Ava MyFondia

Muudatused filiaale puudutavas regulatsioonis

Lõppenud aasta 31. detsembril jõustus äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse muutmise seadus, millega uuendati märgatavalt välismaa äriühingu filiaaliga seonduvat regulatsiooni. Osalt on muudatused tingitud vajadusest viia filiaali regulatsioon kooskõlla Euroopa Liidu õigusega, teisalt oli eesmärgiks lihtsustada piiriülest majandustegevust.

Alljärgnevalt mõned olulisemad muudatused:

  • Filiaali registreerimine ja likvideerimine muudeti vabatahtlikuks. Kuna tsiviilkäibes osaleb sõltumata filiaali Eestis registreerimisest välismaa äriühing, siis  ei ole filiaali registreerimine ega likvideerimine edaspidi enam kohustus, vaid võimalus, kui selleks on vajadus. Filiaali registreerimise kohustus saab tulla üksnes põhjendatud juhul valdkondlikest erinõuetest, näiteks finantssektoris. Ehk filiaali registreerimise vabatahtlikuks muutmine ei takista teatud valdkondlike erireeglite kehtestamist seal, kus filiaali äriregistris registreerimine on vältimatult vajalik Eestis piiriüleselt tegutsemiseks.

  • Seadus võimaldab välismaa äriühingul registreerida filiaal elektrooniliselt ettevõtjaportaali kaudu. Seni kehtinud õiguse kohaselt oli filiaali registreerimine Eestis võimalik üksnes notari vahendusel, mis oli ajamahukas ja kulukas. Euroopa Liidu äriregistrite vahel vahetatakse nüüd lisaks äriühingute kohta vahetatavatele andmetele ka andmeid filiaalide kohta, nt filiaali registreerimise või kustutamise kohta. Euroopa Liidu äriregistrite sidestamise süsteemi kaudu hakkab toimuma ka Euroopa Liidu äriregistrite teabevahetus juhatuse liikmena tegutsemise keelu saanud isikute kohta.

  • Muudatused puudutavad ka majandusaasta aruande esitamise reegleid. Välismaa äriühingu majandusaasta aruanne peab nüüd olema kooskõlas selle õigusega, mis kohaldub välismaa äriühingule. Kui välismaa äriühingul ei ole oma riigis kohustust avalikustada oma majandusaasta aruannet, siis ei pea ka Eestis registreeritud filiaal seda aruannet äriregistri jaoks koostama ega esitama. Kui välismaa äriühing ei pea aruannet avalikustama ja tegu ei ole Euroopa Majanduspiirkonna äriühinguga, siis peab Eestis registreeritud filiaal koostama ja äriregistrile esitama eraldi aruande filiaali enda kohta. Filiaali aruanne tuleb koostada samade nõuete järgi, mis kehtivad Eesti äriühingutele. Muudatused kohalduvad pärast muudatuste jõustumist algavale majandusaastale. Muudatusena nähakse ette ka, et välismaa äriühingu majandusaasta aruande võib esitada ühes Euroopa Liidu ametlikus keeles, mitte enam üksnes eesti keeles või vandetõlgi tehtud eestikeelse tõlkega.