Ehitusobjektil viibijate registreerimise täpsustatud nõuded ja infosüsteemi kasutusjuhend

Ehitusobjektil viibijate registreerimine - Fondia

1. oktoobril jõustusid maksukorralduse seaduse muudatused, mille kohaselt on peatöövõtjal ja ehitusettevõtjal kohustus registreerida suuremate ehitustööde korral ehitusplatsil viibivad inimesed ning esitada vastavad andmed MTA-le. 18. novembril jõustus määrus, mis täpsustab seadusest tulenevaid nõudeid.

Töövõtuahelast teavitamine

Töövõtuahelast teavitamise kohustuse täitmiseks peab peatöövõtja esitama MTA-le andmed oma alltöövõtjate kohta. Kui aruandluskohustusega hõlmatud ehitustööde tellija ostab või on ostnud ehitise ehitamisega seotud töid või teenuseid, sealhulgas omanikujärelevalvet ehitusettevõtjalt, kes ei ole peatöövõtja, rakenduvad ehitusettevõtja kohustused tellijale. Töövõtuahelast teavitamise kohustuse täitmiseks tuleb peatöövõtjal aktiveerida tellija alltöövõtuahel. Poolte kokkuleppel võib andmed tellija alltöövõtjate kohta esitada ka peatöövõtja. Iga töövõtuahelas registreeritud alltöövõtja peab seotud tööde tegemise ja teenuste osutamise kas kinnitama või tagasi lükkama ning esitama omakorda andmed oma alltöövõtjate kohta.

Ehitusplatsil viibimise aja aruandlus ja selle erijuhud

Määruse kohaselt peab peatöövõtja tagama ehitusplatsile sisenemise ja ehitusplatsilt väljumise fikseerimise elektroonilises registreerimissüsteemis kõigi ehitusplatsile lubatud inimeste puhul - ehitustöid tegevad inimesed, ehitusplatsi külastajad, kes ehitustöid ei tee ning ehitusplatsil seoses tööülesannetega viibivad inimesed, kes ehitustöid ei tee.

Ehitusplatsile sisenemise ja sealt väljumise fikseerimise peamiseks tuvastusvahendiks on määruse kohaselt kaugloetav kaart, mis peab võimaldama elektroonsel registreerimissüsteemil tuvastada kaardi kasutaja isiku ning tänu sellele kantud fotole ja nimele on kasutatav ka esmase visuaalse tuvastusvahendina. Aja fikseerimine on lubatud ka muu samaväärse tuvastusvahendiga.

Peatöövõtjal on kohustus anda ehitusplatsil seoses tööülesannetega viibivale inimesele ja ehitusplatsi külastajale, kes ehitustöid ei tee ja kellel ei ole tuvastusvahendiks olevat kaarti, ehitusplatsil viibimise aja fikseerimiseks isikustamata külastajakaart. Ka siinjuures on lubatud kasutada muud samaväärset lahendust.

Avalikku ülesannet teostavale isikule ega isikule, kes ehitusplatsil ehitustööde tegemisel vahetult ei osale, kuid toimetab ehitusplatsile ehitustööde tegemiseks vajalikke kaupu või materjale tuvastusvahendiks olevat kaarti andma ega tema ehitusplatsil viibimise aega fikseerima ei pea. Erandid on ette nähtud ka riigikaitseliste ja julgeolekuasutuste ehitiste puhul.

Kui ehitusplatsi asukohas ei ole võimalik elektroonilist registreerimissüsteemi ehitusplatsil viibimise aja fikseerimiseks jooksvalt kasutada füüsilisel kujul ega telefoni või mobiilse rakenduse abil, siis on peatöövõtja kohustatud sellest maksu- ja tolliametit teavitama. Sellisel juhul tuleb maksu- ja tolliametiga kokku leppida seda ehitusplatsi puudutava aruandluse esitamine erinevate intervallidega või erineval viisil.

Nõuded elektroonilisele registreerimissüsteemile

Ehitusplatsile paigaldatav elektrooniline registreerimissüsteem peab vastama määruse §-s 5 toodud nõuetele. Muuhulgas peab see võimaldama ehitusplatsile sisenemise ja sealt väljumise aja usaldusväärset kindlaksmääramist sekundi täpsusega kas tuvastusvahendiks oleva kaardi abil või muud samaväärset tuvastusvahendit, sealhulgas mobiilset lahendust kasutades. 

Süsteem peab võimaldama kasutatava tuvastusvahendi andmete salvestamist ning suutma eristada, kas ehitusplatsil viibimise kestus on fikseeritud tuvastusvahendit kasutades, süsteemi automaatselt sisestatud või on see käsitsi sisse kantud.

Lisaks peab süsteem võimaldama väljavõtte tegemist ehitusplatsil tuvastusvahendite kasutamise andmetest kogu ehitustsükli jooksul ja vähemalt nelja kuu jooksul pärast ehitustööde lõppu. Peatöövõtja määratud isikul peab olema võimalik üldisel tööajal või ettevõtte tööajal digitaalse ja paberkandjal väljavõtte tegemine ehitusplatsil viibinud või viibivate isikute kohta ning nende ehitusplatsil viibimise kestuse kohta. 

Samuti peab süsteem olema võimeline edastama ehitusplatsil viibimise andmed MTA-le X-tee kaudu ameti määratud formaadis.   

Tuvastusvahendiks olevale kaardile esitatavad nõuded ja kaardi väljastamine

Iga ehitusettevõtja peab hankima enda poolt ehitusplatsile lubatud töötajale tuvastusvahendiks oleva kaugloetava kaardi, mis võimaldab elektroonsel registreerimissüsteemil tuvastada kaardi kasutaja isiku.

Tuvastusvahendiks oleva kaardi ja selle kasutaja vahelise seose tuvastamiseks peab kaart suutma edastada kõrgsagedusel unikaalset identifitseerimiskoodi. Ehitusplatsil töötava inimese tuvastusvahendiks olevale kaardile peab olema kantud selle kasutaja pilt, nimi, isikukood või sünniaeg ning kaardi kood.

Ehitusplatsil töötavale isikule väljastatud tuvastusvahendiks olev kaart tuleb siduda tema igakordse tööandjaga. Tuvastusvahendiks oleva kaardi seob uue tööandjaga inimese uus tööandja.

Kui isikul on kehtiv tuvastusvahendiks olev kaart, võib ehitusettevõtja lubada isikul kasutada tuvastusvahendina ka kaugloetavat ID-kaarti, elamisloakaarti, mobiilset rakendust või muud samaväärset tuvastusvahendit, mis võimaldab ehitusplatsil viibimise fikseerida samaväärselt. Muu tuvastusvahend peab olema seotud isikule registreerimissüsteemis antud tuvastuskoodiga.

Lisaks sätestab määrus, et peatöövõtja peab hankima korduvkasutatavad isikustamata kaardid või vajadusel muud samaväärsed kaardid, mis võimaldavad elektroonilises registreerimissüsteemis fikseerida inimesed, kes viibivad ehitusplatsil seoses muude tööülesannetega, ja ehitusplatsi külastajad, kes ehitustöid ei tee. Nende inimeste ehitusplatsil viibimise aja fikseerimiseks muu samaväärse tuvastusvahendiga eelmises lõigus välja toodud eelduseid ei kohaldata.

Tuvastusvahendiks olevate kaartide väljastamise korraldamise peab tagama MTA. Kaartide tellimine peab olema võimalik kaarte väljastava isiku veebikeskkonna kaudu ning kaarte peab saama tellida töötaja jaoks ükshaaval või mitme töötaja jaoks korraga koondandmefaili üles laadides. 

Kaart väljastatakse kolme tööpäeva jooksul selle tellimisest arvates ning kaart väljastatakse Eesti isikukoodi omavale isikule kehtivusajaga vähemalt viis aastat ja Eesti isikukoodita isikule kehtivusajaga vähemalt kuus kuud ning külaliskaart väljastatakse tähtajatuna. 

Kaardi väljastamise eest ehitusettevõtjalt võetav tasu peab vastama selle valmistamisega seotud kuludele ega tohi olla suurem kui kaheksa eurot.

Täpsustatud nõuded leiab siit.

Töövõtuahela ja töötamise kestuse infosüsteemi (TTKI) kasutusjuhendi leiab MTA kodulehelt siit.

Ehitusobjektil viibijate registreerimine
Infosüsteemi kasutusjuhend

Fondia ehitusõiguse spetsialist on Kätlin Hinnov