Užimtumo tarnyba priima prašymus dėl subsidijų darbo užmokesčiui (atnaujinta)

Darbo teisė

Šią savaitę verslai, kurie kovo mėnesį išleido į prastovas darbuotojus, nes Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir karantiną negalėjo suteikti jiems darbo, jau gali kreiptis dėl subsidijų už darbo užmokestį į Užimtumo tarnybą.

Taip pat šią savaitę priimti Darbo kodekso ir Užimtumo įstatymo pakeitimai, kuriais vadovaujantis bus mokamos subsidijos.

Darbdaviai turi teisę gauti subsidiją, jeigu:

 • jie dėl Vyriausybės paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino darbuotojams Darbo kodekso 47 str. 1 d. 2 p. nustatytu atveju paskelbė prastovą ir taip išlaiko darbo vietas;

 • jiems nėra iškelta bankroto byla ir nėra likviduojami, dėl jų nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

 • vadovas ar kitas atsakingas asmuo per paskutinius vienus metus iki pasiūlymo Užimtumo tarnybai pateikimo (žr. žemiau) dienos neturėjo baudos, paskirtos už Užimtumo įstatymo 56, 57 ir 58 str. nurodytus pažeidimus, ir (ar) administracinės nuobaudos, skirtos pagal Administracinių nusižengimų kodeksą už nelegalų darbą, arba turi ne daugiau negu vieną per paskutinius vienus metus iki pasiūlymo pateikimo dienos paskirtą administracinę nuobaudą pagal šį kodeksą už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimus, nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimą, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos, darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, darbo laiko apskaitos, laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų bei komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimus;

 • nėra biudžetinė įstaiga.

Reikalavimas išsaugoti darbo vietas: darbdaviai turi išlaikyti ne mažiau kaip 50 procentų darbo vietų ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo subsidijos mokėjimo pabaigos.

Pastaba: Apie prastovos paskelbimą detaliau skaitykite čia, tačiau svarbu, kad pagal kovo 31 d. Seimo priimtą Darbo kodekso 47 str. 1 d. 2 p. pakeitimą, prastovos paskelbimui atsiranda papildoma sąlyga – dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu arba darbuotojas nesutinka dirbti kito jam pasiūlyto darbo. Tad, reikia atidžiai įvertinti kiekvienos darbo vietos ypatumus. Be to, tame pačiame straipsnyje susiaurinamas taikymo laikotarpis – ekstremali situacija ir karantinas kartu.

Nauja pareiga – apie prastovos paskelbimą informuoti Valstybinę darbo inspekciją ne vėliau kaip kitą dieną, o jeigu darbuotojai jau išleisti į prastovas – ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo Darbo kodekso pakeitimo įsigaliojimo (iki balandžio 14 d.). Pranešama užpildant formą.

Subsidijos dydis už prastovos laiką keičiamas Užimtumo įstatyme: nebelieka anksčiau minėtų sektorių, o procentas nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio, kuris negali būti didesnis negu darbo sutartyje iki Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino dienos nustatytas, darbdavio pasirinkimu sudaro:

 • 70 proc. nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 910,5 eurų bruto (arba 1,5 MMA).

 • 90 proc. nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 607 eurai bruto (arba 1MMA).

Prieš kreipiantis dėl subsidijų, darbdaviai privalo informuoti darbuotojus, dėl kurių bus prašoma subsidijos darbo užmokesčiui, kad:

1.1. siekiant išmokėti subsidiją darbo užmokesčiui jų asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas) bus naudojami registracijai Užimtumo tarnyboje bei kreipiantis į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinę įmonę Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Švietimo informacinių technologijų centrą, Valstybinę darbo inspekciją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą ir kitas institucijas ar įstaigas dėl duomenų gavimo ir nei vienas darbuotojas prieštaravimo nepareiškė;

1.2. jų asmens duomenys bus teikiami valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms teisės aktuose nustatytų funkcijų įgyvendinimui, esant Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nustatytiems asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijams ir šio reglamento nustatyta tvarka ir nei vienas darbuotojas prieštaravimo nepareiškė;

1.3. jie turi teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti, ištrinti ("teisė būti pamirštam") savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų, taip pat teisę į savo asmens duomenų perkeliamumą, teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, pateikdami rašytinį pranešimą ar prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo asmens duomenų valdytojui – Užimtumo tarnybai, Geležinio Vilko g. 3A, 03131, Vilnius, juridinio asmens kodas 190766619.

1.4. baigus mokėti subsidiją darbo užmokesčiui, jų registracija Užimtumo tarnyboje bus nutraukta.

Kreiptis į Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo departamentą, kurio veiklos teritorijoje registruota įmonės buveinė elektroniniu paštu (pasirašius elektroniniu parašu) arba siunčiant paštu. Skyrių adresus galite rasti čia.

Nepasirašyti arba netinkamai pasirašyti dokumentai bus grąžinami juos pateikusiam darbdaviui tikslinti ir nagrinėjami tik pasirašyti tinkamai (paprastu arba elektroniniu parašu).

Kreipiantis dėl subsidijos už kovo mėnesį dokumentai turi būti pateikti iki balandžio pabaigos:

 • Pasiūlymas įgyvendinti remiamojo įdarbinimo priemonę dėl Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 21 dalyje nustatytos subsidijos darbo užmokesčiui gauti. Tik kreipiantis pirmą kartą.

 • Prašymas išmokėti subsidiją. Kiekvieną kartą.

 • Dokumentų, patvirtinančių prastovos paskelbimą, kopija. Kiekvieną kartą.

Kreipiantis dėl subsidijos už vėlesnius mėnesius dokumentus reikės pateikti iki kito mėnesio 15 dienos. Taip pat pridėti darbo užmokesčio už praėjusį mėnesį, už kurį buvo išmokėta subsidija, išmokėjimą kiekvienam darbuotojui pagrindžiančius dokumentus.

Tais atvejais, kai darbdavys dėl subsidijos darbo užmokesčiui prastovų laikotarpiu skyrimo kreipiasi tik vieną kartą, taip pat tais atvejais, kai subsidijos mokėjimas yra nutraukiamas, darbdavys privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo subsidijos gavimo dienos pateikti Užimtumo tarnybai darbo užmokesčio už praėjusį kalendorinį mėnesį, už kurį buvo išmokėta subsidija, išmokėjimą kiekvienam darbuotojui pagrindžiančius dokumentus.

Subsidiją turi teisę gauti ir pameistrystės, remiamojo įdarbinimo ir darbo vietų steigimo priemonėse bei vietinių užimtumo iniciatyvų projektuose dalyvaujantys darbdaviai, ir socialinės įmonės.

Įstatymai kartu numato ir sankcijas darbdaviams už reikalavimų pažeidimus:

 • Reikalavimą dirbti per prastovą – subsidijų mokėjimas būtų nutrauktas ir per du mėnesius tektų grąžinti gautas subsidijas.

 • Darbo vietų neišlaikymą – 12 mėnesių nebus galima pakartotinai dalyvauti remiamojo įdarbinimo, darbo vietų steigimo ar pritaikymo subsidijavimo, vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo priemonėse.

 • Administracinė atsakomybė – bauda nuo 240 iki 880 eurų.