Viktiga sanktionsriktlinjer från EU-kommissionen – vi vill stoppa sanktionsflykt

Fondia
Insikter 9 november 2023

Artikeln är skriven av Miikka Lumme, Jaakko Heliö, Inna Jensén samt av Mats Lekman avseende det som explicit är tillämpligt för Sverige.

Sedan februari 2022 har EU redan infört elva sanktionspaket, vilket skapar hinder och restriktioner för bland annat handel med Ryssland och ryska aktörer, transitering av varor och finansiella transaktioner. Dessutom har EU infört personliga sanktioner mot särskilt angivna personer. EU:s sanktionsförordningar är direkt tillämplig lagstiftning i medlemsstaterna. I Sverige gäller att den som bryter mot sådana sanktioner kan dömas till böter eller fängelse enligt lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner (sanktionslagen). Straffskalan skiljer sig åt beroende på om överträdelsen har begåtts med uppsåt eller av grov oaktsamhet. Vid ringa brott ska inget straff påföras.

Eftersom sanktionernas effekter inte har varit så stora som man hoppats, har Europeiska kommissionen nu utarbetat närmare anvisningar om hur sanktionerna ska följas.

Mer detaljerade riktlinjer är välkomna eftersom företag tidigare har kunnat delta omedvetet och omedvetet i sanktionsflykt, eftersom tydliga och sammanställda riktlinjer inte har varit lättillgängliga. I enlighet med Europeiska kommissionens mer detaljerade vägledning betonas företagens ansvar att känna till motparterna i sina transaktioner noggrant och i tillräcklig utsträckning. I framtiden kommer möjligheten att hävda att man handlat i god tro att minska. Med andra ord sammanfaller kravet på kundkännedom för att följa sanktioner med den modell som tidigare varit känd för att förhindra penningtvätt, dvs. företagsspecifika riskbedömningar, anvisningar och dokumentation av åtgärder för kundkännedom betonas.

Enligt definitionen i EU-kommissionens riktlinjer ska alla ekonomiska aktörer utarbeta interna riktlinjer för efterlevnaden av sanktionsbestämmelserna, med beaktande av deras egna affärsmiljö och verksamheter. Anvisningarna ska precisera verksamhetsutövarens sätt att identifiera och förebygga sanktionsflykt och bland annat definiera förfarandet för kundkännedom och samarbetspartner (KYC). Naturligtvis måste riktlinjerna också följas i företaget och hållas uppdaterade.

Det är nu nödvändigt för företagen att bedöma ny praxis och utarbeta en riskbedömning för att följa sanktionerna, samt att se över sin befintliga praxis i linje med Europeiska kommissionens riktlinjer.

På Fondia hjälper vi våra kunder att följa sanktionsbestämmelserna och utarbetar ändamålsenliga riskbedömningar och anvisningar. Enligt vår erfarenhet, när de är korrekt formulerade, lägger dessa inte alltför stor belastning på företagets verksamhet.