Beställaransvar för yrkestrafik på väg

Runway

Den 1 juli 2018 infördes nya regler för beställaransvar i Sverige. Regleringen är baserad på en EU-förordning och innebär att den som beställer transporter på väg har ett ansvar att kontrollera att transportören innehar de tillstånd som krävs för att utföra transporten.

Samtliga personer i beställarledet ansvarar numera för att kontrollera tillstånden för transporten. Ansvaret är dessutom straffsanktionerat och innebär att den som bryter mot reglerna kan straffas med böter eller till och med fängelse.

Då gäller reglerna

Reglerna gäller i följande situationer:

Om yrkesmässig trafik har bedrivits utan tillstånd döms den som har beställt transporten om han eller hon:

  • vid tidpunkten för beställningen kände till eller hade skälig anledning att anta att tillstånd saknades, eller

  • beställt transporten av trafikutövaren och uppsåtligen eller av oaktsamhet inte kontrollerat innehavet av tillstånd vid tidpunkten för transporten på ett sätt som skäligen kan begäras.

När det är fråga om internationell gods- eller persontrafik som har drivits utan tillstånd eller i strid med cabotagereglerna döms den som har beställt transporten om han eller hon:

  • vid tidpunkten för beställningen kände till eller hade skälig anledning att anta att tillstånd saknades eller att villkoren för cabotagetransporter inte var uppfyllda, eller

  • beställt transporten av trafikutövaren och uppsåtligen eller av oaktsamhet inte kontrollerat innehavet av tillstånd vid tidpunkten för transporten på ett sätt som skäligen kan begäras.

Stort ansvar läggs på beställaren

Ovanstående innebär att köpare av transporter åläggs ett långtgående ansvar för att kontrollera tillämpliga tillstånd. Kontrollen kan visserligen göras relativt enkelt på Transportstyrelsens hemsida men varje företag måste göra en bedömning och en inventering av vad som krävs utifrån deras situation. Om man köper enstaka transporter direkt av en transportör krävs att man kontrollerar tillstånd vid varje enskild transport men om man har ett löpande samarbete behöver kontrollerna troligtvis inte göras vid varje beställning.

Transportstyrelsen har meddelat att de inte kan lämna några närmare besked om och hur man ska dokumentera sin kontroll av tillståndsplikt och hur ofta man bör kontrollera tillståndsinnehavet i det fall man har slutit ett löpande avtal om transporter. Det finns i dagsläget alltså inga närmre riktlinjer. Eftersom reglerna är nya finns inte heller tillräckligt underlag från avgjorda fall för att kunna utröna ett säkra rekommendationer i fråga om hur ofta och i vilka situationer man är skyldig att kontrollera tillstånden.

Vad bör ni göra?

Mitt råd till er är att inventera era rutiner för inköp av transporter och dokumentera detta så att ni kan visa att ni aktivt arbetar med frågan. Köper ni transporter direkt från den som utför transporten har ni en skyldighet att kontrollera tillståndet. Ju mer sällan man köper desto oftare måste kontrollen troligen göras. Kravet är lägre på de bolag som köper transporter via speditörer (förmedlare av transporttjänster) men även där finns ett visst krav på kontroll.

Regleringen för beställaransvar finns i Yrkestrafiklagen (2012:210) samt i Förordning (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)