Coronaviruset och skyldigheten att prestera enligt avtal

Fondia
Insikter 16 mars 2020

Frågorna om Coronautbrottets inverkan på avtalsrelationer är många. En oförutsedd händelse som ett virusutbrott, naturkatastrof och andra händelser utanför parternas kontroll kan i vissa fall förhindra och i längden befria en avtalspart från att leverera varor och tjänster. Utgången beror dock på en rad olika faktorer.

Coronaviruset har på kort tid fått omfattande konsekvenser världen över. Stängda gränser och rekommendationer om att undvika fysiska möten innebär en helt ny spelplan att förhålla sig till. Situationen kan i längden försena, försvåra eller till och med hindra möjligheterna att prestera det man kommit överens om i sina avtalsrelationer. Är man, trots situationen, skyldig att fullgöra det som avtalats? Det är inte säkert. Virusutbrottet kan utgöra så kallad force majeure - en oförutsedd händelse utanför parternas kontroll, som därigenom befriar parterna från sina åtaganden enligt avtalet.

Avtal ska hållas - eller?

Den svenska avtalsfriheten innebär att en säljare och en köpare fritt kan komma överens om innehållet i det avtal de ingår med varandra. Avtal är också bindande, “Pacta sunt servanda” som det heter på juridiskt latin. Om en part bryter mot avtalet så blir den parten normalt skyldig att ersätta den skada som uppkommer för motparten.

I vissa fall kan parterna däremot frigöras från sina åtaganden på grund av oförutsedda händelser som ligger utanför ramen för vad de har möjlighet att kontrollera, så kallad “force majeure”. Parterna kan i avtal komma överens om vad som ska gälla vid force majeure-händelser.

Utgör utbrottet av Coronaviruset force majeure?

Hur en force majeure-klausul ska tolkas, om den friar endera parten från dess åtaganden eller inte, blir bland annat beroende av vilket lands lag som gäller för avtalet, hur klausulen är skriven, parternas avsikt liksom hur hindrande omständigheterna faktiskt är i praktiken.

Varje avtal behöver därför granskas individuellt. En erfaren jurist kan bidra med tolkning både av force majeure-klausulen och de praktiska omständigheterna, för att ge svar på om en omständighet som beror på utbrottet av Coronaviruset utgör befriande force majeure.

Nedan följer några hållpunkter för bestämmandet av om force majeure, dvs befrielse från åtagandet i avtalet, kan åberopas:

  • Ett konkret hinder ska föreligga, till exempel en avgörande svårighet att leverera en vara. Tänk på att det bara är den part som är förhindrad att fullgöra sin del av avtalet som kan åberopa force majeure, den som ska betala för en vara eller en tjänst är antagligen inte förhindrad att fullgöra sin del av avtalet på grund av Corona-viruset.

  • Ett åberopande av force majeure ska omgående meddelas skriftligen till motparten, på det sätt som föreskrivs för viktiga meddelanden i avtalet. Annars är risken för avtalsbrott och skadeståndsskyldighet överhängande.

  • Motsatsvis gäller att en mottagare av ett sådant meddelande omgående och skriftligen behöver meddela sin motpart om man inte håller med om att situationen utgör force majeure.

  • Force majeure-klausuler tolkas i regel restriktivt, därför är ordalydelsen viktig. När det gäller Coronaviruset kan det vara viktigt att se över om force majeure-klausulen innehåller en formulering som innefattar till exempel virusutbrott, pandemi eller liknande.

  • Om situationen rör internationella förhållanden är det viktigt att kontrollera vilken lag som är tillämplig, men även vilken domstol som är behörig att pröva en eventuell tvist med anledning av avtalet.

Det är alltså möjligt, men inte alltid självklart, att Coronaviruset kan utgöra force majeure. Har du frågor om vad som gäller i just dina avtal, tveka inte att kontakta oss idag för en granskning.