Miinimummaksuga seotud kohustused

Fondia legal services

Tulumaksuseaduses jõustusid 12. mail 2024 sätted seoses ülemaailmse miinimummaksuga. Eestis asuval lõplikul emaühingul on kohustus määrata miinimummaksu deklaratsiooni esitav kontserni üksus riigis, mis kohaldab miinimummaksu ning tagada info andmine sellele üksusele.  

Kohustused Eesti ettevõtetele 

Eesti lükkas edasi miinimummaksu rakendamise ning sellega seoses jõustusid Eestis asuvatele piiriüleste kontsernide äriühingutele järgmised kohustused: 

  1. Eestis asuv hargmaise kontserni lõplik emaühing peab määrama kontserni äriühingu, kes esitab miinimummaksu deklaratsiooni oma riigis. Määratud üksus peab asuma Euroopa Liidu liikmesriigis või selle puudumisel kolmandas riigis, mis rakendab miinimummaksu. 

  2. Eestis asuv hargmaise kontserni lõplik emaühing ning teised samasse kontserni kuuluvad Eestis asuvad ühingud peavad esitama miinimummaksu deklaratsiooni esitavale ühingule teabe maksukohustuse arvutamiseks.  

Hargmaine kontsern tähendab sellist kontserni, kus vähemalt üks ühing või püsiv tegevuskoht asub emaühingust erinevas riigis. Regulatsioon rakendub kontsernidele, kelle emaüksuse konsolideeritud finantsaruannete kogutulu on vähemalt 750 miljonit eurot kahel aastal järjestikuse nelja aasta jooksul.  

Miinimummaksust üldiselt 

Euroopa Liidu miinimummaksu direktiivi 2022/2523 eesmärk on tagada üle Euroopa ühtsetel alustel miinimummääras tulumaksu laekumine. Nimetatud direktiiv on üks osa OECD ja G20 üleilmsest maksureformist, mis keskendub maksubaasi kahandamisele ja kasumi ümberpaigutamisele. Reform viiakse läbi, et suured riikideülesed kontsernid tasuksid teenitud kasumilt vähemalt 15%-list tulumaksu sõltumata, millises riigis kontserni ettevõtted asuvad.  

Miinimummaks rakendub kontsernidele, kelle emaüksuse konsolideeritud finantsaruannete kogutulu on vähemalt 750 miljonit eurot kahel aastal järjestikuse nelja aasta jooksul.  

Direktiiv tuli liikmesriikidel siseriiklikusse õigusesse üle võtta 2023. aasta lõpuks. Riikidel, kus on vähem kui 12 suure hargmaise kontserni lõplikku emaüksust, on erandina võimalus halduskoormuse vähendamiseks miinimummaksu kohaldamist edasi lükata kuni 2030. aastani.  Eesti valis erandi kohaldamise.  

Kas ja mis kohustus sellega seoses on sinu ettevõttel? Võta meiega ühendust ja mõtleme koos.