Privalomos sąlygos autorinėms sutartims. Kas svarbu dabar ir netrukus

Sudarant autorines sutartis, kartais pamirštama, jog įstatymas numato tam tikras privalomas sąlygas autorinėms sutartims. Susitarti dėl šių sąlygų atsisakymo arba jų ribojimo nėra galima. Įstatymu garantuojamos sąlygos yra skirtos padėti apsaugoti autoriaus darbo vertę, suteikti kūrėjui galimybę apsisaugoti nuo kūrinio neteisėto naudojimo. Šiuo metu įregistruotu Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimų projektu, tarp kitų pataisų, skirtų į nacionalinę teisę perkelti Direktyvos dėl autorių teisių ir gretutinių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje (ES) 2019/790 (toliau - Direktyva  2019/790) reguliavimą, taip pat yra siekiama įtvirtinti tam tikras įstatymines garantijas autoriams ir atlikėjams.  

Autorių teisės
Autorinės sutartys
Intellectual property rights
Copyright agreements
IPR

Garantuojamos (privalomos) autorinių sutarčių sąlygos - tai įstatymo numatytos nuostatos, sutarties šalims tampančios privalomomis sudarius sutartį. Dėl jų sutarties šalims nereikia tartis, nuo šių sąlygų įtraukimo į sutarties tekstą sutarties galiojimas nepriklauso. Ne visais atvejais autorinių sutarčių šalys žino, kad įstatymu garantuojamos autorinių sutarčių sąlygos negali būti keičiamos šalių sudaroma sutartimi. Tačiau praktikoje pasitaiko, jog pasirašomų sutarčių nuostatos prieštarauja įstatymu garantuojamoms sąlygoms, dėl ko šalys gali atsidurti labai neaiškioje padėtyje, padidėja potencialių ginčų tikimybė. 

Šiuo metu Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 40 straipsnio 2 ir 3 dalyse yra įtvirtintos šios su autorių teisių perdavimu ar suteikimu susijusios privalomos sąlygos:

 • pagal autorinę sutartį perduodama tik tiek autorių teisių, kiek jų reikia konkrečios sutarties tikslams pasiekti, 

 • jeigu autorinėje sutartyje nenurodytas turtinių teisių perdavimo ar suteikimo terminas, sutarties šalis gali nutraukti autorinę sutartį prieš vienerius metus raštu pranešusi kitai šaliai apie sutarties nutraukimą, 

 • jeigu autorinėje sutartyje nenurodyta galiojimo teritorija, laikoma, kad turtinės teisės yra perduotos ar suteiktos Lietuvos Respublikos teritorijoje, 

 • jeigu pagal autorinę sutartį perduotos visos autorių turtinės teisės, laikoma, kad šios teisės perduotos tik dėl sutartyje nurodytų kūrinio naudojimo būdų, 

 • jeigu autorinėje sutartyje nenurodyti kūrinio naudojimo būdai, laikoma, kad autorinė sutartis sudaryta tik dėl tų kūrinio naudojimo būdų, kurie sutarties šalims yra būtini siekiant tikslo, dėl kurio ta sutartis buvo sudaryta. 

Įstatymas turtinių autorių teisių perdavimą imperatyviai riboja dviem su kūrinio naudojimo ateities perspektyvomis susijusiais aspektais (žr. 38 straipsnio 3 dalį): 

 •  negali būti perduodamos teisės į visus būsimus arba aiškiai neidentifikuotus autoriaus kūrinius, 

 • autorių turtinių teisių perdavimas negali būti taikomas kūrinio panaudojimo būdams, kurie autoriaus turtinių teisių perdavimo metu neegzistuoja ar yra nežinomi. 

Svarbu prisiminti ir tai, kad kai kurios autorių turtinės teisės yra neatšaukiamos, t. y. jos priklauso tik autoriams, o tai reiškia, kad šios teisės negali būti perduodamos ar suteikiamos autorinėmis sutartimis (žr. 38 straipsnio 4 dalį):  

 • autorių asmeninės neturtinės teisės kitiems asmenims neperduodamos. Jos nepriklauso nuo autorių turtinių teisių, lieka jiems ir tais atvejais, kai turtinės teisės perduodamos kitiems asmenims. 

Siekdama nacionalinę teisę suderinti su Europos Sąjungos teisės aktais, Kultūros ministerijos teikimu Vyriausybė 2021 m. gruodžio 15 d. pritarė Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pataisų ir papildymų projektui, kuriuo į nacionalinę teisę perkeliamos dviejų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų nuostatos: Direktyvos dėl naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms transliuojančiųjų organizacijų internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms ((ES) 2019/789) ir Direktyvos  2019/790. Šiuo įstatymo pakeitimo projektu, be kitų tikslų, yra siekiama sustiprinti autorių ir atlikėjų apsaugą ir suteikti jiems, kaip paprastai silpnesnei šaliai, daugiau derybinių galių individualiuose sutartiniuose santykiuose.

Nors viešojoje erdvėje dažniau yra aptariami prieštaringai vertinami Direktyvos  2019/790 15 straipsnis (Su naudojimo internete būdais susijusi spaudos publikacijų apsauga) bei 17 straipsnis (Turinio dalijimosi internetu paslaugų teikėjų naudojimasis saugomu turiniu), ne mažiau aktualūs yra šios Direktyvos 18-22 straipsniai, stiprinantys autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą. Įgyvendinant juos, įstatymo projekte yra siūloma įtvirtinti naują teisinį reguliavimą individualių sutartinių santykių srityje bei papildyti esamą, susijusį su autorių ir atlikėjų turtinių teisių perdavimu, licencijų suteikimu, autorinėmis ir kitomis sutartimis, tačiau šios nuostatos nėra taikomos kompiuterių programų autoriams.  

Konkrečiau, įgyvendinant Direktyvos 2019/790 19 straipsnio (Skaidrumo pareiga), 20 straipsnio (Sutarčių tikslinimo mechanizmas) bei 22 straipsnio (Atšaukimo teisė) nuostatas, siekiama nustatyti šias autoriams ir atlikėjams svarbias sutartines teises, garantuojamas (privalomas) autorinių sutarčių sąlygas: 

 • teisę gauti tinkamą ir proporcingą atlygį, teisę reikalauti peržiūrėti ir pareikalauti atlyginimo, kuris būtų tinkamas ir proporcingas, atsižvelgiant į leidėjų gaunamas pajamas ir kūrinio ar kito saugomo objekto naudojimą rinkoje, 

 • teisę gauti informaciją apie kūrinių panaudojimą ir pajamas, gauti informaciją apie teisių naudojimą rinkoje, gautas leidėjų pajamas iš kūrinių ar atlikimų įrašų naudojimo, o taip pat informaciją apie sublicencijos turėtojus, 

 • teisę nutraukti ar pakeisti sutartį, kai kūrinys ar gretutinių teisių objektas nenaudojamas, pvz., per tam tikrą laiką po išimtinės licencinės ar teisių perdavimo sutarties sudarymo, atsisakyti sutarties (išimtinės licencijos suteikimo ar teisių perdavimo), jeigu kita sutarties šalis nepakankamai naudoja kūrinį ar atlikimo įrašą rinkoje. Vietoj išimtinės licencijos atšaukimo, autorius (atlikėjas) galės pakeisti licencijos rūšį – vietoj išimtinės į neišimtinę, kas atvertų galimybes suteikti licenciją ir kitiems suinteresuotiems naudotojams. 

Seimo Kultūros komitetas, siekdamas užtikrinti autorių teisę gauti tinkamą ir proporcingą atlygį, kovo 2 d. nutarė papildyti keičiamą įstatymą nuostatomis, kad kai autoriaus teises ar teisę gauti atlyginimą administruoja kolektyvinio administravimo organizacija, teisė gauti atlyginimą už tokių teisių naudojimą yra neatšaukiama (negalioja sutartys, kuriomis autorius jos atsisako) ir neperleidžiama (autorius negali jos perduoti jokiai kitai šaliai, išskyrus teisės paveldėjimo atvejus).

Atnaujinamos garantuojamos (privalomos) autorinių sutarčių sąlygos turėtų padėti ginti autorių teisių saugomą medžiagą, sustiprinti kūrėjų ir leidėjų galimybes gauti teisingą atlygį už jų išplatintą turinį, o kartu apsaugoti saviraiškos laisvę. Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pataisų ir papildymų projektas bus teikiamas svarstyti Seimo posėdyje, prašant tai padaryti skubos tvarka, dėl vėluojančio minėtų direktyvų nuostatų perkėlimo į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę. Numatoma pataisų įsigaliojimo data yra 2022 m. balandžio 1 d., nuostatos susijusios su skaidrumu turėtų įsigalioti 2022 m. birželio 7 d.  

„Fondia“ visada yra pasiruošusi atsakyti į su Jūsų verslu susijusius teisinius klausimus. Todėl kviečiame pasinaudoti nemokamos pirminės konsultacijos galimybe ir pasitarti su vienu iš mūsų teisininkų. Pokalbį galite paskirti Jums patogiu laiku paspaudę Calendly nuorodą.