Alkuperätakuita koskeva lainsäädäntö muuttumassa

Fondia
Blogit 4. syyskuuta, 2021

Energy
Environment

Mistä tiedät, että käyttämäsi sähkö on ympäristöystävällistä? Vastaus kysymykseen löytyy sähkön alkuperätakuusta. Alkuperätakuulla tarkoitetaan sähköistä asiakirjaa, joka toimii todisteena sähkön loppukuluttajalle siitä, että tietty energiaosuus tai -määrä on tuotettu uusiutuvista energialähteistä.

Alkuperätakuiden taustalla vaikuttaa Euroopan komission marraskuussa 2016 antama puhtaan energian paketti (Clean Energy for All Europeans), jonka yhtenä päätavoitteista oli vahvistaa Euroopan unionin globaalia johtoasemaa uusiutuvan energian alalla. Osana edellä mainittua pakettia annettiin ehdotus direktiiviksi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä. Ehdotus loi kehikon uusiutuvan energian edistämiseksi vuoteen 2030 mennessä, ja asetti Euroopan unionin yhteisen tavoitteen uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan energian loppukulutuksesta.

Lainsäädäntö tällä hetkellä

Nykyisen sähkön alkuperätakuulain (1129/2003) perusteella sähkön myyjillä, tuottajilla ja käyttäjillä on velvollisuus varmentaa alkuperätakuilla myymänsä tai käyttämänsä sähkö, joka on ilmoitettu alkuperältään uusiutuvaksi eli esimerkiksi tuuli-, aurinko- tai vesivoimalla tai biokaasulla tuotetuksi. Lain nojalla sähkön alkuperätakuu voidaan myöntää, jos sähkön tuotantotapa ja käytetyt energialähteet on todennettu lain edellyttämällä tavalla, ja hakija on ilmoittanut rekisterinpitäjälle tarvittavat tiedot. Sähkönmyyjän tulee esittää sähkön alkuperää koskevat tiedot sähkölaskuissa tai niiden liitteissä vähintään kerran vuodessa.

Millaisia muutoksia lainsäädäntöön kaavaillaan?

Käynnissä on lainsäädäntöhanke, jossa ehdotetaan säädettäväksi uusi laki energian alkuperätakuista, joka voimaan tullessaan kumoaisi em. sähkön alkuperätakuulain. Muutoksen myötä alkuperätakuujärjestelmä laajentuisi koskemaan sähkön lisäksi kaasua, vetyä, lämpöä ja jäähdytystä. Lisäksi alkuperätakuita myönnettäisiin jatkossa uusiutuvilla energialähteillä tuotetun energian lisäksi ydinvoimalla tuotetulle sähkölle sekä hukkalämmölle ja -kylmälle. Lakiehdotuksen nojalla sähkön alkuperätakuiden rekisterinpitäjäksi nimettäisiin Fingrid Oyj, kaasun alkuperätakuiden rekisterinpitäjäksi Gasgrid Finland Oy ja jäähdytyksen alkuperätakuiden rekisterinpitäjäksi Energiavirasto. Lakiesityksen käsittelyä jatketaan eduskunnassa syysistuntokaudella 2021.


Varaa maksuton tapaaminen juristiemme kanssa, niin kartoitamme yhdessä yrityksesi juridiset tarpeet.