Kaubamärgi õiguskaitse valdkonna muudatused

Fondia
Blogi 29. aprill 2019

IPR and Technology

Hiljuti on kaubamärgi õiguskaitse valdkonnas jõustunud erinevad muudatused, millele tuleks kindlasti tähelepanu pöörata.

Üheks oluliseimaks muudatuseks võib pidada seda, et kaubamärk ei pea enam olema graafiliselt kujutatav. See muudatus loob võimaluse edaspidi esitada kaubamärgina registreerimiseks muuhulgas ka multimeedia-, liikumis-, hologramm- või muid märke. Kriteeriumiks on, et kaubamärgina kaitstavat tähist peab olema võimalik esitada registris viisil, mis võimaldab pädevatel asutustel ja üldsusel teha kindlaks kaubamärgi õiguskaitse selge ja täpne ulatus.

Lisaks, väga oluline on kaubamärgiomanikel tähele panna, et Patendiamet ei teosta enam kaubamärgi registreerimismenetluse käigus suhteliste keeldumisaluste kontrolli. See tähendab, et Patendiamet ei kontrolli, kas uus registreerimiseks esitatud kaubamärk võib rikkuda kellegi varasemaid õigusi. Niisiis, kaubamärgiomanikud peavad edaspidid ise jälgima uusi registreerimiseks esitatud märke ning vajadusel vaidlustama nende märkide registreerimist, mis võivad kaubamärgiomanike varasemaid õigusi riivata.

Ühtlasi, edaspidi saab iga isik esitada Patendiametile kirjalikke märkusi, milles juhitakse tähelepanu registreerimiseks esitatud kaubamärgi absoluutsete õiguskaitset välistavate asjaolude esinemisele (nt et registreerimiseks esitatud tähisel puudub eristusvõime). Märkusi võib esitada kahe kuu jooksul kaubamärgi registreerimise otsuse teate avaldamisest arvates.

Oluliseks muudatuseks on ka see, et edaspidi hakkab Tööstusomandi Apellatsioonikomisjon lahendama kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühiseks või lõppenuks tunnistamise avaldusi. Varem kehtinud seaduse kohaselt tuli selleks pöörduda kohtusse.

Muutunud on ka põhimõte, kuidas kaubamärgi kehtivusaega arvutatakse. Nimelt, registreeritud kaubamärgi suhtes hakkab õiguskaitse kehtima kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäevast ja kehtib 10 aasta möödumiseni taotluse esitamise kuupäevast. Varasemalt kehtis kaubamärk 10 aasta möödumiseni registreeringu tegemise kuupäevast. Sellega seonduvalt tasub ka märkida, et kui varasemalt väljastas Patendiamet kaubamärgitunnistused paberil, siis edaspidi annab Patendiamet vastavaid tunnistusi välja elektrooniliselt.

Lisaks eeltoodule on kaubamärgi õiguskaitse valdkonnas veel teisigi muudatusi, millega soovitame samuti end kurssi viia. Kehtiva kaubamärgiseadusega on võimalik tutvuda siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019048.