Investuotojams
Atidaryti MyFondia

Dėmesio el. parduotuvių valdytojams: paruoškite taisykles, atitinkančias sąžiningų vartojimo sutarties sąlygų kriterijus

Fondia
Aktualu 2022-01-24

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – ir VVTAT) aktyviai vykdo nesąžiningų sutarčių sąlygų kontrolę ir reguliariai vertindama elektroninių prekyviečių nustatytas prekių pirkimo-pardavimo taisykles, jų priedų sąlygas, grąžinimo ir garantijos taisyklių, prekių pristatymo ir atsiėmimo sąlygas, vis dažniau randa vartotojams nepalankių nuostatų ir apribojimų, kurie pripažįstami nesuderinamais su galiojančiu teisiniu reguliavimu. Vartotojai, patyrę žalą dėl parduotuvės taikomų taisyklių, kurios VVTAT priimtais nutarimais pripažįstamos nesąžiningomis, turi teisę kreiptis į VVTAT arba į teismą dėl patirtos žalos atlyginimo. Tad kaip elgtis parduotuvėms ir į ką atkreipti dėmesį siekiant atitikti teisės aktų reikalavimus?

Vartotojas, kaip sutarties šalis, dėl informacijos, patirties, laiko stokos ir kitų panašių priežasčių yra nelygiavertėje padėtyje su kita vartojimo sutarties šalimi – pardavėju ar paslaugų teikėju. Šiuo atveju vartotojas yra  silpnesnė sutarties šalis, todėl turi didesnę apsaugą, ypač jeigu tokią sutartį pardavėjas ar paslaugų teikėjas sudaro to individualiai neaptaręs su klientu, t. y. iš anksto pardavėjo ar paslaugų teikėjo parengtoje standartinėje sutartyje (kas iš esmės reiškia sutarties laisvės principo ribojimą). Taigi, poreikis realiai apginti silpnesniosios sutarties šalies teises ir teisėtus interesus lemia tai, kad tiek Europos Sąjungos, tiek nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims greta bendrųjų sutarčių teisės taisyklių taikomos specialiosios, užtikrinančios didesnę vienos iš sutarties šalių – vartotojo – teisių apsaugą, taisyklės.

Taigi, parduotuvių ar paslaugų teikėjų paruoštų įvairių pirkimo-pardavimo taisyklių, gražinimo ir garantijos taisyklių, prekių pristatymo ir atsiėmimo sąlygų bei kitų sutarčių nuostatos laikomos nesąžiningomis, jeigu jos nebuvo individualiai aptartos su klientu ir kuriomis dėl sąžiningumo reikalavimo pažeidimo iš esmės pažeidžiama šalių teisių ir pareigų pusiausvyra kliento kaip vartotojo nenaudai. Tačiau vartojimo sutarties dalyką apibūdinančios sąlygos, taip pat su parduotos prekės ar suteiktos paslaugos ir jų kainos atitikimu susijusios sąlygos neturi būti vertinamos  kaip nesąžiningos, jeigu jos išdėstytos aiškiai ir suprantamai.

Jau dabar atkreipiame dėmesį, kad nuo 2022 m. gegužės 28 d. įsigalios Civilinio kodekso pakeitimai, paremti Omnibus direktyvos reikalavimais, iš dalies susijusiais ir su nesąžiningų vartojimo sutarčių sąlygų kriterijais. Jas platesniu aspektu pristatysime artimiausiuose pavasario straipsniuose, o šiuo metu pateikiame sutarčių ir taisyklių nuostatų, neatitinkančių sąžiningų vartojimo sutarčių sąlygų, kriterijus (kurie nesikeis).

Sutarčių ir taisyklių nuostatų, neatitinkančių sąžiningų vartojimo sutarčių sąlygų, kriterijai:

 •  Parduotuvės nustatytų taisyklių sąlygos netinkamai panaikina arba apriboja kliento kaip vartotojo teises parduotuvės ar kitos šalies atžvilgiu tuo atveju, kai parduotuvė visiškai ar iš dalies neįvykdo arba netinkamai įvykdo bet kokius sutartyje numatytus įsipareigojimus.

 •  Taisyklių sąlygos (jų dalis) suteikia parduotuvei teisę vienašališkai be sutartyje numatyto ar pakankamo pagrindo keisti sutarties sąlygas.

 •  Taisyklės, grąžinimo ir garantijos taisyklės, prekių pristatymo ir atsiėmimo ir kt. sutarčių sąlygos iš esmės pažeidžia sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei kliento teises ir interesus.

 •   Sutarčių, taisyklių sąlygos (jų dalis) parduotuvei suteikia teisę be vartotojo sutikimo perleisti savo teises ir prievoles, atsirandančias iš sutarties, kai tai gali sumažinti vartotojui teikiamas garantijas.

 •   Panaikinama arba apribojama parduotuvės (verslininko) civilinė atsakomybė už žalą, padarytą dėl vartotojo gyvybės atėmimo, sveikatos sužalojimo, ar už žalą, padarytą vartotojo turtui.

 •   Numatoma, kad klientas privalo vykdyti sutarties sąlygas, o parduotuvės pareiga vykdyti šią sutartį priklauso nuo kitų sąlygų, kurių įvykdymas priklauso tik nuo verslininko valios.

 •  Parduotuvei suteikiama teisė negrąžinti klientui iš šio gautų sumų, kai jis nusprendžia nesudaryti sutarties ar jos nevykdyti, ir nenumatoma kliento teisė gauti iš verslininko tokio pat dydžio sumas, kai parduotuvė vienašališkai nutraukia sutartį.

 •  Nustatoma neproporcingai didelė kliento civilinė atsakomybė už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

 •  Parduotuvei suteikiama teisė vienašališkai nutraukti sutartį ar bet kada savo nuožiūra jos atsisakyti, o klientui ši teisė nesuteikiama arba verslininkui suteikiama teisė negrąžinti iš vartotojo iki sutarties įvykdymo gautų sumų, kai verslininkas vienašališkai nutraukia sutartį ar jos atsisako.

 •  Parduotuvei suteikiama teisė be pakankamo pagrindo vienašališkai nutraukti neterminuotą sutartį, apie numatomą sutarties nutraukimą iš anksto tinkamai neįspėjus vartotojo.

 •  Parduotuvei suteikiama teisė vienašališkai automatiškai pratęsti terminuotą sutartį arba numatomas neprotingai trumpas laikas, per kurį klientas turi pareikšti savo nuomonę dėl sutarties pratęsimo, arba kad apie savo sutikimą ar nesutikimą pratęsti sutartį klientas turi pranešti neprotingai anksti.

 •  Klientas įpareigojamas vykdyti sutarties sąlygas, su kuriomis jis neturėjo realios galimybės susipažinti iki sutarties sudarymo.

 •  Parduotuvei suteikiama teisė be pakankamo pagrindo vienašališkai pakeisti bet kokias prekių ar paslaugų savybes.

 •  Parduotuvei suteikiama teisė prekių perdavimo ar paslaugų teikimo metu vienašališkai nustatyti jų kainas arba teisė vienašališkai padidinti kainą be kliento teisės atsisakyti sutarties, jeigu galutinė kaina yra didesnė už sutartyje nustatytąją (ši nuostata netaikoma sutartims dėl vertybinių popierių, kitų finansinių dokumentų, taip pat dėl daiktų perleidimo ir paslaugų teikimo ir pan.).

 •  Parduotuvei suteikiama teisė vienašališkai spręsti, ar pateiktos prekės arba suteiktos paslaugos atitinka sutarties reikalavimus.

 •  Parduotuvei suteikiama išimtinė teisė aiškinti sutartį.

 •  Ribojama parduotuvės pareiga vykdyti jo atstovų prisiimtus įsipareigojimus arba nustatoma, kad ši pareiga priklauso nuo tam tikrų sąlygų.

 •  Klientas įpareigojamas įvykdyti visus įsipareigojimus verslininkui net ir tuo atveju, kai šis neįvykdo savųjų arba nevisiškai juos įvykdo.

 •  Panaikinama arba suvaržoma kliento teisė pareikšti ieškinį ar pasinaudoti kitais pažeistų teisių gynimo būdais (nustatomas išimtinis teritorinis teismingumas spręsti ginčą parduotuvės buveinės vietos teismui, reikalaujama perduoti spręsti ginčus tik arbitražui, apribojamas įrodymų panaudojimas, įrodinėjimo pareiga perkeliama klientui ir pan.).

Dėl nesąžiningų sąlygų nustatymo į VVTAT turi teisę kreiptis:

 • vartotojai,

 • vartotojų asociacijos,

 • valstybės ir savivaldybės institucijos ar įstaigos.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad kilus ginčui, pareiga įrodyti, kad vartojimo sutarties sąlyga ar sąlygos (kurios šalių nebuvo individualiai aptartos) nėra nesąžiningos, tenka parduotuvei (verslininkui).

Primintina, kad jeigu Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (toliau – ir VVTAT) priėmus nutarimą, kuriuo tam tikros pardavėjo sutartyje numatytos sąlygos yra pripažintos nesąžiningomis vartotojui, o pardavėjas ir toliau nepaisydamas priimto nutarimo jas taikys, gresia teisės aktuose nustatytos sankcijos: a) bauda – iki 3 proc. metinių pajamų, bet ne didesnė negu 100 tūkst. eurų; b) padarius pažeidimą pakartotinai per vienerius metus – iki 6 proc. metinių pajamų, bet ne didesnė negu 200 tūkst. eurų; c) kai pažeidimu nepadaroma esminės žalos šio įstatymo saugomiems vartotojų interesams – įspėjimas.

Vartotojai, patyrę žalą dėl pirkimo-pardavimo taisyklių, gražinimo ir garantijos taisyklių, prekių pristatymo ir atsiėmimo ir kitų vartojimo sutarčių sąlygų, kurios VVTAT priimtais nutarimais pripažįstamos nesąžiningomis, dėl patirtos žalos atlyginimo Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyta tvarka turi teisę kreiptis į VVTAT arba kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą. Be to, teismas gali pripažinti nesąžiningomis ir įvairias vartojimo sutarties sąlygas, jeigu jos atitinka minėtus nesąžiningų sutarties sąlygų kriterijus.

Turite daugiau klausimų, o gal Jūsų įmonei reikia parengti ar peržiūrėti sutarčių ar kitus dokumentus? Galime padėti – nedvejodami susisiekite su mumis! Pokalbį galite paskirti Jums patogiu laiku paspaudę Calendly nuorodą.