Olulised täiendused rahvusvahelise sanktsiooni seaduses

Corporate

Veebruari lõpus võttis Riigikogu vastu muudatused rahvusvahelise sanktsiooni seaduses (RSanS), mis jõustusid 15. märtsil 2022. Seadusesse lisatud mitmed uued väärteokoosseisud jõustuvad 15. mail 2022.

Seadusega muudetakse erikohustustega isiku kohustusi konkreetsemaks, sealhulgas nõutakse, et rahvusvaheliste sanktsioonide puhul kohaldataks hoolsusmeetmeid, mis on sarnased rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses (RahaPTS) sätestatutega. Seaduse täiendustega soovitakse tagada, et erikohustustega isikud käsitleksid ka finantssanktsiooniga seotud riske süstemaatiliselt. Seni kehtinud seaduses oli erikohustustega isikutele ette nähtud üldine käitumisjuhis, kuidas toimida finantssanktsiooni subjekti või finantssanktsiooni rikkuva tehingu või toimingu tuvastamise korral, ning protseduurireeglite ja sisekontrollieeskirja olemasolu ja rakendamise nõue. Nüüd lisati RSanSi rahvusvahelise sanktsiooni riskide maandamise ja riskijuhtimise süsteemi terviklik kirjeldus. Riskide maandamise ja riskijuhtimise süsteem peaks aitama erikohustustega isikul finantssanktsiooni subjekte tuvastada, finantssanktsiooni kohaldada, hoida ära finantssanktsiooni rikkumisi ning finantssanktsioonidest kõrvalehoidmist.

RSanSis tehtud peamised muudatused on järgmised:

  • täpsustatakse, millistes RSanSis reguleerimata küsimustes tuleb kohaldada RahaPTSi. Muu hulgas tuleb erikohustustega isikutel hakata kohaldama RahaPTSis sätestatud hoolsusmeetmeid;

  • kehtestatakse finantssanktsiooni riskide maandamiseks riskipõhine lähenemine, seades erikohustustega isikule kohustuse luua rahvusvahelise sanktsiooni riskide maandamise ja riskijuhtimise süsteem;

  • kehtestatakse riskide maandamise ja riskijuhtimise süsteemi peamised komponendid, milleks on riskijuhtimise üldine strateegia, dokumenteeritud ja ajakohastatud riskiisu ja riskihinnang;

  • kehtestatakse erikohustustega isikule kohustus koolitada oma töötajaid, et tagada rahvusvaheliste sanktsioonide kohaldamine ja RSanSist tulenevate nõuete täitmine.

Oluline on tähele panna, et RSanSis hakkavad kehtima uued väärteokoosseisud, mis peaksid tagama kehtestatud nõuetest kinnipidamise, eelkõige tagama vastutava juhatuse liikme või vastutava isiku määramise ja tema kontaktandmete Rahapesu Andmebüroole teatamise, rahvusvahelise sanktsiooni riskihinnangu ja riskiisu kindlaksmääramise ja uuendamise, ärisuhte loomisel ja kestel hoolsusmeetmete kohaldamise ning finantssanktsiooni protseduurireeglite või sisekontrollieeskirja kehtestamise, täitmise ja erikohustustega isiku töötajate poolt rakendamise.

Seega, kui kohustatud isik ei ole 15. maiks 2022 vastavat kohustust täitnud, on võimalik saada väärteokorras rahatrahviga karistatud vastutava juhatuse liikme ja vastutava isiku määramata jätmise ning tema kontaktandmete Rahapesu Andmebüroole või Finantsinspektsioonile teatamata jätmise, rahvusvahelise sanktsiooni riskihinnangu ja riskiisu kindlaksmääramata ning ajakohastamata jätmise, ärisuhte loomisel või kestel  hoolsusmeetmete kohaldamata jätmise või protseduurireeglite ja sisekontrollieeskirja kehtestamata ja täitmata jätmise ning erikohustustega isiku töötaja poolt nende rakendamata jätmise eest. Füüsilise isiku karistamisel on rahatrahvi ülemmääraks 300 trahviühikut ning juriidilise isiku puhul 400 000 eurot.

Erikohustusega isikutel, kelleks on krediidiasutused, finantseerimisasutused, virtuaalvääringu teenuse pakkujad, kontohalduri staatusega isikud ning väärtpaberite keskdepositoorium, on jäänud vähem kui kuu enda sisemised protseduurid ja töökorraldus seaduse uute nõuetega kooskõlla viia. Töö- ja ajamahukaim neist tegevustest on kindlasti riskijuhtimise üldise strateegia, dokumenteeritud ja ajakohastatud riskiisu ja riskihinnangu koostamine.