Konkurrensklausul eller inte, det är frågan

Fondia
Insikter 1 februari 2017

Göteborg

En konkurrensklausul i dess rena form är ett förbud för en arbetstagare att under ett antal månader efter anställningens upphörande arbeta för ett konkurrerande företag. Det kan vara alldeles underbart, eller onödigt begränsande.Man kan lätt sätta sig in i den anställdes situation och tänka sig att man inte kan söka jobb inom den bransch där man har sin arbetslivserfarenhet. Eller att man som arbetsgivare har hittat sin drömrekrytering, men hen inte kan börja under lång tid på grund av en konkurrensklausul.

Så hur balanserar man bäst denna fråga som arbetsgivare?

Till att börja med ska man alltid tänka efter om en konkurrensklausul är motiverad. Konkurrensklausuler försvagas om de tillämpas generellt och standardmässigt. De ska reserveras för arbetstagare i nyckelpositioner som sitter på särskilt känslig information, som affärsstrategier, produktutveckling eller annat.

Därefter ska man betänka att det även utan en konkurrensklausul finns flera skydd för den tidigare arbetsgivarens verksamhet. Titta t.ex. i anställningsavtalet – där bör det finnas tystnadsplikt som gäller även efter anställningens upphörande. Sedan gäller ju lojalitetsplikten under hela uppsägningstiden - arbetsgivare kan använda detta till att sätta arbetstagare som har sagt upp sig i ”karantän” under denna tid. Sist och slutligen finns lagen om företagshemligheter, som i allvarliga fall kan tillämpas även efter anställningens upphörande.

Om du som arbetsgivare ändå känner att din verksamhet behöver skydd av en konkurrensklausul, så är det vissa regler som behöver iakttas om man vill försäkra sig om att konkurrensklausulen ska hålla den dag den blir aktuell.

Vad gäller?

Dessa regler är inte lagfästa i Sverige utan regleras i en överenskommelse träffad 2015 mellan arbetsmarknadens parter. Reglerna är i formell mening inte tvingande för företag utan kollektivavtal. Inte heller gäller de formellt för VD:ar eller uppdragstagare/konsulter. Dock är de mycket normerande på svensk arbetsmarknad. Risken är därför uppenbar att en konkurrensklausul som avviker från överenskommelsen vid en prövning skulle bedömas oskälig och därmed ogiltig.

Vad behöver ni tänka på?

För att konkurrensklausulen ska hålla rekommenderar jag att det begränsade området definieras så tydligt som möjligt, d.v.s. skriv en exemplifierande beskrivning av den konkurrerande verksamhet som ni främst vill skydda er ifrån. Giltighetstiden ska vara skälig, i normalfallet ska den understiga nio månader. Det troligen viktigaste villkoret är att den (f.d.) arbetsgivaren ska betala ersättning till arbetstagaren. Arbetsgivaren ska betala 60% av lönen under konkurrensförbudets hela giltighetstid (avdrag kan göras för inkomster arbetstagaren har i icke-konkurrerande nytt jobb).

Så tänk efter före, om det alls ska vara någon konkurrensklausul. Och när det behövs, ta råd så att skrivningen blir sådan att konkurrensklausuler håller när det behövs!

Mer från denna skribent