Nya och tydligare konsumentregler

Kvinna

Konsumenternas tid är här! Det sker just nu många förändringar på konsumenträttens område. Fondia tar ett grepp om nyheterna som ger konsumenten en starkare position och som utökar ansvaret för näringsidkaren.

Säljer du direkt till konsument? Konsumenträtten är ett av många områden som har sin grund i den EU-gemensamma lagstiftningen och för närvarande är det stort fokus inom EU på skyddet för konsumenter. Den 1 maj 2020 fick vi nya bestämmelser om tydligare konsumentregler. Inom kort förväntas myndigheterna även få större befogenheter i sin granskning. Slutligen pågår en utredning om hur ett nytt EU-direktiv om ett moderniserat konsumentskydd ska införas i svensk lagstiftning.

Tydligare konsumentregler

Det så kallade konsumentsrättighetsdirektivet trädde i kraft 2011 och genomfördes i Sverige 2014 genom ändringar i bl.a. konsumentköplagen, distansavtalslagen, marknadsföringslagen och konsumentkreditlagen. Ett EU-direktiv är bindande för medlemsstaterna när det gäller resultatet av direktivet, men form och tillvägagångssätt för genomförandet är fritt. EU-kommissionen har nu granskat Sveriges genomförande av konsumenträttighetsdirektivet och med anledning av kommissionens synpunkter kommer det att ske ytterligare ändringar i några av de konsumenträttsliga lagarna. Vissa av ändringarna gäller redan i Sverige genom att de nämns i lagarnas förarbeten, men enligt kommissionen är det inte tillräckligt utan bestämmelserna ska finnas med direkt i lagtexten.

Redan den 1 maj 2020 gjordes därför förändringar i några av de viktigaste konsumenträttsliga lagarna, såsom konsumentköplagen och distansavtalslagen, i syfte att reglerna ska bli tydligare. Förändringarna handlar främst om:

Riskövergång

Konsumentköplagen klargör nu när risken för en vara övergår från säljaren till konsumenten i de fall en utomstående transportör anlitas. Risken för en vara övergår när varan är avlämnad och det sker vanligtvis när konsumenten har fått varan i sin besittning. Men om det är konsumenten som på egen hand har anlitat en transportör anses varan ha kommit i konsumentens besittning redan när den överlämnas till transportören. Om säljaren har gett konsumenten flera transportörer att välja mellan gäller huvudregeln, det vill säga att varan är avlämnad först när konsumenten fått den av transportören.

Ångerrätt

Enligt distansavtalslagen har konsumenten rätt att inom två veckor ångra sitt köp. Från den 1 maj 2020 ska säljaren ge information om och tillhandahålla konsumenten ett standardformulär som kan användas vi utövande av ångerrätten. Om det handlar om ett distansavtal, alltså ett avtal som ingåtts utan att säljaren och konsumenten är på samma plats, t.ex. via internet eller telefon, kan standardformuläret överlämnas på annat sätt än det sätt som avtalet ingicks på, t.ex. via e-post. Om avtalet däremot ingåtts utanför säljarens affärslokal med båda parter närvarande ska standardformuläret tillhandahållas på samma sätt som övrig information som ska lämnas till konsumenten innan avtalet ingås.

Ångerrätt vid digitalt innehåll

Vid försäljning av t.ex. streamingtjänster eller ljudböcker kan konsumenten ofta få tillgång till det digitala innehållet omedelbart efter att avtalet ingåtts. Även här har konsumenten ångerrätt, om distansavtalslagen är tillämplig. Om konsumenten använder sin ångerrätt har säljaren inte rätt till återbetalning för det som levererats. För att ångerrätten ska sättas ur spel krävs att konsumenten har samtyckt till att leveransen startar och därigenom gått med på att det inte ska finnas någon ångerrätt. Det blir upp till säljaren att visa att konsumenten har lämnat ett sådant samtycke, för att nå framgång med ett påstående om att det inte finns någon ångerrätt. Har konsumenten avsagt sig ångerrätten men köpet av någon anledning ändå ska återgå, har säljaren rätt till återbetalning för det som redan har levererats till konsumenten.

Stärkta tillsynsbefogenheter

I ett nytt förslag föreslås ändringar i bland annat marknadsföringslagen och lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Ändringarna är en följd av en EU-förordning om konsumentskyddssamarbete mellan tillsynsmyndigheter i EU, med större fokus än tidigare på överträdelse som sker digitalt. Förändringarna kommer att ge de myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskyddslagstiftningen förstärkta befogenheter. De myndigheter som det handlar om är Konsumentverket, Konsumentombudsmannen, Finansinspektionen och Läkemedelsverket, beroende på vilken lag som är tillämplig på näringsidkarens verksamhet.

Testköp

Enligt förslaget ska myndigheten ha rätt att göra dolda så kallade testköp, för att upptäcka överträdelser och för att samla in bevis. Så snart som det är möjligt ska säljaren få information om att ett testköp har skett.

Varningsmeddelande

Om en näringsidkare har otillbörlig marknadsföring på sin hemsida eller använder oskäliga avtalsvillkor vid försäljning på internet kan myndigheten besluta att det ska införas ett varningsmeddelande på hemsidan som tydligt visas för besökarna. Varningsmeddelandet ska ange på vilket sätt marknadsföringen eller avtalsvillkoret är otillbörlig/-t. Om näringsidkaren trotsar myndighetens beslut och inte publicerar varningsmeddelandet kan det innebära skyldighet att betala vite.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020. Vid tidpunkt för denna artikel pågår motionstid i Riksdagen.

Ett moderniserat konsumentskydd

Genom ett nytt EU-direktiv ska reglerna inom konsumentområdet anpassas efter dagens verklighet med ökad digitalisering. Det ska till exempel tydligt framgå för konsumenten om köpet sker från ett företag eller en privatperson. Vid sökningar på internet ska konsumenten kunna utläsa om sökträffarna är betalda annonser och varför de kommer upp i den ordning de gör.

Samtidigt ska det ske en viss harmonisering av påföljderna vid överträdelser av konsumentskyddsreglerna. Medlemsstaterna ska införa bestämmelser som innebär att brott mot konsumentlagstiftningen kan ge höga sanktionsavgifter. För de allvarligaste fallen kan bötesbeloppet bli upp till 4 procent av årsomsättningen.

Utredning om hur svensk lagstiftning ska anpassas efter reglerna i direktivet pågår. Direktivet ska vara infört i nationell lag senast den 28 november 2021.

Dessa tre nyheter utgör en del av EU:s satsning ”New Deal for Consumers” som inleddes i april 2018. Fler åtgärder är att vänta framöver och Fondia fortsätter vår bevakning av konsumenträttsområdet.

Mer från denna skribent