Tiekėjų sutartys - būtini atnaujinimai dėl pasirengimo ESG

Fondia
Aktualu 2024-03-06

AvtalAplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir valdymo (ESG) klausimai pagal ES teisinius reikalavimus vis labiau tampa neatsiejama įmonių tiekimo grandinės valdymo dalimi. Tai taip pat reiškia jų perkėlimą iš norminių reikalavimų lygmens į labiau koncentruotas įmonės procedūras, operacines veiklas ir sutartinius įsipareigojimus.

Praėjusiais 2023 metais, su ESG ir tvarumu susijusi reguliavimo aplinka sparčiai vystėsi. Iniciatyvos, susijusios su tvarumu, daugelyje įmonių jau buvo priimti korporatyviniu lygmeniu ir jau įsigaliojo arba šiuo metu yra pereinamojo laikotarpio stadijoje. Nauji ESG reikalavimai apima visus verslo aspektus - nuo valdymo lygmens iki techninių tvarumo ataskaitų teikimo ir informacijos apie tvarumą parengimo, tiekimo grandinės valdymo ir pan.

Ar Jūsų komercinės sutartys yra parengtos ir atitinka naujuosius ESG reikalavimus?

ESG įsipareigojimai gali turėti įtakos visai organizacijos vertės grandinei, todėl juos reikėtų atidžiai apsvarstyti tiek procedūriniu, tiek sutartiniu požiūriu kiekvienoje įmonėje. Pavyzdžiui, ESG reikalavimai gali turėti įtakos bendrovių vertės grandinės deramo patikrinimo procedūroms ir reikalavimams, duomenų gavimo ir teikimo tarp verslo partnerių poreikiams, tam tikrų produktų importo ir (arba) eksporto reikalavimams, klimato ir biologinės įvairovės veiksmams ir t. t.

Kalbant apie tiekimo grandinės valdymą ir komercinius susitarimus joje, tai reiškia, kad įmonės taip pat turi užtikrinti, kad taikytini ESG reikalavimai būtų įgyvendinami kaip sutartinės teisės ir pareigos tarp skirtingų sutarties šalių.

Imkime siauresnį požiūrį ir pažvelkime į tiekimo sutartis tarp įmonės ir jos tiekėjų, bei tvarumo ataskaitų teikimo taisykles. Nuo 2024 m. palaipsniui pradėta taikyti Europos Sąjungos Įmonių tvarumo ataskaitų teikimo direktyva (angl. Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) pirmiausia pradėta taikyti didelėms biržoje kotiruojamoms įmonėms. 2025 m. taisyklės bus išplėstos, kad apimtų ir kitas didelės įmonės, o vėliau apimtis bus palaipsniui išplėsta, įtraukiant MVĮ, nors ir savanoriškai.   

Kad įmonė galėtų gauti iš savo tiekėjų tokią informaciją, kuri reikalaujama pagal CSRD, jos tiekimo sutartyse turėtų būti sutartinių įsipareigojimų nuostatos, kurios kiekvienam tiekėjui sukurtų įsipareigojimą rinkti ir teikti įmonei CSRD reikalaujamą informaciją. Be to, sutarčių sąlygos turėtų būti parengtos taip, kad bendrovė galėtų perduoti tokią informaciją savo klientams ar kitiems komerciniams partneriams, kuriems pagal CSRD taikomas ataskaitų teikimo reikalavimas ir todėl jie turi gauti tokią informaciją iš atitinkamų tiekimo grandinės partnerių.

Jei Jūsų įmonei tiesiogiai taikomi šie nauji CSRD tvarumo ataskaitų teikimo reikalavimai, rekomenduojama atnaujinti savo tiekimo sutartis, kad į jas būtų įtraukta teisė iš tiekėjų gauti su tvarumu ir ESG susijusią informaciją teisės aktų nustatytiems ataskaitų teikimo tikslams. Be to, net jei Jūsų įmonė tiesiogiai nepatenka į naujų taisyklių taikymo sritį, bet pavyzdžiui, Jūsų vertės grandinėje esanti kliento įmonė privalo teikti ataskaitas apie savo tvarumą pagal CSRD, tada panašiai: reikalinga papildyti atitinkamas sutarčių sąlygas, kad tokia kliento įmonė galėtų gauti teisės aktais nustatytą informaciją per Jūsų įmonę. Sukūrus sutartinį įsipareigojimą tiekėjams teikti būtiną su ataskaitų teikimu susijusią informaciją, Jūsų įmonė, jei taikytina, galės laikytis teisės aktuose nustatytų ataskaitų teikimo reikalavimų.

Tiekėjų sutarčių atnaujinimas yra vienas iš praktinių veiksmų, kurių galima imtis ir priemonė užtikrinti, kad Jūsų įmonės vertės grandinėje esantys komerciniai partneriai galėtų laikytis ESG ataskaitų teikimo reikalavimų.

Ką reikia daryti toliau?

Dabar puikus metas atlikti savo įmonės komercinių sutarčių turinio vertinimą ir užtikrinti, kad jos būtų atnaujintos įtraukiant tai, kas būtina iš Europos Sąjungos ESG reglamentų perspektyvos. Tai mažina riziką nesilaikyti Jūsų įmonei ar Jūsų klientams ar verslo partneriams taikomų ESG reikalavimų.

 

Fondia ESG ir verslo sutarčių teisės ekspertai įvertins būtinus sutarčių atnaujinimus ir veiksmus, kurie yra svarbūs Jūsų verslui užtikrinti ESG reikalavimus.  

Susiję straipsniai