Naujasis ES ekologinio manipuliavimo reglamentavimas keičia komunikacijos apie atsakomybę ir tvarumą būdą

Fondia
Aktualu 2024-04-29

Straipsnio autorė Netta Shön

„Ekologinio manipuliavimo“ direktyva, kurią ES priėmė 2024 m. vasario mėn., be kita ko, reikšmingai pakeis aplinkosaugos ir tvarumo rinkodarą bei tvarumo komunikaciją.

Naujasis reguliavimas daugiausia susijęs su komunikacija ir rinkodara į vartotojus orientuotame versle. Reguliavimas, kuriuo draudžiamas ekologinis manipuliavimas (angl. greenwashing), taip pat gali turėti įtakos ir verslų tarpusavio santykiams, klaidinančios aplinkosaugos reklamos sąlygoms. Jei galutinio produkto naudotojas yra vartotojas, kuriam įmonė tiesiogiai ar netiesiogiai parduoda, naujosiomis taisyklėmis nustatomos pagrindinės komunikavimo atsakomybės sąlygos.

Mastas

2024 m. kovo 6 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas oficialus Direktyvos (ES) 2024/825, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2005/29/EB ir 2011/83/ES, siekiant geresne apsauga nuo nesąžiningos veiklos ir geresniu informavimu įgalinti vartotojus dalyvauti žaliojoje pertvarkoje, tekstas. Direktyva įsigalioja 2024 m. kovo 26 d. Direktyvos įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu laikotarpis tęsis iki 2026 m. rugsėjo 27d., kai naujasis reguliavimas bus pilnai taikomas, o naujos taisyklės turės būti perkeltos į nacionalinę teisę.

Direktyva taikoma kartu su egzistuojančiais galiojančiais teisės aktais, t. y. tais atvejais, kai pagal privalomus ES ar nacionalinės teisės aktus bus reikalaujama pateikti arba skelbti informaciją, šie teisės aktai ir toliau bus viršesni. Tai taikoma, pavyzdžiui, įmonės tvarumo ataskaitų teikimui arba informacijos teikimui pagal kitą sistemą, kurios taisyklėms teikiama pirmenybė. Savanoriško pranešimo arba duomenų, surinktų teikiant ataskaitas kaip komunikacijos ir rinkodaros dalį, naudojimo atveju būtina atsižvelgti į ekologinio manipuliavimo reguliavimą.

ES nori būti tvarumo reguliavimo lydere, o šie nauji reikalavimai yra gerokai griežtesni nei kitose rinkose ar geografinėse vietovėse.

Uždrausti bendro pobūdžio ekologiškumo teiginiai

Direktyva draudžia vartoti bendro pobūdžio ekologiškumo teiginius , jei su tokiais teiginiais nėra susijęs pripažintas puikus aplinkosauginis veiksmingumas. Bendro pobūdžio ekologiškumo teiginiai yra, pavyzdžiui, „nekenkiantis aplinkai“, „tausojantis aplinką“, „žalias“, „nekenkiantis gamtai“, „ekologinis“, „tinkamas aplinkai“, „nekenkiantis klimatui“, „palankus aplinkai“, „nekenkiantis anglies dioksido atžvilgiu“, „veiksmingai vartojantis energiją“, „biologiškai skaidus“, „biologinės kilmės“ ar panašūs teiginiai. Sąrašas nėra baigtinis, tačiau jis iliustruoja, kokio lygio teiginiai ir komunikacija turėtų būti pateikiama ateityje.

Tvarumo ženklai ir logotipai

Tvarumo ženklų ir logotipų naudojimas bus gerokai sugriežtintas. Logotipas – tai bet koks savanoriškas žymėjimas, kokybės ženklas ar panaši etiketė, kuria siekiama išskirti ir propaguoti produktą, procesą ar bendrovę pagal jų aplinkosaugines ir (arba) socialines savybes.

Pavyzdžiui, žurnalai, dažnai siejami su tvarumo rinkodara ir komunikacija, taip pat įvairios nuorodos į gamtą, yra griežtai tikrinami. Tvarumo ženklus leidžiama naudoti tik tuo atveju, jei jie grindžiami valstybės narės teisės aktais arba sertifikavimo sistema, kuri turi būti nustatyta ES lygmeniu.

Sertifikavimo sistema yra trečiosios šalies tikrinama sistema, kurioje ženklo naudotojas, ženklo savininkas ir prekės ženklo tikrinimo ekspertas yra atskiri subjektai. Pačių įmonių tvarumo ženklų naudojimas bus nutrauktas iki 2026 m., nebent ženklas bus sertifikuotas ir/arba bus sukurta atskira nepriklausoma sertifikavimo sistema.

Kiti esminiai draudimai ir reikalavimai

Būsimas aplinkosauginis veiksmingumas turi būti susietas su viešąja sistema ar programa: jei aplinkosaugos teiginys ar kitas rinkodaros teiginys yra susijęs su būsimu produkto ar paslaugos aplinkosauginiu veiksmingumu, tam reikia aiškių, objektyvių, viešai prieinamų ir patikrinamų įsipareigojimų. Įmonės nuosavos programos, nesusijusios su sistemomis ar standartais, nebebus leidžiamos. Bendrovės įsipareigojimas turi būti susietas su vieša sistema, kad jos pažangą reguliariai stebėtų nepriklausomas trečiosios šalies ekspertas. Apie šiuos monitoringo rezultatus bus pranešama vartotojams.

Teiginiai, grindžiami išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio kompensavimu, bus uždrausti:  Komunikacija, pagrįsta klimato ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo kompensavimu, bus draudžiama. Tokių ekologiškumo teiginių pavyzdžiai yra „neutralaus poveikio klimatui“, „sertifikuoto neutralaus CO2 poveikio“, „palankus anglies dioksido atžvilgiu“, „neutralus klimatui“, „kompensuojantis poveikį klimatui“, „sumažinto poveikio klimatui“ ir „riboto CO2 pėdsako“. Tokie teiginiai turėtų būti leidžiami tik jei jie yra grindžiami faktiniu atitinkamo produkto gyvavimo ciklo poveikiu, o ne išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio kompensavimu už produkto vertės grandinės ribų, nes abu aspektai nėra lygiaverčiai.

Žinia ateina tik iš reikalavimų užtikrinti geresnes eksploatacines savybes: jei produkto savybės grindžiamos teisiniais reikalavimais, ateityje jos negali būti komunikuojamos kaip ypač tvarios arba pasižyminčios geresnėmis aplinkosauginėmis savybėmis.

Teiginiai turi būti tiksliniai ir konkretūs: ekologiškumo teiginys negali būti pateikiamas apie visą produktą arba apie visą įmonę, jei teiginys arba geresnis aplinkosauginis veiksmingumas yra susijęs tik su konkrečia produkto dalimi arba konkrečia įmonės veikla.

Vartotojų informavimas apie produktų patvarumą ir aplinkosaugines charakteristikas: vartotojams turi būti teikiama teisinga ir pakankama informacija apie produktų patvarumą, galimybę juos pataisyti ir (arba) perdirbti. Be to, draudžiama, inter alia, melagingai teigti, kad gaminys gali būti pataisytas arba kad jis turi tam tikrą patvarumą įprastomis naudojimo sąlygomis, jei teiginys yra klaidingas, taip pat nuslėpti tam tikrą informaciją apie programinės įrangos atnaujinimus ir eksploatacines medžiagas.

Griežtesnis atsakomybės reguliavimas

Priimta „Ekologinio manipuliavimo“ direktyva yra dalis bendro ES bendros atsakomybės reguliavimo. 2024 m. pavasaris yra ypatingas atsakomybės reguliavimo laikotarpis, nes aiškėja daugelio svarbių tvarumo teisės aktų paketų ateitis. Kitas svarbus laikotarpis yra 2026 m., kai daugelis dabar patvirtintų arba patvirtintinų paketų bus visiškai taikomi.

Be „Ekologinio manipuliavimo“ direktyvos, ES teisės aktų leidėjai 2024 m. pavasarį taip pat toliau diskutuos, pavyzdžiui, apie Ekologiškumo teiginių direktyvą, susijusią su tvarumo rinkodara, ir Eko-dizaino reglamentą, kuriuo bus pakeistas eko-dizaino reguliavimas, kuriame taip pat bus nustatyti reikalavimai komunikacijai ir rinkodarai.

„Ekologinio manipuliavimo“ reguliavimas ir susijusios tvarumo taisyklės dabar turi būti prioritetas visiems produktams ir paslaugoms, kurie gali būti rinkoje 2026 m. pavasarį.

Stebėkite taikymo datas, kada reikės atitikti naujus reikalavimus.