Investuotojams
Atidaryti MyFondia

Kaip sėkmingai dalyvauti viešųjų pirkimų konkurse

Fondia
Aktualu 2020-02-04

GöteborgPasiūlymo pateikimas viešojo pirkimo konkurse netgi patyrusiems ir dažnai pasiūlymus teikiantiems dalyviams ne visais atvejais būna sklandus – netinkamai įvertinamos pirkimo sąlygos, techninės klaidos nulemia nesėkmingą dalyvavimą ir/ar pasiūlymo atmetimą.

Kaip nesuklysti ir sėkmingai dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, į ką reikėtų koncentruotis rengiant pasiūlymą viešojo pirkimo konkursui?

Laikas. Įvertinkite pirkimo sąlygas iš karto po jo paskelbimo – terminai, numatyti teikti paklausimus dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo ar jų kvestionavimo teikiant pretenziją, yra santykinia trumpi, o pirkėjai dažnu atveju nėra linkę jų pratęsti.

Pirkimo objekto dalys. Įvertinkite, ar viešąjį pirkimą sudaro viena pirkimo objekto dalis, ar daugiau. Jeigu pirkimą sudaro daugiau nei viena pirkimo objekto dalis, ar privaloma teikti visoms (nepateikus pasiūlymo bent vienai iš pirkimo objekto dalių tiekėjo pasiūlymas atmetamas), ar galima pasirinktinai. Pirkimo skaidymas į dalis taip pat gali nulemti tai, jog skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi kvalifikaciniai reikalavimai. 

Viešojo pirkimo būdas. Nustatykite, kokiu Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytu būdu yra vykdomas viešasis pirkimas - atviras konkursas, skelbiamos derybos, konkurencinis dialogas, ribotas konkursas ar kt. Pirkimo būdas nulemia pirkimo etapų skaičių, reikalingų teikti dokumentų kiekviename etape pobūdį. Tarptautinių pirkimų atvejų didžioji dauguma vykdoma atviro konkurso būdu (2337 pirkimai),skelbiamų derybų būdu (184 pirkimai).

Pirkimo objektas. Nustatykite, kas yra perkama (tai įprastai aprašoma techninėje specifikacijoje). Įvertinkite, kas privalo būti įtraukta į pasiūlymo apimtį / kainą: pristatymas, leidimų išdavimas, projektas ir kt., o kas ne. Tai turi reikšmės bendrai pasiūlymo kainai bei gali padidinti šansus laimėti viešąjį pirkimą.

Pasiūlymo kaina ir kiti pasiūlymo parinkimo kriterijai.Įsitikinkite, ar teisingai nurodėte pasiūlymo kainą (ar teisingai apskaičiuotas PVM, sudėtinės kainos dalys, ar kaina neviršija pirkimo dokumentuose nurodytos maksimalios pasiūlymo kaina). Įsitikinkite, ar kiti pasiūlymo parinkimo kriterijai yra nurodyti pagal tai, ką siūlote, ir atitinka pirkimo sąlygas.

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas. Nustatykite ar pasiūlymas privalo būti užtikrintas banko garantija, draudimo bendrovės laidavimu ar kitu būdu. Jeigu taip, pateikite užtikrinimą, kuris tiksliai atitinka pirkimo sąlygas. Vis dažniau praktikoje naudojama SWIFT būdu pateikiama banko garantija, kuri taupo tiek laiką, tiek sąnaudas, tiek popierių.

Kvalifikaciniai reikalavimai. Įsitikinkite, ar jūsų kvalifikacija atitinka pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus – ar nėra įsiskolinimo Sodrai, Valstybinei mokesčių inspekcijai, ar turite visus reikalingus atestatus, leidimus, ar nėra pasibaigęs jų galiojimas ir kt. Įvertinkite poreikį viešajam pirkimui pasitelkti partnerius ar subtiekėjus. Pasiūlymo pateikimo metu tam tikrais atvejais reikalauja pateikti tik EBPVD deklaraciją, užpildydami ją ir pasirašydami patvirtinate, kad atitinkate kvalifikacinius reikalavimus (laimėjimo atveju tai privalėsite pagrįsti atitinkamais dokumentais).

Pasiūlymo dokumentacija.Atidžiai įvertinkite, kokie dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu - darbų vykdymo grafikas, planai, brėžiniai, prekių techninės specifikacijos, kiti dokumentai ir informacija. Reikalaujamų dokumentų nepateikimas gali nulemti pasiūlymo atmetimą.

Pasiūlymo pateikimo forma ir terminas. Įvertinkite, kokiu būdu pasiūlymas privalo būti pateiktas (el. paštu, CVP IS), ar reikalinga jį pasirašyti el. parašu (CVP IS sistemoje ištestuokite pateikdami ir atsiimdami pasiūlymų, jog nebūtų kokių netikėtumų). Pateikite pasiūlymą CVP IS priemonėmis bent 1 val. iki pasiūlymo pateikimo termino (galimi techniniai nesklandumai ir kt.).

Sutarties sąlygos. Įvertinkite sutartyje ir pirkimo sąlygose nustatytus terminus, sutarties įvykdymo užtikrinimą, netesybas, kitas esmines sutarties sąlygas, sutarties pobūdį (pvz., gali būti sudaroma preliminarioji sutartis su keliais tiekėjais ir jos galiojimo metu bus vykdomas atnaujintas varžymasis, gali būti sudaroma sutartis, kuria neįsipareigojama išpirkti viso ar dalies pirkimo objekto). Viešojo pirkimo sutartis jos vykdymo metu negalės būti keičiama, išskyrus įstatymo ar sutartyje numatytas išimtis.

Pirkimo sąlygų paaiškinimai, patikslinimai. Tai yra neatskiriama viešojo pirkimo sąlygų dalis, tad įvertinkite, kokiu paaiškinimus / patikslinimus paviešino perkančioji organizacija.

Konfidenciali informacija. Įsivertinkite aplinkybę, jog didžioji pasiūlymo informacijos dalis (su išimtimis) viešojo pirkimo laimėjimo atveju bus paviešinta / atskleista jūsų tiesioginiams konkurentams.