Investoritele
Ava MyFondia

Töötajate iganädalane puhkeaeg

Töötaja puhkeaeg - Fondia

Kas Teie ettevõttes on töötajate igapäevane ja iganädalane puhkeaeg kooskõlas Euroopa Kohtu poolt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 04.11.2003 direktiivile nr 2003/88/EÜ antud tõlgendusega? Kui te ei tea millest jutt või kui te ei ole jõudnud sellega tegeleda, siis on viimane aeg teema fookusesse võtta, sest alates 01.01.2024 hakkab Tööinspektsioon töö- ja puhkeaja nõuete täitmise üle järelevalvet teostades lähtuma uuest tõlgendusest.

Eestis reguleerivad igapäevase ja -nädalase puhkeajaga seonduvat vastavalt töölepingu seaduse §-id 51 ja 52. Seadus ei ole muutunud ning näeb endiselt ette, et igapäevane puhkeaeg peab 24-tunnise ajavahemiku jooksul olema vähemalt 11 tundi ja iganädalane puhkeaeg peab tavalise tööaja arvestuse korral olema järjest vähemalt 48 tundi või summeeritud tööaja arvestuse korral järjest vähemalt 36 tundi.

Kehtiva regulatsiooni sõna-sõnalt järgimine ei ole Euroopa Kohtu hinnangul aga piisav, sest kohus on oma 02.03.2023 otsuses nr C-477/21[1] välja toonud, et igapäevane puhkeaeg ei ole osa iganädalasest puhkeajast, vaid see peab eelnema iganädalasele puhkeajale. Seega töötajale tuleb vähemalt üks kord seitsme päeva jooksul tagada järjestikku nii igapäevane kui ka iganädalane puhkeaeg, mis peab tavalise tööaja arvestuse korral olema 11+48=59 tundi või summeeritud tööaja puhul 11+36=47 tundi. Järelikult senine praktika, mille kohaselt loeti töö- ja puhkeaja nõuded täidetuks, kui töötaja sai ühe korra seitsme päeva jooksul puhata vastavalt 36 või 48-tundi ilma, et sellele oleks eelnenud omakorda igapäevane minimaalne puhkeaeg 11 tundi, ei ole kooskõlas Euroopa Kohtu poolt antud tõlgendusega.

Sellest tulenevalt peavad tööandjad ennekõike graafiku alusel töötavate töötajate puhul Euroopa Kohtu otsuse alusel üle vaatama töö- ja puhkeaja nõuete arvestuse ning viima selle kooskõlla loogikaga, kus tavalise tööaja arvestuse korral on iganädalane puhkeaeg vähemalt 59 järjestikust tundi ning summeeritud tööaja puhul vähemalt 47 järjestikust tundi.

Seejuures ei pruugi ka nende töötajate tööaja arvestus olla nõuetekohane, kes töötavad esmaspäevast reedeni kaheksa tundi päevas juhul, kui tööaeg langeb sellisesse ajavahemikku, mille tulemusena ei jää reede ja esmaspäeva vahele nõutav arv tunde puhkamiseks.

Tööinspektsioon on andnud tööandjatele võimaluse teha senises töökorralduses ja tööajakavade koostamise põhimõtetes muudatusi kuni 2023. aasta lõpuni. Alates 01.01.2024 alustab Tööinspektsioon järelevalvet nõuetest kinnipidamise kontrollimiseks.

Juhul kui teil tekkis eeltoodud teema osas küsimusi, võite julgesti meiega ühendust võtta.[1]https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=1C5BC53F4F3CCB325D737103BA54BF7A?text=&docid=270828&pageIndex=0&doclang=ET&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4946346