För investerare
Gå till MyFondia

Påverkas programvarans värde – och därmed företagets värde – av att open source används?

IPR och tech

De allra flesta programvaror använder sig av open source (OSS), eller öppen källkod, i någon mån. Det är dock förvånansvärt få bolag som har rutiner och kunskap kring hur OSS bör och kan användas, eller hur det påverkar programvaran som bolaget utvecklar. Louise Malmberg, en av Fondias experter inom IPR, lyfter i denna artikel vilka risker det kan finnas med OSS och vad man bör tänka på vid användningen av OSS.

När vi på Fondia granskar IT-bolag åt investerare inför investeringar/uppköp, efterfrågar många investerare särskilt information kring hur bolaget använder OSS. Eftersom IT-bolagens värderingar ofta till stor del består av programvarans värde kan det vara avgörande för investerare att säkerställa att bolaget faktiskt äger hela sin mjukvara och kan använda den obegränsat.

Vad är OSS?

OSS, eller open source software, är programvaror som ursprungligen skapats av någon som beslutat sig för att öppet och gratis licensiera ut sin kod till vem som helst. ”Priset” som användare får betala är att man åtar sig att följa licensvillkoren som ofta innebär att man själv ska tillgängliggöra sina egna förbättringar eller förändringar av OSS under samma villkor och på så vis ger tillbaka till community:t.

Motsatsen till OSS är en kommersiell programvara som licensieras ut mot en licensavgift samt med licensvillkor som exempelvis förbjuder ”reverse engineering”, modifiering och anpassning av mjukvaran till den egna verksamheten.

Om man vill kommersialisera sin egen programvara finns det OSS licensvillkor som bör undvikas på grund av att de ställer höga krav och riskerar att ”smitta” övrig kod vilket leder till att OSS villkoren ska gälla på bolagets egenutvecklade kod också. Detta gäller oavsett om utvecklingen sker in-house eller genom outsourcing.

De främsta riskerna (om man vill kommersialisera sin programvara och inte dela sin egenutvecklade kod):

  1. ”Smitta”;

  2. OSS villkor som är oförenliga med bolagets egna licensvillkor;

  3. en del licensvillkor tillämpas även på SaaS (trots att ingen kod överförs);

  4. att OSS med säkerhetsbrister fortsätter att användas trots att det annonserats att säkerhetsbrister inte längre uppdateras (ofta vid övergång till nya versioner);

  5. ekonomiska konsekvenser eller att rätten att använda OSS omedelbart upphör.

  6. Osäkerhet kring vem som äger slutprodukten och därmed osäkerhet kring programvarans värdering.

Vad ska man tänka på när man använder OSS?

  1. Ta reda på vilka OSS ni använder er av och vilka versioner.

  2. Läs licensvillkoren till just de versioner ni använder.

  3. Säkerställ att ni följer villkoren och att era egna licensvillkor är förenliga med OSS villkoren.

  4. Inför interna regler (OSS Policy) för hur just ert bolag hanterar öppen källkod, vilka OSS som ska undvikas och vilka som endast får nyttjas på visst sätt etcetera.

Fondias team inom IPR hjälper gärna till ett se över vilka licensvillkor som ni måste följa samt hjälper er att upprätta en OSS Policy med interna regler och rutiner för hur ni hanterar OSS. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö – Välkommen till Fondia!

Open source
Öppen källkod
Programvara
IPR