Ava MyFondia

Sügisest hakatakse välisinvesteeringute usaldusväärsust hindama

Corporate

Alates 01.09.2023 hakatakse hindama kolmandatest riikidest pärinevate välisinvestorite või nende kontrolli all olevate ettevõtjate usaldusväärsust.  

Välisinvesteeringu usaldusväärsuse hindamise seadus (VUHS) loob õigusliku raamistiku välisinvesteeringute usaldusväärsuse hindamiseks, mille eesmärgiks on tagada Eesti ja teiste Euroopa Liidu riikide julgeolek ning seadusega kehtestatakse teatud valdkondades välisinvesteeringutele loakohustus, samuti nähakse ette meetmed investeeringuga kaasneda võivate soovimatute mõjude ärahoidmiseks.

Seadus puudutab välisinvesteeringuid, mis on seotud riigi toimimiseks oluliste valdkondadega nagu energeetika, transport, side jmt või ettevõtjatega, nt elutähtsa teenuse osutajad, riigi osalusega äriühingud, meediaettevõtjad, riigi tegevusvarude haldajad ja transporditaristuettevõtjad. Välisinvestori puhul arvestatakse muu hulgas, kas investorit kontrollib kolmanda riigi riigiasutus või ta on seotud julgeolekut või avalikku korda ohustava tegevusega.

Sarnane hindamisprotsess on näiteks Saksamaal, Soomes ja Lätis toiminud juba aastaid ning sarnaselt Eestiga on välisinvesteeringute kontrolli meetmeid asunud rakendama enamik Euroopa Liidu riike.

Hinnatakse kolmandatest riikidest pärit isikute või nende kontrollitavate investorite tehinguid, millega omandatakse otsene või kaudne oluline osalus ehk vähemalt 10 % hääleõigusest sihtettevõtjas, saavutatakse otsene või kaudne kontroll sihtettevõtja üle või omandatakse sihtettevõtja osa (ettevõte või vara).

Välisinvesteeringu loa annab Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) olles selle eelnevalt kooskõlastanud erinevate ministeeriumite ja muude valitsusasutuste, sealhulgas julgeolekuasutuste, esindajatest koosneva välisinvesteeringukomisjoniga. Välisinvesteeringu luba ei anta, kui see ohustab Eesti või muu Euroopa Liidu liikmesriigi julgeolekut või avalikku korda.

Välisinvesteeringu loa taotluse menetlustähtaeg on üldjuhul 30 + 90 kalendripäeva. Võimalik on täiendav tähtaja pikendamine veel 60 kalendripäeva võrra, kui on vaja rääkida läbi loa kõrvaltingimuste üle.

Riikliku järelevalve teostajana on TTJA-l õigus kohaldada riikliku järelevalve meetmeid loata välisinvesteeringu tegemise või loa tingimuste rikkumise korral. Järelevalve käigus tehtud ettekirjutuse täitmata jätmisel on TTJA-l õigus määrata sunniraha (kuni 100 000 EUR).

Välisinvesteeringu luba võidakse hiljem ka tühistada ning siis on välisinvestor, sihtettevõtja ja välisinvesteeringu muu osaline kohustatud tegema viivitamata vajalikud toimingud välisinvesteeringueelse olukorra võimalikult suures ulatuses taastamiseks.

Uus seadus annab võimaluse enne välisinvesteeringu loa taotlemist või ka loamenetluse käigus pöörduda TTJA poole selgituste saamiseks, samuti küsida ametilt nõu, kas välisinvesteering on loakohustusega.