Olulised muudatused võlaõigusseaduse üürilepingu sätetes

Beskattning

Business Legal Agreements

Jaanuaril keskel jõustuvad võlaõigusseaduse muudatused üürilepingu sätetes. Võlaõigusseaduse 15. peatükis sätestatud üüriregulatsioon on peaaegu 20 aastat püsinud muutmatuna ning turuosalised on juba pikemat aega osutanud vajadusele seda ajakohastada. Muudatuste tulemusena soovitakse võimaldada turuosalistel reguleerida omavahelisi suhteid veidi paindlikumalt.

Seadusemuudatuste peamiseks eesmärgiks on seatud elavdada ja arendada üüriturgu ning pakkuda seeläbi inimestele elukoha üürimise näol mõistlikku alternatiivi kodu omamisele. Üürituru efektiivseks toimimiseks soodustakse pikaajalisi ja stabiilseid, kuid samas paindlikke üürisuhteid, mis tagavad üürileandjale kindla pikaajalise kasumi ning üürnikule piisava kaitse ja kindlustunde.


Peamised üüriregulatsioonis jõustuvad muudatused on järgmised:

Kaotatakse eluruumi üürilepingute puhul absoluutne leppetrahvi keeld

Sätestatakse leppetrahvi kokkuleppe võimalus ainult mitterahalise kohustuse (nt kodulooma pidamise keelu rikkumine, üüripinnal suitsetamise keelu rikkumine, naabrite häirimine jms) olulise rikkumise puhuks, kus kahju tõendamine võib olla keerulisem ning kus leppetrahvil võib olla oluline preventiivne mõju. Leppetrahvi ei saa nõuda nõuda oma sisult väheoluliste rikkumiste korral, mis olemuslikult ei saa üürileandjale tegelikult kahju tekitada. Oluliseks rikkumiseks näiteks ei ole see, kui üürnik on unustanud ühel päeval lipu heisata või hilineb kõigest ühe päeva vee- või elektrinäitude esitamisega või kuulab ühekordselt kõva muusikat.

Samuti sätestatakse piirangud leppetrahvi suurusele. Nimelt ei tohi ühe rikkumise tarbeks kokkulepitava leppetrahvi suurus ületada 10% ühe kuu üürist ning kui neid peab kokkuleppe kohaselt kandma üürnik, siis ka kõrvalkuludest ning hoone korrashoiu- ja parenduskuludest ühe kuu kohta. Üürnikult ühes kuus nõutavate leppetrahvide summa ei tohi ületada 20 protsenti kokkulepitud üürist ning ka kõrvalkuludest ja hoone korrashoiu- ja parenduskuludest. Leppetrahvi kokkuleppest tulenevat nõuet ei saa rahuldada tagatisraha arvelt.

Täpsustatakse viivise regulatsiooni eluruumi üürilepingute puhul

Seaduses sätestatakse sõnaselgelt, et pooled võivad kokku leppida seadusjärgsest viivisemäärast kõrgemas viivisemääras. Seejuures sätestatakse eluruumi üürniku kaitseks viivise maksimaalne määr (seadusjärgsest viivisemäärast maksimaalselt kolm korda suurem viivis).

Lubatakse ulatuslikumaid kokkuleppeid terve hoone korrashoiu- ja parendamiskulude üürnikule ülekandmisel

Samuti võimaldatakse eluruumide puhul kokku leppida, et üürnik tagastab asja sellises seisundis, et sellelt on kõrvaldatud hariliku lepingujärgse kasutamisega tekkinud kulumine või halvenemine, või kannab üürnik sellega seotud mõistlikud ja vajalikud kulud. Samas sätestatakse sellistele kokkulepetele mitmed piirangud, tagamaks üürniku piisav kaitse (näiteks samaaegselt ei tohi rakendada kokkuleppeliselt kõigi kulude üürniku kanda jätmist ja üüri tõstmist samade kulude katmise ettekäändel).

Nähakse ette tagatisraha tõhusam kaitse olukorras, kus üürileandja suhtes algatatakse täite- või pankrotimenetlus

Tagatisraha ja sellelt kogutud intress ei kuulu üürileandja pankrotivarasse ja sellele ei saa pöörata sissenõuet täitemenetluses üürileandja vastu.

Luuakse selgem regulatsioon üüri tõstmiseks nii tähtajalise kui ka tähtajatu lepingu puhul ning täpsustatakse üürileandja ühepoolse üüri tõstmise aluseid

Üürniku kaitseks sätestatakse erakorralise ülesütlemise õigus juhuks, kui üürileandja poolt ühepoolselt tõstetud üür ei ole üürnikule subjektiivselt vastuvõetav, ning välistatakse sellisel juhul üüritõus kuni lepingu lõppemiseni. Selgelt eristatakse üüri tõstmine ja üüri suurenemine.

Makseviivituse tõttu üürilepingu ülesütlemise regulatsioon muudetakse üürileandja jaoks soodsamaks

Sätestatakse üürileandja õigus leping makseviivituse tõttu üles öelda väiksema võlgnevuse või lühema viivituse korral. Samuti nähakse ette üürileandja õigus leping erakorraliselt üles öelda tagatisraha ning hoone korrashoiu- ja parenduskulude tasumisega viivitamise korral. Üürniku kaitseks sätestatakse üürileandjale omakorda ulatuslikum teavitamiskohustus.

Tehakse teatud muudatused üürilepingu ülesütlemise õiguse regulatsioonis omanikuvahetuse korral

Pankroti- või täitemenetluse käigus toimunud müügi puhul antakse uuele omanikule võimalus talle üleläinud üürileping senisest lihtsamini lõpetada.