Investoritele
Ava MyFondia

Kiirmenetluses kasutatud põhikirja muutmine

Fondia õigusbüroo

Äriühingu asutamisel e-Äriregistri kaudu saab asutatavale ühingule vormistada vaid portaali poolt etteantud põhikirja. Nimetatud põhikiri ei sisalda paraku kõiki ühingu edasiseks äritegevuseks vajaminevaid sätteid (nt kapitali miinimum ja maksimum suurus, ülekursiga tasumise võimalus jpm), mistõttu võib praktikas tekkida vajadus kõnealust põhikirja muuta. Kiirmenetluses kasutatud põhikirja muutmisel mis iganes põhjustel, tuleb aga tähelepanu pöörata ka juhatuse esindusõiguse regulatsioonile.

Nimelt kiirmenetluses lubab äriseadustiku § 181 lg 11 näha osaühingu juhatuse liikmete esindusõiguse erisused ette ühingu registrisse kandmise avalduses ning hiljem osanike otsuses. Seevastu üldreegli kohaselt tuleb esindusõiguse erisused ette näha ühingu põhikirjas (ÄS § 139 lg 1 p 71 ja § 181 lg 1).

Seega seni, kuni kehtib ühingu kiirmenetluses asutamisel kasutatud põhikiri ning see sisaldab osaühingu juhatuse liikmete esindusõiguse sätet, saab juhatuse liikmete esindusõiguse erisusi ette näha osanike otsuses. Samas kui põhikirja mis iganes põhjusel muudetakse, tuleb Tartu Maakohtu registriosakonna puuduste kõrvaldamise määruse vältimiseks muuta ka kõnealust esindusõiguse sätet ning viia see kooskõlla ÄS §-ga 139 lg 1 p 71 ja § 181 lg 1 ja 2, et juhatuse liikmete esindusõiguse erisused oleksid välja toodud ühingu põhikirjas.

Äriõigus