjien tarkasteltaviksi. EU parlamentilla ja neuvostolla on 4 kuukauden tarkastelujakso, joka päättyy lokakuun vaihteessa. Tänä aikana parlamentti ja neuvosto voivat joko hyväksytä tai hylätä kriteerit kokonaisuudessaan. Muutoksia ei tehdä.

Taksonomian kriteeristöt tulevat voimaan asteittain, ja nyt on kyse taksonomiaviitekehyksen täydentämisestä aikaisemmin suunnitellun mukaisesti. EU taksonomia on ollut voimassa ilmastotavoitteiden osalta jo vuodesta 2022, mutta nyt ympäristötavoitteiden kriteeristöjä on täydennetty, ja taksonomia vaikuttaa yhä useampiin toimialoihin. 

Varsinaiset raportointivelvoitteet tulevat muusta sääntelystä, ja taksonomialla luodaan yhteinen kieli ympäristön kannalta kestäväksi luokiteltaville toiminnoille. Muuta kuin taloudellista tietoa koskevan raportointivelvollisuuden piirissä olevat suuret yritykset ovat jo parin vuoden ajan raportoineet taksonomialuvuistaan. Nyt taksonomia laajenee uusiin tavoitteisiin. Uusien kriteerien mukainen soveltaminen alkaa eräiltä osin jo vuoden 2024 alusta, joten siirtymäaika on äärimmäisen lyhyt. Kokonaan uusien toimialojen tullessa taksonomian piiriin, arviointi suhteessa taksonomiaan ja sen soveltamistilanteisiin ja toisaalta myös mahdollisuuksiin pitää tehdä nyt.

Mitä tehdä: arvioi, miten oma toimintasi on suhteessa taksonomiasääntelyyn. Taksonomian osalta tulisi ainakin tietää, miltä osin taksonomia vaikuttaa sen toimintaan ja mitä mahdollisuuksia se sisältää.

Miksi tämä on tärkeää: taksonomiakriteereihin liittyviä kysymyksiä voi tulla arvoketjun eri toimijoilta, muiltakin kuin rahoittajilta.

EU taksonomia sisältää kriteerit tällä hetkellä 13 toimialalle ja 107 eri toiminnolle. EU taksonomia on tärkeä yrityksille eri tavoin, ja sen vaikutus riippuu yhtiön koosta, mahdollisista järjestelyistä ja toimialasta. Kaikkien yritysten tulisi vähintään tietää, mikä taksonomia on, ja miten se vaikuttaa omaan liiketoimintaan. Samoin tärkeää tietoa on, mikäli taksonomia ei vaikuta omaan liiketoimintaan toistaiseksi.

EU taksonomian teemat liittyvät myös laajempaan vastuullisuusoikeuden kehitykseen. Esimerkiksi ihmisoikeuskysymykset ja niihin liittyvät riskit sekä vaatimukset liiketoiminnalle tulee huomioida uudella tavalla. Myös EU taksonomia edellyttää ihmisoikeusriskien läpikäyntiä.

Muuta ajankohtaista