För investerare
Gå till MyFondia

Fondia utreder möjligheterna till en notering på marknadsplatsen First North Finland

Fondia
Nyheter 12 januari 2017

Fondia flagga

Fondia, som erbjuder full service inom affärsjuridik, utreder möjligheterna till en notering på marknadsplatsen First North Finland – målsättningen är att förnya marknaden för affärsjuridiska tjänster

12 januari 2017Fondias målsättning är att förnya marknaden för affärsjuridiska tjänster och erbjuda företag individuellt anpassade och moderna sätt att köpa affärsjuridiska tjänster. Fondia, som har en unik affärsmodell, vill expandera sin verksamhet särskilt i det växande marknadssegmentet för medelstora företag både i Finland och internationellt. För att stödja denna tillväxt har bolaget beslutat utreda möjligheterna till en notering på marknadsplatsen First North Finland som upprätthålls av Nasdaq Helsinki Oy. Om en eventuell notering genomförs skulle Fondia bli det första nordiska företaget inom den affärsjuridiska sektorn vars aktier skulle vara föremål för offentlig handel.

Digitaliseringen och internationaliseringen förändrar företagens verksamhetsmiljö och leder till nya behov av affärsjuridiska tjänster. Särskilt hos medelstora företag, som inte har tillräckligt med interna juridiska resurser, finns ett växande behov för juridisk expertis. ”Vi fokuserar på detta växande marknadssegment med en unik affärsmodell och digitala verktyg. Via plattformen MyFondia kan våra kunder hantera sina juridiska ärenden på ett sammanhållet sätt och med hjälp av vår tjänst LDaaS är våra jurister tillgängliga för kunderna, till en förutbestämd kostnad, när de behöver dem”, berättar Fondias verkställande direktör Salla Vainio.

Fondias arbetssätt och servicekoncept skiljer sig väsentligt från de traditionella aktörerna på marknaden och bolaget har utvecklats framgångsrikt över tio år med hjälp av sin affärsmodell. Bolaget är ett lönsamt växande företag och dess digitala servicekoncept har en central roll i serviceutbudet.

Utöver den nuvarande verksamheten är det Fondias målsättning att expandera internationellt. ”Vårt digitala servicekoncept kan introduceras på olika marknader på ett effektivt sätt. En eventuell notering skulle också stödja denna målsättning avseende internationalisering”, fortsätter Salla Vainio.

Förutom att en eventuell notering skulle stödja en framgångsrik implementering av Fondias tillväxtstrategi och ge tillgång till kapitalmarknaden för att finansiera investeringar, skulle noteringen också öka potentiella kunders kännedom om Fondia och öka Fondias attraktionskraft som arbetsgivare, i synnerhet utomlands.

Bolagets största ägare har uttryckt sitt stöd för att utreda noteringsmöjligheterna. Hur den eventuella noteringen skulle genomföras och tidtabell för noteringen fattar bolaget beslut om vid ett senare tillfälle.

Fondia som erbjuder full service inom affärsjuridik, har verksamhet i Finland, Sverige och Estland. Koncernens omsättning år 2015 var ca 13 miljoner euro och år 2016 uppskattningsvis ca 14,75 miljoner euro. Fondia har över 100 anställda.

Fondia Ab

Ytterligare information:

Salla Vainio, verkställande direktör,

tfn. +358 20 7205 429

Marianne Saarikko Janson, kommersiell direktör,

tfn. +358 20 7205 401

RESTRIKTION:

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att teckna eller köpa värdepapper och meddelandet eller informationen som anges däri skall inte anses utgöra ett avtal eller grund för något som helst erbjudande, förbindelse eller löfte. Ifall bolaget vid vilken tidpunkt som helst erbjuder värdepapper eller ansöker om notering av värdepapper, skall ett eventuellt beslut att investera i bolagets värdepapper genom att teckna eller köpa värdepapper grunda sig i sin helhet på ett prospekt som bolaget publicerat i samband med ett sådant erbjudande eller notering av värdepapper och inte på innehållet i detta meddelande. Detta pressmeddelande får inte distribueras eller spridas i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, till personer som vistas eller är bosatta i Förenta Staterna, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller på annat sätt i dessa länder eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle förutsätta tilläggsåtgärder utöver kraven enligt finsk lagstiftning.