Aurinkosähkön uudet mahdollisuudet kiinteistönomistajille

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut ehdotuksen sähköntoimituksen selvityksestä ja mittauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (66/2009) muuttamiseksi, jonka on tarkoitus tulla voimaan vielä tämän vuoden aikana.

Tähän asti asunto-osakeyhtiöiden sekä muiden usean käyttäjän kiinteistöissä olevaa aurinkosähkölaitteistoa on voitu käyttää käytännössä vain kahdella tavalla. Ensimmäisessä vaihtoehdossa laitteisto on syöttänyt sähköä kiinteästi vain joko pelkän kiinteistön tai vain yhden muun käyttäjän tai käyttäjäryhmän käyttöön. Toisessa vaihtoehdossa kiinteistöllä on ollut vain yksi liittymispiste ja siihen liittyvä sähkömittari jakeluverkonhaltijan verkkoon, ja kiinteistön käyttöpisteissä on ollut niin sanotut takamittarit.

Tämä on johtunut siitä, että muussa tapauksessa kiinteistön sisällä tapahtuvaa sähkön siirtoa tuotantolaitteistosta kulutuspisteisiin on kohdeltu kuten jakeluverkonhaltijan verkon kautta tapahtuvaa sähkön siirtoa eli siitä on tullut maksaa jakeluverkkomaksut, mukaan luettuna sähkön valmistevero. Tämän vuoksi kiinteistönomistajat eivät ole tähän mennessä voineet investoida aurinkosähkön tuotantolaitteisiin ilman kiinteistöjen käyttöpisteisiin tehtäviä lisä- tai muutostöitä.

Nyt työ- ja elinkeinoministeriöllä on ehdotus ongelman ratkaisemiseksi

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut ehdotuksen sähköntoimituksen selvityksestä ja mittauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (66/2009) muuttamiseksi, jonka on tarkoitus tulla voimaan vielä tämän vuoden aikana. Ehdotuksella lisätään asetukseen säännökset paikallisen energiayhteisön ja loppukäyttäjien ryhmän mittaustietojen käsittelystä taseselvityksessä, eli taseselvitysjakson sisäisestä hyvityslaskennasta. Asetukseen lisätään myös säännökset sähkön tuotannon ja kulutuksen taseselvitysjakson sisäisestä netotuksesta jakeluverkoissa. Muutokset perustuvat Älyverkkotyöryhmän ehdotuksiin, ja niillä toteutetaan hallitusohjelmaan kirjattua tavoitetta helpottaa energian pientuotannon hyödyntämistä.

Mikä muuttuu? Mitä muutoksella tavoitellaan?

Merkittävä uudistus on, että ehdotuksella mahdollistetaan tuotetun tai varastoidun sähkön jakaminen paikalliseen energiayhteisöön tai loppukäyttäjien ryhmään kuuluville käyttöpaikoille jakeluverkonhaltijan mittauslaitteistoja hyödyntäen. Käytännössä siis aurinkopaneeleilla tuotettua sähköä voidaan jatkossa hyödyntää kiinteistön kaikissa huoneistoissa ja tiloissa maksamalla verkkopalvelumaksut vain netotetun sähkön määrästä.

Tällä asetusmuutoksella mahdollistetaan niin sanottu hyvitysmalli, jonka mukaan kiinteistönomistajat voivat hankkia yhteisen nimellisteoltaan enintään 100 kVA olevan sähköntuotantolaitteiston, joka on suhteessa edullisempi kuin edellä mainittu vain itse kiinteistön tai sen käyttäjän tai käyttäjäryhmän käyttöön hankittu tuotantolaitteisto. Tällöin kiinteistön omaan kiinteistöverkkoon ei tarvitse tehdä mittari- eikä johtomuutoksia, koska hyvityslaskentamalli toimii jo käytössä olevien mittarien mittaustiedoilla. Jokainen käyttäjä voi edelleen kilpailuttaa omat sähkösopimuksensa. Lisäksi tähän järjestelyyn liittyminen ja siitä poistuminen on helppoa, koska se edellyttää muutoksia vain hyvityslaskentasopimukseen ja hyvityslaskelmaohjelmiston asetuksiin. Tuotantolaitteisto voi tuottaa sähköä muillakin tavoilla kuin aurinkopaneeleilla.

Asetusmuutos ei puutu ongelmaan, joka liittyy sähkön eri vaiheiden keskinäiseen netotukseen sähkön taselaskentajakson aikana. Tämä jakso on nykyisin 60 minuuttia, mutta alustavan tiedon mukaan se on tarkoitus muuttaa vuoden 2023 puolessa välissä 15 minuutiksi. Netotuksessa kiinteistön käyttäjän sähkömittarilta luettavat ostosähkön ja tuotannon ylijäämän aikasarjat netotetaan kolmen eri vaiheen osalta yhteen taselaskentajaksoittain. Koska ostosähkön hinta on säännönmukaisesti alhaisempi kuin tuotannon ylijäämäsähkön myyntihinta, netotuksella saadaan käyttäjälle rahallista etua, joka tosin käytännössä ei ole merkittävää tasoa. Epäkohtana voidaan kyllä pitää sitä, että tällainen netotus on kokonaan tai osittain mahdollista vain silloin, jos kyseisen jakeluverkonhaltijan järjestelmät mahdollistavat sen. Taselaskentajakson lyhentyessä edellä mainitulla tavalla tämä epäkohta tulee vastaavasti suppenemaan.

Mitä hyötyä asetusmuutoksella on kiinteistönomistajalle?

Asetusmuutos kannustaa kiinteistönomistajia hankkimaan aurinkosähkön tuotantokapasiteettia. Investointiin voi saada Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (Ara) avustuksia. Tosin investoinnin takaisinmaksuaika kaikkine kustannuksineen voi olla yllättävän pitkä. Kiinteistönomistajien kannattaa joka tapauksessa harkita asiaa varsinkin muiden kiinteistöä koskevien muutostöiden, kuten erimerkiksi katon kunnostuksen, sähköakun, maalämpöpumpun tai sähköautojen latausjärjestelmien hankkimisen yhteydessä. Tällainen investointi on täten ympäristöteko nykytilanteessa, jossa rakennukset kuluttavat huomattavan osan maailman energiasta.